Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
LỜI MỞ ĐẦU

Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp, nhưng vấn đề chủ yếu là doanh nghiệp phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.
Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn nền kinh tế thị trường rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên gây căng thẳng trong quá trình sản xuất.
Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện là một doanh nghiệp Nhà nước không nằm ngoài vòng xoáy đó. Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhưng có tỷ lệ vốn lưu động trong tổng lượng vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh, thì việc quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động được coi là một vấn đề thời sự đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp.
Sau hơn ba tháng thực tập tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện được sự quan tâm chỉ bảo của thầy giáo hướng dẫn, ban lãnh đạo Công ty và đặc biệt là các Cô, các Chú, các Anh chị trong phòng tài chính kế toán em đã từng bước học hỏi được nhiều điều và biết vận dụng lý thuyết vào thực tế
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn lựa chon đề tài: "Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện"
Ngoài phần mở đầu kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương:
Chương I: Vốn lưu động và yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của thầy cô cùng ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian và trình độ nhân thức có han chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu xót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 3

I. DOANH NGHIỆP VÀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 3
1. Doanh nghiệp 3
2. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 4
II. VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 7
1. Khái niệm về vốn lưu động 7
2. Đặc điểm của vốn lưu động 7
3. Phân loại vốn lưu động 8
4. Các hình thái biểu hiện của vốn lưu động 9
5. Các giải pháp huy động vốn lưu động 10
III. HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 11
1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11
2. Sự cần thiết phải quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 12
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp 14
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động 20
5. Bảo toàn vốn lưu động 24
CHƯƠNG II 26
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 26

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 26
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện 26
2. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện 28
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện 32
II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 34
1. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng tới tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty 34
2. Tình hình tài chính của Công ty trong những năm gần đây 35
3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện 37
4. Tình hình tổ chức cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu 44
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 47
1. Những kết quả đạt được 47
2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục 48
CHƯƠNG III 51
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 51

I. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 51
II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 52
1. Giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 52
2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện 56
III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 66
1. Đối với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông 66
2. Đối với các Ngân hàng 66
3. Đối với Nhà nước 67
KẾT LUẬN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
MỤC LỤC 72Xem Thêm: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng B
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Vật liệu Xây dựng B sẽ giúp ích cho bạn.