Dịch vụ thương mại và các biện pháp phát triển thương mại dịch vụ

lời nói đầu
​ở nước ta hoạt động dịch vụ ngày càng được mở rộng và phát triển với hình thức khác nhau, nó là mối quan tâm của tất cả mọi người. Do vậy bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh các doanh nghiệp thương mại cần phải có nhận thức dầy đủ và phát triển đúng đắn các hoạt động dịch vụ phục vụ khách hàng của doanh nghiệp mình. Thông qua các hoạt động dịch vụ này mà các doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Vì những lý do trên nên em đã chọn đề tài: "Dịch vụ thương mại và các biện pháp phát triển thương mại dịch vụ".

Mục lục
Nội dung Trang
Lời nói đầu 1
1. Khái niệm và vai trò của dịch vụ nói chung và dịch vụ thương mại nói riêng 2
2. Những đặc điểm chủ yếu của sản phẩm dịch vụ 7
3. Những loại hình dịch vụ, nội dung và đặc trưng của từng loại 8
4. Đánh giá hiệu quả dịch vụ ở các tổ chức thương mại 14
5. Thực trạng và các biện pháp phát triển thương mại dịch vụ ơ nước ta 15
Kết luận 28
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Dịch vụ thương mại và các biện pháp phát triển thương mại dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dịch vụ thương mại và các biện pháp phát triển thương mại dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.