Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại

LỜI NÓI ĐẦU

Từ sau đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam nền kinh tế nước ta từng bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, một nền kinh tế hướng ngoại. Từ đó mọi hoạt động kinh tế, tài chính tín dụng, tiền tệ trong nước đều chịu sự tác động của những biến động kinh tế thương mại, tiền tệ tín dụng trên thế giới và trong khu vực.
Trong bối cảnh chung của đất nước thì bản thân mỗi đơn vị, tổ chức kinh tế hay doanh nghiệp cũng chịu tác động ảnh hưởng theo. Các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững và ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có tiềm lực mạnh mẽ về mặt tài chính để có điều kiện cạnh tranh và tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Mặt khác, theo đà phát triển của kinh tế, các quan hệ kinh tế tài chính ngày càng mở rộng và đa dạng. Vì vậy vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải có một lượng vốn nhất định đồng thời tiến hành phân phối, quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, có hiệu quả cao nhất.
Quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý tài chính của mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp luôn ở trạng thái ổn định và lành mạnh. Đây cũng là một vấn đề luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán tài chính.
Xuất phát từ thực tế đó, em đã mạnh dạn chọn đề tài:“Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những nét đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại, đánh giá đúng thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty thời gian qua từ đó nêu ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại trực thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam trong thời gian tới.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại trực thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát thực tế hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại từ năm 1999 - 2001. Các phân tích của luận văn đưa ra trên cơ sở tổng hợp các tài liệu, các kết quả nghiên cứu của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại.
Phương pháp nghiên cứu: Quán triệt phương pháp duy vật biện chứng với quan điểm lịch sử cụ thể, sử dụng các phương pháp phân tích hiệu quả, phân tích tài chính, phân tích thống kê, phân tích so sánh trong nghiên cứu. Vừa dựa trên những lý thuyết cơ bản vừa dựa trên hoàn cảnh cụ thể của qúa trình kinh doanh tại đơn vị thực tập cũng như những tác động của môi trường kinh doanh trong và ngoài Công ty.
Những đóng góp của luận văn :
- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hiệu quả sử dụng vốn.
- Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại trên một số chỉ tiêu tổng hợp chủ yếu.
- Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh, luận văn đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn đầu tư và Thương mại.
Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 phần:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại.
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại.
Mặc dù có rất nhiều cố gắng song do những hạn chế về kiến thức và thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp và chỉ bảo thêm của các thầy cô cùng các bạn.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I 4
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ 4
DỤNG VỐN 4

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VỐN 4
1. Khái niệm về vốn 4
2. Vai trò của vốn 6
3. Phân loại vốn trong doanh nghiệp 6
II. NHỮNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 11
1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn 11
2. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 11
III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 20
IV. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 20
1. Sự ổn định của doanh thu và lợi nhuận 21
2. Cơ cấu tài sản 21
3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của nghành 21
4. Doanh lợi vốn và lãi suất vốn huy động 21
5. Mức độ chấp nhận rủi ro của người lãnh đạo 22
6. Thái độ của người cho vay 22
V. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 22
1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm 23
2. Lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn 23
3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh 23
4. Tăng cường hoạt động Marketing 25
5. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 25
6. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế 26
CHƯƠNG II 27
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 27

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 27
1. Lịch sử hình thành và phát triển 27
2. Đặc điểm cơ cấu tổ chức 28
3. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu 34
II. CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 35
1. Đặc điểm mặt hàng thiết bị thuỷ nhặp khẩu tại Việt Nam 35
2. Thị trường tiêu thụ mặt hàng thiết bị thuỷ nhập khẩu tại Việt Nam 36
3. Đặc điểm về lao động tại Công ty 40
4. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Công ty 41
5. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty 42
6. Đặc điểm về vốn kinh doanh và tài sản vô hình của Công ty 42
III. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 43
1. Kết quả hoạt động kinh doanh 43
2. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại 47
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 53
1. Những thành tích đã đạt được 53
2. Những tồn tại và hạn chế 54
3. Nguyên nhân 55
CHƯƠNG III 56
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI 56
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 56

I. XU HƯỚN PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ MẶT HÀNG THIẾT BỊ THỦY TẠI VIỆT NAM 56
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 58
III. NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 59
1. Tăng cường năng lực tài chính 60
2. Tổ chức và quản lý tốt tài sản và vốn trong quá trình kinh doanh 61
3. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế 62
4. Chủ động phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh 62
5. Khai thác, huy động các nguồn vốn cho kinh doanh 63
6. Các biện pháp khác 64
IV. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 72
1. Kiến nghị với tổng Công ty 72
2. Kiến nghị với Nhà nước 73
KẾT LUẬN 74
MỤC LỤC 75Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư và Thương mại sẽ giúp ích cho bạn.