Hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước (Ví dụ ở cửa hàng miễn thuế của Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài)

Lời mở đầu
​1 - Sự cần thiết của đề tài
Ngày nay, vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang là vấn đề trở nên rất quan trọng. Trong thời đại mà vấn đề chất lượng và hiệu quả trở thành sống còn, có liên quan trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp thì việc dùng các biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh luôn được các chủ doanh nghiệp, những người làm công tác quản lý, kinh doanh ở mọi lĩnh vực quan tâm.
Đối với Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài nói chung và hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế nói riêng, vấn đề phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của Công ty.
Trong những năm qua, kinh doanh hàng miễn thuế đã khẳng định được mình, tạo bước chuyển biến chiến lược cho quá trình tiếp tục đổi mới.
Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại trong tổ chức quản lý dã hạn chế không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh của loại hình dịch vụ này.
Để khắc phục tình trạng trên, phải phân tích và tìm ra những khiếm khuyết cụ thể đang tồn tại, những cản trở quá trình phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó đề xuất các giải pháp cần thực thi những năm tới. Đây là một nhiệm vụ quan trọng mà Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài cần tiến hành. Là người gắn bó với Công ty, tôi mong muốn góp phần vào công việc nói trên. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài: “Hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước (Ví dụ ở cửa hàng miễn thuế của Công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài)”.

mục lục
Lời nói đầu 1
1. Sự cần thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu của đề tài 2
Chương 1: Tổng quan Doanh nghiệp nhà nước 3
I. Khái niệm 3
II. Các loại doanh nghiệp nhà nước 4
1. Căn cứ vào mục đích hoạt động của doanh nghiệp 4
2. Căn cứ vào quy mô hình thức tổ chức của doanh nghiệp 4
3. Tổ chức căn cứ vào các hình thức quản lý 5
Chương II: Tổng quan về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế 6
I. Một số nét cơ bản về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế 6
1. Sự hình thành và phát triển kinh doanh hàng miễn thuế 6
2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế 6
3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng miễn thuế 8
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh hàng miễn thuế 8
II. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng miễn thuế 10
1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh 10
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 10
3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu qủa kinh doanh hàng miễn thuế 14
III. Nguyên tắc và mô hình hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Việt Nam 14
1. Nguyên tắc hoạt động 14
2. Quản lý hàng hoá bán tại cửa hàng miên thuế 16
3. Mô hình hoạt động kinh doanh 17
Chương III: Tình hình hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội bài 19
I. Một số nét cơ bản về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại công ty 19
1. Giới thiệu về công ty 19
2. Một số nét cơ bản về hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế cảu công ty 20
II. Tình hình hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài 23
1. Mặt hàng kinh doanh 23
2. Kết quả kinh doanh đạt được 24
3. Đánh giá chung kết quả và những tồn tại 27
Chương IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng miễn thuế của công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài 29
I. Triển vọng phát triển kinh doanh hàng miễn thuế của công ty dịch vụ hàng không sân bay nội bài đến năm 2005. 29
1. Về môi trường kinh tế 29
2. Về môi trường văn hoá xã hội 29
3. Về môi trường chính trị, pháp luật 30
4. Vị trí cảng hàng không Nội bài 30
II. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng miễn thuế của công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội bài 31
1. Một số giải pháp chung về nâng cao chất lượng hiệu quả kinh doanh hàng miễn thuế 31
2. Một số giải pháp cụ thể 32
3. Kiến nghị 35
Kết luận 37


Xem Thêm: Hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước (Ví dụ ở cửa hàng miễn thuế của Công ty dịch vụ hàng không sân b
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước (Ví dụ ở cửa hàng miễn thuế của Công ty dịch vụ hàng không sân b sẽ giúp ích cho bạn.