Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp của doanh nghiệp

LờI Mở ĐầU
​Sản xuất là chức năng chính của các doanh nghiệp. Quá trình sản xuất thu hút 70 - 80 % lực lượng lao động cuả doanh nghịêp . Cùng với chức năng Marketing và chức năng tài chính nó tạo ra thế vững chắc của mỗi doanh nghiệp . Công tác điều hành sản xuất tác nghiệp là yếu tố trực tiếp tác động đến kết quả hoạt động sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm , dịch vụ và thời gian cung cấp chúng .
Trong nến kinh tế thị trường có tính toàn cầu hoá hiện nay , các doanh nghiệp luôn bị đặt trong tình trạng cạnh tranh gay gắt , ngáy càng khốc liệt vì sự sống còn của chính mình thì việc nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất tác nghiệp là điều kiện sống còn , tất yếu để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển một cách vững chắc trên thị trường . Do vậy , việc nghiên cứu và tìm ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp không chỉ có ý nghĩa về mặt lí thyết mà nó còn có ý nghĩa vể mặt thực tiễn

Mục lục
Lời mở đầu 1

Chương I
lý luận chung về công tác điều hành sản xuất tác ngHiệp .
I. Các khái niệm , bản chất và đặc trưng 2
1. Khái niệm sản xuất 2
2. Điều hành và công tác điều hành sản xuất tác nghiệp 3
3. Vai trò và mối quan hệ của chức năng sản xuất với các chức năng quản trị chính khác 5
4. Hiệu quả của công tác điều hành sản xuất tác nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng đến nó 6
4.1. Hiệu quả và tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp 6
4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất tác nghiệp 7
II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp 9
1. Chỉ tiêu đánh giá chung 9
1.1. Doanh thu 9
1.2. Chi phí 9
1.3. Lợi nhuận 9
2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 10
3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSLĐ 10
4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng LĐ 11
5. Chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính 11
III. Phương pháp so sánh 11
1. Phương pháp so sánh tuyệt đối 11
2. Phương pháp so sánh tương đối 11
3. Phương pháp so sánh bằng số bình quân 11

Chương II
Thực trạng về công tác điều hành sản xuất tác nghiệp của công ty CP An Phú

I. Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty CP An Phú 13
1. Quá trình hình thành , chức năng , nhiệm vụ của công ty CP An Phú 13
1.1 Quá trình hình thành của công ty CP An Phú 13
1.2 Chức năng m nhiệm vụ của công ty CP An Phú 13
2. Cơ cấu tổ chức quản lí và điều hành của công ty CP An Phú 14
III . Thực trạng về hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp của công ty CP An Phú 15
1. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh chung 15
2. Đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào 16
2.1. Hiệu quả sử dụng TSCĐ 16
2.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 18
2.3. Hiệu quả sử dụng lao động 19
2.4. Tình hình tài chính của công ty 19
3. Đánh giá thực trạng công tác điều hành sản xuất tác nghiệp của công ty CP An Phú 20
4 Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong giai đoạn tiếp theo 21
5 Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn tiếp theo 22

Chương III
Một số ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp tại công ty CP An Phú

1. Về phía công ty 24
1.1. Về cơ cấu tổ chức và công tác nhân sự 24
1.2. Huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 25
1.3 Về công tác Marketing 25
1.4. Về hoạt động cung ứng 26
2. Về phía Nhà nước 26


Kết luận 28


Xem Thêm: Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác điều hành sản xuất tác nghiệp của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.