Công tác thu thập thông tin cho quá trình kiểm tra và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

Lời mở đầu
​ Có thể thấy rằng kinh doanh trong thời đại ngày nay đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải đương đầu với hàng loạt những khó khăn thử thách từ môi trường bên ngoài cũng như những vấn đề nảy sinh trong nội bộ doanh nghiệp. Người ta vẫn thường nói: Quản trị kinh doanh là khoa học, quản trị kinh doanh là nghệ thuật với ý nghĩa nhà quản trị phải nắm chắc và biết vận dụng những quy luật trong quá trình vận động của tự nhiên xã hội cũng như tạo ra mối quan hệ hài hoà giữa các cá nhân để phát huy tối đa lợi thế của họ phục vụ cho mục tiêu chung của doanh nghiệp. Các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm: Lập kế hoạch, Tổ chức, Lãnh đạo, Điều hành và kiểm tra. Trong đó chức năng kiểm tra có vai trò hết sức quan trọng. Theo H. Rayol: " Trong kinh doanh, kiểm tra là việc kiểm chứng xen mọi việc có được thực hiện theo như kế hoạch đã được vạch ra, theo những chỉ thị, những nguyên tắc đã được ấn định hay không? Nó có nhiệm vụ tìm ra những khuyết điểm và sai lầm để sửa chữa, ngăn ngừa sự vi phạm. Nó đối phó với mọi sự gồm có sự vật, con người và hoạ động ". Đối với các nhà quản trị, kiểm tra còn có ý nghĩa giúp họ đưa ra các quyết định điều chỉnh một cách phù hợp, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo mọi hoạt động của tổ chức đi theo một mục tiêu chung đã định.
Không có một doanh nghiệp nào trong suốt quá trình hoạt động của mình mà không phải thực hiện các quyết định điều chỉnh. Điều chỉnh là tất yếu bởi điều chỉnh sẽ giúp cho doanh nghiệp thích ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp đứng vững phát triển lâu dài.
Với những kiến thức đã được học cùng với kinh nghiệm thực tế qua quá trình thực tập tại công ty TNHH hệ thống công nghiệp LGIS-VINA, trong chuyên đề này em xin trình bày một số vấn đề về công tác thu thập thông tin cho quá trình kiểm tra và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Mục lục
Lời mở đầu
Phần 1: Lý luận chung về công tác kiểm tra và điều chỉnh các quyết định sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
I. Tổng quan về hoạt động kiểm tra trong doanh nghiệp.
1.1. Khái niệm kiểm tra
1.2. Vai trò của kiểm tra
1.3. Bản chất của kiểm tra
1.4. Những yêu cầu đối với hệ thống kiểm tra
1.5. Hệ thống kiểm tra
1.5.1. Quá trình kiểm tra
1.5.2.Xác định các tiêu chuẩn kiểm tra
1.5.3. Đo lường và đánh giá sự thực hiện
1.5.4. Điều chỉnh các hoạt động
1.6. Các kỹ thuật kiểm tra
1.7. Các công cụ và phương tiện kiểm tra
II. Điều chỉnh và phân hệ thông tin điều chỉnh trong doanh nghiệp
2.1. Khái niệm điều chỉnh
2.2. Phân hệ thông tin điều chỉnh trong doanh nghiệp
Phần 2. ứng dụng sơ đồ điều chỉnh và xác định nhu cầu thông tin cho công tác kiểm tra việc thực hiện các quyết định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
I. Giới thiệu tổng quan về công ty LGIS - VINA
1.1. Sự ra đời và phát triển
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý
1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty LGIS- VINA
II. Quá trình ra các quyết định điều chỉnh tại công ty LGIS - VINA
2.1. Quá trình điều chỉnh
2.2. Nhận xét về công tác ra các quyết định điều chỉnh của công ty LGIS- VINA
III. Xác định nhu cầu thông tin cho việc kiểm tra thực hiện các quyết định sản xuất kinh doanh tại công ty LGIS - VINA.
3.1. Kế hoạch mục tiêu của doanh nghiệp
3.2. Nhu cầu thông tin cho công tác kiểm tra các quyết định sản xuất kinh doanh
3.2.1. Quản lý kết quả nguồn lực lao động
3.2.2. Quản lý kết quả sản xuất
3.2.3. Nhu cầu thông tin cho việc kiểm tra lựa chọn nhà cung cấp
3.2.4. Nhu cầu thông tin cho việc kiểm tra nhận hàng
3.2.5. Nhu cầu thông tin cho việc kiểm tra tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
IV. Đánh giá chung về công tác thu thập thông tin cho việc kiểm tra và ra các quyết định điều chỉnh tại LGIS - VINA.
4.1. Hoàn thiện công tác hạch toán - kế toán
4.2. Hoàn thiện công tác hạch toán - Thống kê
4.3. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu thập thông tin cho công tác kiểm tra và điều chỉnh tại LGIS - VINA.
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Công tác thu thập thông tin cho quá trình kiểm tra và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác thu thập thông tin cho quá trình kiểm tra và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh t sẽ giúp ích cho bạn.