Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông

  TÓM TẮT

  Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là đánh giá mức độ ảnh hưởng các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông, xác định yếu tố đầu vào quan trọng tác động tới hiệu quả kinh tế, từ đó đề xuất gợi ý chính sách nhằm tăng hiệu quả kinh tế cây cà phê.
  Đề tài sử dụng mô hình hồi qui với hàm Cobb-douglas để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào trên đến hiệu quả kinh tế. Kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp là: diện tích đất trồng cà phê, phương pháp bón phân và kiến thức nông nghiệp của nông dân.
  Trên cơ sở kết quả mô hình hồi qui, tác giả đưa ra gợi ý chính sách, đó là: thứ nhất, đầu tư mở rộng qui mô đất qua hình thức hợp tác, liên kết giữa các hộ, xây dựng mô hình kinh tế trang trại gia đình để phát huy tối đa lợi thế theo qui mô; thứ hai, áp dụng chặt chẽ phương pháp bón phân khoa học, thực hiện đúng qui trình, kỹ thuật chăm sóc cây cà phê; thứ ba, nâng cao trình độ kiến thức nông nghiệp cho hộ gia đình để họ có khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, phối hợp sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý, nhằm tăng hiệu quả kinh tế cây cà phê.


  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề . .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . .3
  3. Câu hỏi nghiên cứu . .3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  5. Phương pháp nghiên cứu . 4
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
  7. Kết cấu đề tài .4
  PHẦN NỘI DUNG 6
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
  1.1/ Khái niệm và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp .6
  1.1.1) Khái niệm 6
  1.1.2) Đặc điểm .6
  1.2/ Các lý thuyết liên quan .7
  1.2.1) Lý thuyết năng suất theo qui mô .7
  1.2.2) Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển nông nghiệp .7
  1.2.3) Hiệu quả kinh tế 8
  1.2.4) Kiến thức nông nghiệp 9
  1.2.5) Năng suất lao động . .9
  1.2.6) Lý thuyết về thay đổi công nghệ trong nông nghiệp .9
  1.2.7) Lý thuyết về các yếu tố đầu vào cơ bản trong nông nghiệp 10
  1.2.8) Lý thuyết về giá sản phẩm, giá trị tổng sản phẩm, lợi nhuận, thu nhập lao
  động gia đình, tỉ suất lợi nhuận .12
  1.2.9) Mô hình lượng hóa 13
  1.3/ Các nghiên cứu thực tiễn ở Việt Nam . .13
  1.4/ Kinh nghiệm trên thế giới 15
  1.5/ Kết luận 16
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỈNH ĐĂK NÔNG VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI .18
  2.1/ Sản xuất cà phê thế giới .18
  2.1.1) Xuất xứ cây cà phê 18
  2.1.2) Sản xuất và xuất khẩu cà phê trên thế giới 19
  2.1.3) Tình hình tiêu thụ cà phê .24
  2.2/ Sản xuất cà phê tỉnh Đăk Nông và Việt Nam . .24
  2.2.1) Tổng quan về tỉnh Đăk Nông, tình hình phát triển kinh tế xã hội 24
  2.2.2) Diện tích, sản lượng cà phê tỉnh Đăk Nông và Việt Nam .26
  2.3/ Kết luận 35
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .37
  3.1/ Xaây döïng moâ hình hoài quy . 37
  3.2/ Thống kê mô tả .38
  3.2.1) Mô tả số mẫu khảo sát .38
  3.2.2) Mô tả các biến độc lập trong mô hình hồi qui .39
  3.2.3) Năng suất cà phê .44
  3.3/ Phân tích hiệu quả kinh tế cây cà phê của hộ gia đình theo từng địa phương .45
  3.4/ Kết quả mô hình hồi qui . 47
  3.4.1) Đối với thu nhập lao động gia đình .47
  3.4.2) Đối với lợi nhuận . 48
  3.5/ Kết luận 49
  CHƯƠNG 4: GỢI Ý CHÍNH SÁCH . 50
  4.1/ Cơ sở khoa học của gợi ý chính sách . 50
  4.2/ Gợi ý chính sách . 51
  PHẦN KẾT LUẬN 54
  1/ Kết luận vấn đề nghiên cứu . 54
  2/ Giới hạn của đề tài 55
  2.1) Số lượng mẫu điều tra 55
  2.2) Các lĩnh vực nghiên cứu tiếp tục . .55
  Phụ lục 1 . 61
  Phụ lục 2 . 65
  Phụ lục 3.1 . .66
  Phụ lục 3.2 . .68
  Phụ lục 4 . 70
  Phụ lục 5 . 71

  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Trang
  Hình 2.1 : Cây cà phê vối ----------------------------------------------------------------- 19
  Hình 2.2 : Đồ thị sản lượng cà phê qua các niên vụ----------------------------------- 22
  Hình 2.3 : Đồ thị tỉ trọng diện tích cà phê các tỉnh niên vụ 2006 - 2007----------- 28
  Hình 2.4 : Đồ thị giá cà phê Robusta trên thị trường thế giới ----------------------- 33
  Hình 2.5 : Đồ thị giá cà phê Robusta tại Việt Nam ----------------------------------- 33
  Hình 3.1a : Đồ thị mối quan hệ giữa diện tích thu hoạch và lợi nhuận ------------ 40
  Hình 3.1b : Đồ thị mối quan hệ giữa diện tích thu hoạch và thu nhập lao động
  gia đình ---------------------------------------------------------------------- 41
  Hình 3.2 : Đồ thị mối quan hệ giữa lượng phân NPK sử dụng và lợi nhuận ------ 42
  Hình 3.3 : Đồ thị mối quan hệ giữa kiến thức nông nghiệp và lợi nhuận --------- 44
  Hình 2.6a : Thị phần các nước xuất khẩu chính năm 2003 -------------------------- 70
  Hình 2.6b : Các nước nhập khẩu chính năm 2003 ------------------------------------ 70


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Trang
  Bảng 2.1: Sản lượng cà phê của một số quốc gia trên thế giới ---------------------- 21
  Bảng 2.2: Sản lượng cà phê xuất khẩu của một số quốc gia trên thế giới---------- 22
  Bảng 2.3: Giá cà phê Robusta tại thị trường New York và French ----------------- 23
  Bảng 2.4: Nhập khẩu cà phê của một số quốc gia lớn trên thế giới----------------- 24
  Bảng 2.5: Diện tích, sản lượng cà phê các tỉnh niên vụ 2006 - 2007 --------------- 28
  Bảng 2.6: Diện tích, sản lượng cà phê Việt Nam qua các niên vụ ------------------ 30
  Bảng 3.1: Số mẫu điều tra tại 4 huyện, thị xã thuộc tỉnh Đăk Nông---------------- 38
  Bảng 3.2: Mô tả các biến độc lập trong mô hình hồi qui ----------------------------- 39
  Bảng 3.3: Diện tích cà phê thu hoạch của các hộ gia đình --------------------------- 40
  Bảng 3.4: Phương pháp bón phân cho cây cà phê của các hộ gia đình------------- 41
  Bảng 3.5: Phương pháp tưới nước cho cây cà phê của các hộ gia đình ------------ 43
  Bảng 3.6: Chi phí dịch vụ bằng máy của các hộ gia đình ---------------------------- 43
  Bảng 3.7: Năng suất cà phê của các hộ gia đình--------------------------------------- 45
  Bảng 3.8: Đánh giá hiệu quả kinh tế cây cà phê theo từng địa phương ------------ 45
  Bảng 3.9: Diện tích, năng suất cà phê, lượng phân bón . ---------------------------- 46
  Bảng 3.10: Đánh giá kiến thức nông nghiệp của hộ sản xuất cà phê --------------- 65
  Bảng 3.11a - 3.11e: Kết quả mô hình hồi qui LnY1------------------------------- 66-67
  Bảng 3.12a - 3.12e: Kết quả mô hình hồi qui LnY2------------------------------- 68-69
  Bảng 2.7: Giá thu mua cà phê tại tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai ----------------------------- 71

  TÊN KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT


  Bộ NN&PTNT: Bộ nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
  Bộ KH&ĐT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  ĐVT: Đơn vị tính.
  GSO: Tổng cục Thống kê (General Statistics Office).
  ICO: Tổ chức cà phê thế giới (International Coffee Oganization).
  Sở NN&PTNT: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  STT: Số thứ tự.
  UBND: Ủy ban nhân dân.
  VICOFA: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vietnam Coffee and Cocoa
  Association).
  Viện KHKT: Viện khoa học kỹ thuật.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status