Những lí luận cơ bản về nhập khẩu và hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ở Việt Nam hiện nay nhập khẩu giữ vai trò hết sức quan trọng, nó là nhân tố phát huy sức mạnh của nền kinh tế trong nước. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương đổi mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Tuy vậy không vì thế mà nhập khẩu giảm sút mà vẫm tăng theo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, theo mục tiêu xuất khẩu và theo xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, thương mại quốc tế không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
Để thực hiện chủ trương đường lối của Nhà nước, không còn cách nào khác là phảI xuất khẩu chứ không phảI là giảm nhập khẩu. Nhưng nhập khẩu đảm bảo phảI có hiệu quả, điều đó phụ thuộc lớn vào hiệu quả xuất khẩu từ bản thân các doanh nghiệp.Đó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp mà còn của toàn bộ nền kinh tế hiện nay.
Công ty là một dơn vị kinh doanh xuất khẩu trực thuộc Bộ Thương Mại, Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì không ngừng phát triển chứng tỏ uy tín của một công ty hàng đầu trong ngành bao bì của cả nước. Tuy nhiên trong tình hình mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mà trong đó kinh doanh nhập khẩu chiếm vị trí quan trọng và quyết định đang đứng trước khó khăn và trở ngại. Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty chưa được duy trỳ ổn định và chưa được cảI thiện đáng kể, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoàI công ty. Việc đánh giá hoat động kinh doanh nhập khẩu của công ty để đề ra một ssó biện pháp nâng đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa thiết thực hiện nay. Từ đó em quyết định lựa chọn đề tài: "Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì - Packexport”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất những biện pháp thiết thực đối với Công ty và kiến nghị một số vấn đề với Nhà nước tạo điều kiện cho Công ty đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của mình góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế nói chung
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Hoạt động nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì từ năm 2001-2004.
4. Kết cấu chuyên đề
Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương 1: những lí luận cơ bản về nhập khẩu và hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty
Chương 2: Phân tích thực trang hoạt động nhập khẩu ở Công ty xuất nhập kghẩu và kỹ thuật bao bì
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì thời gian tới

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Kết cấu chuyên đề 2
CHƯƠNG I 3
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHẬP KHẨU VÀ 3
HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 3

I. Một số vấn đề chung về nhập khẩu của doanh nghiệp 3
1. Khái niệm nhập khẩu 3
2. Các đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu 3
3. Các hình thức nhập khẩu 4
3.1. Nhập khẩu trực tiếp 4
3.2. Nhập khẩu ủy thác 4
3.3 Nhập khẩu hàng đổi hàng 5
3.4. Nhập khẩu liên doanh 5
3.5. Nhập khẩu gia công 5
II. Nội dung của hoạt động nhập khẩu 5
1. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu 5
2. Lựa chọn phương thức giao dịch nhập khẩu 6
3. Kí kết hợp đồng nhập khẩu 7
4. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu 12
CHƯƠNG II 16
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KỸ THUẬT BAO BÌ 16

I. Sự hình thành và phát triển của công ty 16
II. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Công ty 17
1. Chức năng của công ty 17
2. Nhiệm vụ của công ty 17
III. Bộ máy tổ chức quản lý và chức năng của các phòng ban 18
1. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 18
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 20
3. Những Đặc điểm kinh tế kỹ thuật có liên quan và ảnh hường đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở công ty 23
3.1. Đặc điểm về hoạt độngsản xuất kinh doanh 23
3.2. Đặc điểm về mặt hàng nhập khẩu 24
3.3. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 24
3.4. Đặc điểm về nguồn lực của công ty 24
3.4.1. Về lao động 24
4.4.2. Vốn kinh doanh 25
4.4.3. Cơ sở vật chất 26
II. Thực trạng hoạt động nhập khẩu của Công ty Xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì 26
1. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu của Công ty 26
2. Thực trạng hoạt động nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì 28
III. Đánh giá hoạt động kinh doanh nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì 37
1. Các điểm mạnh trong hoạt động nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì 37
2. Những tồn tại trong hoạt động nhập khẩu của công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì 37
3. Những nguyên nhân 38
CHƯƠNG III 40
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ KỸ THUẬT BAO BÌ 40

I. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty 40
1. Mục tiêu hoạt động của Công ty 40
2. Phương hướng hoạt động của công ty 40
II. Kế hoạch tổ chức bộ máy 41
III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 42
IV. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty thời gian tới 42
1. Các giải pháp về phía công ty 42
1.1. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 42
1.2. Hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ nhập khẩu 44
1.3. Giải pháp về thị trường 45
1.4. Giải pháp về đổi mới hình thức hình thức kinh doanh 45
1.5. Đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi 47
V. Một số kiến nghị đối với nhà nước 48


Xem Thêm: Những lí luận cơ bản về nhập khẩu và hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những lí luận cơ bản về nhập khẩu và hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty sẽ giúp ích cho bạn.