Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng

Lời nói đầu
​Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam có những bước thay đổi to lớn với xu thế của việc quốc tế hoá nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt Nam cũng phải theo xu thế đó. Đó là việc Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Hiện nay nước ta phát triển nền kinh tế nhiều thành phần mà thành phần kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Công ty Thương mại Thành Hưng là công ty TNHH được thành lập 4/1997 với sự góp vốn của 11 cổ đông. Hình thức kinh doanh của công ty là buôn bán ký gửi hàng hoá tư liệu sản xuất chuyên dùng. Trong thời gian hoạt động công ty có những bước phát triển tạo được uy tín với khách hàng. Công ty nhận thấy rằng vấn đề tài chính là rất quan trọng nó quyết định sự “sống còn” của công ty.
Qua thời gian tiếp xúc và tìm hiểu thực tế về công ty tôi nhận thấy vấn đề Báo cáo tài chính là rất quan trọng. Do đó trong chuyên đề cuối khoá này tôi sẽ đề cập đến “Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng”.

mục lục
Lời nói đầu 1
Phần I 2
Những lý luận chung về việc lập và phân tích tài chính của doanh nghiệp 2
I-/ Hoạt động tài chính và sự cần thiết của việc lập và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 2
1. Khái niệm về Báo cáo tài chính. 2
2. Sự cần thiết của việc lập và phân tích Báo cáo tài chính. 2
II-/ Nội dung yêu cầu của báo cáo tài chính. 3
1. Yêu cầu. 3
2. Nội dung của Báo cáo tài chính. 3
III-/ Phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 4
1. Khái niệm. 4
2. Nội dung kết cấu của bảng cân đối kế toán. 4
3. Cơ sở số liệu và phương pháp lập bảng cân đối kế toán. 5
IV-/ Phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6
1. Nội dung, kết cấu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) 6
2. Cơ sở số liệu và phương pháp lập. 7
V-/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 8
1. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 8
2. Phương pháp lập. 8
VI-/ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính. 11
VII-/ Việc phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp
dựa trên bảng cân đối kế toán và được tiến hành như sau: 12
phần II 13
Thực trạng tình hình tài chính của công ty Thương mại thành hưng và một số ý kiến
đề xuất nhằm hoàn thiện việc lập
và phân tích báo cáo tài chính 13
I-/ Khái quát vài nét về công ty Thương mại Thành Hưng 13
II-/ Bảng cân đối kế toán. 14
III-/ Một số ý kiến đề xuất. 19
Kết luận 21
Tài liệu tham khảo 22


Xem Thêm: Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện việc lập và phân tích Báo cáo tài chính của Công ty Thương mại Thành Hưng sẽ giúp ích cho bạn.