Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU
​ Nền tài chính nước ta đã và đang được đổi mới một cách toàn diện trong sự chuyển đổi sâu sắc sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 2006, Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO, đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.
Thuê tài chính được xem là giai đoạn phát triển cao của hoạt động tín dụng thuê mua và được đánh giá là hình thức hiện quả để đầu tư vào tài sản sản xuất với những ưu điểm vượt trội của nó. Nó được coi như một trong những giải pháp tài chính tối ưu cho chiến lược phát triển bền vững và lâu dài. Hơn thế nữa, xuất phát từ tình hình thực tế của Việt Nam là trang thiết bị của nhiều doanh nghiệp đã lạc hậu từ 2 - 3 thế hệ so với các nước tiên tiến.Do vậy việc đổi mới công nghệ máy móc thiết bị ở các doanh nghiệp là một đòi hỏi bức thiết trong bối cảnh hội nhập.
Mặc dù chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành cũng như các văn bản có liên quan đến vấn đề thuê tài chính đã từng bước được thay thế, bổ sung nhằm chuẩn hoá cho ngày càng phù hợp với tình hình hoat động kinh doanh hiện nay. Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những vấn đề còn tồn tại hiện nay về thuê tài chính. Đặc biệt là trong quá trình hội nhập như hiện nay thì vấn đề cạnh tranh trở nên ngày cang gay gắt và khốc liệt, việc hoàn thiện môi trường pháp lý lại càng được đặt lên hàng đầu vì nó được xem là cơ sở là nền tảng cho việc đảm bảo việc cạnh tranh một cách công bằng trên thị trường.
Chính vì những nhu cầu cấp thiết đó việc nghiên cứu về vấn đề thuê tài chính nhằm mục tiêu xem xét, đánh giá, phát hiện và kiến nghị những biện pháp nhằm hoàn hiện chế độ là vô cùng cần thiết.
Trên tinh thần đó, đề tài “Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay” nhằm đề cập đến việc hạch toán đối với các nghiệp vụ thuê tài chính cũng như các vấn đề khác liên quan theo quy định hiện hành, qua đó nhằm đưa ra một số đóng góp để hoàn thiện về nội dung hạch toán cũng như một số vấn đề khác còn tồn tài liên quan trực tiếp đến vấn đề thuê tài chính một cách đầy đủ và chính xác.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : 3
KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH 3
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THUÊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP : 3
1. Khái niệm, phân loại thuê tài sản và các thuật ngữ về thuê tài sản: 3
2. Các vấn đề chung về thuê tài chính : 4
II. KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN LÀ THUÊ TÀI CHÍNH : 8
1.Ghi nhận tài sản thuê tài chính đối với bên thuê : 8
2. Kế toán TSCĐ thuê tài chính : 10
3.Kế toán giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính : 17
PHẦN II : 20
NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI VÀ GIẢP PHÁP HOÀN THIỆN 20
I. NHỮNG TỒN TẠI CỦA VẤN ĐỀ THUÊ TÀI CHÍNH : 20
II. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN : 22
LỜI KẾT 24


Xem Thêm: Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.