Phân tích điều kiện áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay

Lời mở đầu ​ Sự hình thành và phát triển của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới ảnh hưởng sâu sắc tơí nền kinh tế toàn cầu. Các vụ sát nhập trong những năm gần đây đã hình thành nên các tập đoàn khổng lồ như exon mobile, city corp compaq .Đã chứng tỏ xu hướng phát triển cuả tập đoàn. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới Công ty mẹ luôn tiếp thu và vận dụng một cách sáng tạo kinh nghiệm của các nước đi trước. Điều này được thể hiện qua đường lối chủ trương của Đảng ta. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp Hành TW Đảng khoá IX đã đề ra chủ trương xây dựng một số tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, đổi mới tổ chức các tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước(DNNN) theo mô hình công ty mẹ – công ty con
Nghị quyết Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã nêu những định hướng về cơ chế, chính sách và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm (2001-2005), trong đó đã khẳng định một nhiệm vụ quan trọng là “Hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, tổ chức lại và đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước .” trong đó cần “ kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả của các tổng công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con, kinh doanh đa ngành tổng hợp trên cơ sở các ngành chuyên môn hoá, gọi vốn thuộc nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia kinh doanh, làm nòng cốt để hình thành một tập đoàn kinh tế mạnh ở một số ngành và lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc dân như bưu chính viễn thông, hàng không, dầu khí .”
Công ty mẹ đang trong giai đoạn phát triển theo hướng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước nên cần có các mô hình kinh tế phát triển đúng hướng và phù hợp. Đặc biệt là các tổng công ty thành lập theo mô hình 90-91 đã nẩy sinh nhiều bất cập về quản lý, về trách nhiệm đồng vốn, tư cách pháp nhân gây không ít hạn chế cho sự phát triển. Chính vì vậy các tổng công ty của Công ty mẹ trong thời gian qua vẫn chưa phất huy được vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân và trên trường quốc tế. Đây chính là những nguyên nhân để thúc đẩy quá trình chuyển sang công ty mẹ công ty con ở nước ta.
Từ thực tiễn áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con có hiệu quả của các nước trên thế giới và sự cần thiết khách quan chuyển sang mô hình công ty mẹ công ty con ở nước ta. Nên em chọn đề tài: "Phân tích điều kiện áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay". Mục đích nghiên cứu đề tài này của em chỉ nhằm vận dụng những lí luận cơ bản đã được học ở nhà trường và có thể hiểu rõ hơn về mô hình đang còn rất mới mẻ ở Viêt Nam hiện nay.

mục lục
Phần I: Mô hình công ty- mẹ công ty con.
I. Giới thiệu chung về mô hình
1Khái niệm và phân loại công ty mẹ
2 Khái niêm và phân loại công ty con
3 Khái niêm mô hình công ty mẹ – công ty con
II. Bản chất của mô hình công ty mẹ - công ty con
1. Mối liên hệ giữa công ty mẹ và công ty con
1.1 Mô hình liên kết chủ yếu bằng vốn
1.2 Mô hình liên kết theo dây truyền sản xuất – kinh doanh.
1.3 Mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh.
1.4 Mối quan hệ giữa các công ty con với nhau.
2. Đặc điểm của mô hình
2.1 Công ty mẹ là chủ sở hữu của phần vốn góp vào các công ty con.
2.2 Công ty con được công ty mẹ góp vốn vào nhiều hơn thì có mối liên hệ với công ty mẹ chặt hơn.
2.2 Công ty con được công ty mẹ góp vốn vào nhiều hơn thì có mối liên hệ với công ty mẹ chặt hơn.
3. Bản chất của mô hình công ty mẹ - công ty con
3.3 Về cơ cấu tổ chức
3.4 Về mối quan hệ và cơ chế vận hành.
3.3. Công ty mẹ-công ty con là sự kết hợp của hai hay nhiều doanh nghiệp độc lập hoạt động trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau.
3.4.Công ty mẹ là hạt nhân, có thực lực kinh tế mạnh, chi phối hoạt độnh của các công ty con.
3.5. Công ty mẹ, công ty con không phải là một mô hình tổ chức.
3.6 Những nghiệp vụ giao dịch chủ yếu của công ty con với công ty mẹ
4. Điều kiện và phương thức chuyển đổi sang mô hình công ty mẹ - công ty con
4.1.Đối tượng được chuyển đổi ,tổ chức lại
4.2. Điều kiện chuyển đổi và tổ chức lại
4.3. Phương thức chuyể đổi, tổ chức lại.
5. Ưu nhược điểm của mô hình công ty mẹ - công ty con
5.1.Ưu điểm của mô hình
5.2.Nhược điểm của mô hình.
Phần II: Điều kiện và khả năng áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay.Xem Thêm: Phân tích điều kiện áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích điều kiện áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.