Đánh giá phân tích quản trị tài chính doanh nghiệp

Lời nói đầu
​Tài chính trong doanh nghiệp là một khâu của hệ thống tài chính trong nền kinh tế ,là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với sự ra đời của nền kinh tế hàng hoá tiền tệ .Nó vô cung quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp .Vì hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh ,nó có ảnh hưởng qua lại đối với quá trình sản xuất kinh doanh.Nếu hoạt động tài chính tốt ,thì nó sẽ thúc đẩy cho quá trình sản xuất kinh doanh phát triển mạnh .Ngược lại nếu không tốt nó sẽ kìm hãm quá trình sản xuất kinh doanh .Và hoạt động sản xuất kinh doanh lại có tác dụng ngược lại đối với hoạt động tài chính nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp .Để đi đến quá trình sản xuất kinh doanh thì bất cứ một doanh nghiệp nào muấn tiến hành đều phải có một lượng vốn nhất định (vốn pháp định ) lượng vốn này do nhà nước quy định tuy theo từng ngành nghề khác nhau có những quy định khác nhau .Quá trình hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chính là quá trình phân phối sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp .Trong quá trình đó đã phát sinh các luồng tiền tệ gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp ,các luồng tiền tệ đó bao gồm luồng tiền tệ đi vao và luồng tiền tệ đi ra khỏi doanh nghiệp tao thành sự vận động của luồng tài chính trong doanh nghiệp .Gắn liền với quá trình tạo lập ,phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị tức là quan hệ tài chính trong doanh nghiệp
Khi tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh thì các doanh nghiệp phải có đầy đủ các yếu tố như (sức lao động ,công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất , đối tượng lao động ) .Bộ phận quan trọng nhất trong tư liệu lao động đó là tài sản cố định (như máy móc thiết bị ,phương tiện vận tải ,nhà sưởng .) nó được sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh . Trong quá trình sử dụng tài sản cố định do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác nhau mà phần tài sản này bị hao mòn dưới nhiều hình thức khác nhau như hao mòn hữu hình ,hao mòn vô hình Khi đó doanh nghiệp phải chuyển dần giá trị của chúng vào giá trị của sản phẩm sản xuất trong kỳ .Như thế ta gọi là khấu hao tài sản cố định .Mặt khác còn có một phân lớn trong tài sản ,đó là tài sản lưu động. Nó chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất , không giữ nguyên hình thái ban đầu và giá trị của nó được chuyển toàn bộ vào giá trị của sản phẩm . Tài sản lưu động gồm (TSLĐ lưu thông và TSLĐ sản xuất) nó luân luân vận động, thay thế và chuyển hoá lẫn nhau ,đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục .

Đánh giá phân tích quản trị tài chính doanh nghiệp

Muốn đánh giá việc sử dụng vốn cố định ,vốn lưu động có hiệu hay không ta đánh giá chúng thông qua các chỉ tiêu sau
- Hiệu suất sử dụng VCĐ và hiệu suất sử dụng TSCĐ
- Hàm lượng vốn cố định
-Tỷ suất lợi nhuận vốn cố định,tỷ suất tự tải trợ VCĐ;tỷ suất tự tải trợ vốn cố định ; tỷ xuất đầu tư
-Hệ số hao mòn TSCĐ
-Số vòng quay vốn lưu động
-Kỳ luôn chuyển vốn lưu động ; số vốn lưu động tiết kiệm được
-Hàm lượng V L Đ ; mức doanh lợi V L Đ
Ngoài ra còn sác định các chỉ tiêu tài chính như sau
-Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh
-Vòng quay toàn bộ vốn
-Doanh lợi vốn doanh thu và doanh lợi vốn CS H
-Hệ số nợ
Muốn đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng vốn người ta phải sử dụng nhiều chỉ tiêu khác nhau để đánh giá .Từ đó ta so sánh với năm trước để đề ra kế hoạch sản xuất cho năm tiếp theo . Để thấy rõ hơn ta ta đi vào nghiên cứu hoạt động của đơn vị (X)


Xem Thêm: Đánh giá phân tích quản trị tài chính doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá phân tích quản trị tài chính doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.