Vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có lượng vốn nhất định và nguồn tài trợ tương ứng. Vốn chính là tiền đề của sản xuất kinh doanh. Song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả cao mới là nhân tố quyết định cho sự tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp.Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào sử dụng vốn sản xuất nói chung đều phải quan tâm đến hiệu quả mà nó đem lại.
Trong các doanh nghiệp, vốn là một bộ phận quan trọng của việc đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Quy mô của vốn và trình độ quản lý, sử dụng nó là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến trình độ trang bị kỹ thuật của sản xuất kinh doanh. Do ở một vị trí then chốt như vậy nên việc quản lý và sử dụng vốn được coi là một trọng điểm của công tác tài chính doanh nghiệp.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế cùng song song tồn tại và cạnh tranh gay gắt lẫn nhau. Cùng với đó, Nhà nước không còn bao cấp về vốn đối với các doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước). Mặt khác, trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý hiện nay, các doanh nghiệp thực sự là một đơn vị kinh tế tự chủ, tự tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh, tự chủ trong việc tìm đầu vào và đầu ra cuả sản xuất kinh doanh, tự chủ về vốn. Ngoài số vốn điều lệ ban đầu thì doanh nghiệp phải tự huy động vốn. Do vậy, để tồn tại và phát triển, đứng vững trong cạnh tranh thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sản xuất kinh doanh sao cho hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho doanh nghiệp.Việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát triển cuả nền sản xuất kinh doanh của công ty.


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 2
VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP 2

I. Tầm quan trọng của vốn trong nền kinh tế thị trường 2
1. Khái niệm về vốn kinh doanh 2
2. Các loại vốn kinh doanh 3
3. Các bộ phận cấu thành vốn của doanh nghiệp 4
4. Vai trò của vốn kinh doanh 8
5. Bảo toàn và phát triển vốn một vấn đề quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 8
5.1. Những vấn đề chung về vấn đề bảo toàn và phát triển vốn 8
5.2. Bảo toàn và phát triển vốn cố định 9
5.3. Bảo toàn phát triển vốn lưu động 10
II. Đánh giá tình hình khả năng thanh toán của doanh nghiệp 10
III. Bảo toàn vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 12
1. Quan điểm và các tiêu thức xác định hiệu quả vốn kinh doanh 12
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 14
2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp 14
2.2. Các chỉ tiêu cá biệt 15
IV. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp 19
1. Những yêu cầu trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 20
2. Những nhân tố chính ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn 20
2.1. Những tác động của thị trường 20
2.2. Tính chất của sản phẩm 21
2.3. Chu kỳ sản xuất kinh doanh 21
2.4. Đặc điểm về kỹ thuật sản xuất 21
2.5. Trình độ tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, hạch toán nội bộ doanh nghiệp 22
2.6. Các nhân tố khác 22
3. Các biện pháp chính nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn 23
3.1. Lựa chọn và áp dụng hợp lý các nguồn vốn 23
3.2. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm 23
3.3. Tổ chức tốt quá trình sản xuất kinh doanh 23
3.4. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh 24
3.5. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế 25
CHƯƠNG II 26
THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 26
TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 26

I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO) 26
1. Quá trình hình thành và phát triển 26
2. Chức năng và nhiệm vụ chính của công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO) 27
3. Môi trường kinh doanh của công ty dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) 33
II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số năm qua của Công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO) 37
1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội(HAPHARCO) 39
1.1. Cơ cấu tài sản của công ty 39
1.2. Cơ cấu nguồn vốn của công ty 41
2. Khả năng thanh toán của công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO) 41
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) 44
3.1. Đánh giá chỉ tiêu tổng hợp sử dụng vốn của Công ty DPTBYT Hà Nội (HAPHARCO) 45
3.2. Các chỉ tiêu cá biệt 46
III. Đánh giá ưu điểm và những mặt còn tồn tại tại công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội(HAPHARCO) 49
1. Ưu điểm 49
2. Những vấn đề còn tồn tại của công ty dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội (HAPHARCO) 51
CHƯƠNG III 53
NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 53
SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 53

I. Phương hướng chung để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) 53
II. Những biện pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm thiết bị Y tế Hà Nội (HAPHARCO) 54
III. Điều kiện để thực hiện các biện pháp đó 58
KẾT LUẬN 62


Xem Thêm: Vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.