Thương mại trong sự nghiệp cNH-HĐH nước ta hiện nay

Lời nói đầu
​Từ năm 1986 (Từ Đại Hội VI) đến nay, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã bước vào thời kỳ đổi mới chuyển từ nền kinh tế theo cơ chế bao cấp tràn lan và tập trung quan liêu sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một chủ trương rất quan trọng của giai đoạn này là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, để khai thác có hiệu quả các nguồn lực của đất nước, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Trong đó thương mại dịch vụ có vị trí rất quan trọng, vừa tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển, vừa đáp ứng nhu cầu cơ bản và ngày càng nâng cao đời sống kinh tế xã hội.
Đặc điểm và xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa đã khẳng định thương mại – dịch vụ tăng dần. Hiệu quả sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường phụ thuộc vào chất lượng của hoạt động thương mại – dịch vụ.
Tỷ trọng giá trị thương mại trong GDP đang có xu hướng ngày càng tăng trong nền kinh tế quốc dân đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được Chính Phủ và Quốc Hội đề ra từ Đại hội VII, VIII và IX từ một quốc gia nhập siêu trong những năm 1990-1999 thành quốc gia xuất siêu 2000-2001 đưa nước ta ngày càng phát triển và hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Mục lục
Lời nói đầu 1
Nguyễn Đức Chính 1
Phần I: Thương mại và vai trò của thương mại đối với sự phát triển của một quốc gia. 2
1. Cơ sở ra đời của thương mại. 2
2. Quan niệm về thương mại và ích lợi của thương mại 3
3. Nội dung và các hình thức thương mại : 3
4. Vai trò của thương mại : 5
Phần II: Thương mại trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước 8
1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội việt nam trong những năm đổi mới vừa qua (từ năm 1991 - 2000). 8
2. Thực trạng thương mại Việt Nam những năm qua . 11
3. Đánh giá thương mại Việt Nam những năm qua 13
II. chiến lược phát triển thương mại trong những năm tới 21
Phần III: Một số giải pháp chủ yếu phát triển thương mại trong sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước: 24
I. Các quan điểm phát triển thương mại của nước ta: 24
II. Một số giải pháp phát triển thương mại trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta được thông qua Đại hội VIII, IX. 26
1. Xây dựng một cơ cấu kinh tế theo mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu 26
2. Xây dựng các khu chế xuất , khu công nghiệp tập trung và khu công nghiệp cao . 27
3. Hoàn thành công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu 27
4. Chính sách thuế bước đầu được cải thiện. 28
5. Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phát triển thị trường xuất khẩu. 28
6. Chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt tạo điều kiện cho việc thúc đẩy xuất khẩu. 29
7. Thành lập các Tổng công ty và các Tập đoàn kinh doanh lớn để tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 29
8. Thu hút đầu tư nước ngoài được coi là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nói chung và thúc đẩy xuất khẩu nói riêng. 30
III. Một số giải pháp đầy mạnh xuất khẩu trong tiến trình hội nhập. 31
Phần IV: Kết luận 36
Tài liệu tham khảo 37


Xem Thêm: Thương mại trong sự nghiệp cNH-HĐH nước ta hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thương mại trong sự nghiệp cNH-HĐH nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.