Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tổng công ty Than Việt Nam: Thực trạng - hướng hoàn thiện

Lời Mở đầu
​Căn cứ tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Tổng Công Ty Than Việt Nam đã xây dựng xong đề án tổng thể về sắp xếp tổ chức theo hướng chuyển Tổng công ty Than Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và trình Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty Than Việt Nam là một trong những Tổng công ty có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển chung của xã hội. Để đảm bảo khả năng phát triển vững chắc và chuyển đổi mô hình từ Tổng công ty sang mô hình tập đoàn kinh doanh, Tổng công ty Than Việt Nam cần có những biến đổi sâu sắc về mọi mặt, với chính sách hợp lý để đáp ứng nhu cầu một cách toàn diện, đặc biệt là cơ chế quản lý tài chính nói chung và quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận nói riêng bởi nó tác động xuyên suốt trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh. Do đó, chuyên đề này tôi nghiên cứu:
Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tổng công ty Than Việt Nam: Thực trạng - hướng hoàn thiện.

Mục lục
Mục lục 1
Lời Mở đầu 2
Phần I: Thực trạng cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong Tổng công ty Than Việt Nam 3
1.1. Đặc điểm quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Than Việt Nam 3
1.1.1. Khái quát về quá trình hình thành Tổng công ty Than Việt Nam 3
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty Than Việt Nam 4
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Than Việt Nam 4
1.2. Thực trạng cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong Tổng công ty Than Việt Nam 5
1.2.1. Nội dung cơ chế quản lý doanh thu 5
1.2.2. Nội dung cơ chế quản lý chi phí 8
1.2.3. Nội dung cơ chế quản lý và phân phối lợi nhuận 9
1.2.4. Đánh giá cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tổng công ty Than Việt Nam 12
1.2.4.1. Một số mặt tích cực 12
1.2.4.2. Một số mặt hạn chế và nguyên nhân 14
Phần II: Hướng Hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo mô hình tập đoàn trong Tổng công ty Than Việt Nam 16
2.1. Chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam chuyển Tổng công ty Than Việt Nam theo mô hình tập đoàn 16
2.2. Chiến lược phát triển Tổng công ty Than Việt Nam đến năm 2020 18
2.3. Hướng hoàn thiện cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo mô hình tập đoàn đối với Tổng công ty Than Việt Nam 20
2.3.1. Đối với cơ chế quản lý doanh thu 20
2.3.2. Đối với cơ chế quản lý chi phí 21
2.3.3. Đối với cơ chế quản lý và phân phối lợi nhuận 22
2.3.4. Thực hiện cơ chế thưởng phạt trong quản lý thu, chi phí và lợi nhuận trong tập đoàn 24
2.4. Điều kiện thực hiện các giải pháp 25
2.4.1 Kiến nghị với Nhà nước 25
2.4.1.1. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cạnh tranh công bằng, bình đẳng và thực sự trao quyền chủ động cho các doanh nghiệp. 25
2.4.1.2. Cần thiết lập quan hệ sở hữu về vốn giữa Nhà nước và Doanh nghiệp Nhà nước 26
2.4.1.3. Thành lập Công ty Đầu tư Tài chính của Nhà nước 27
2.4.1.4. Nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với mô hình Tổng công ty theo các hướng sau: 28
2.4.2. Kiến nghị với Tổng công ty Than Việt Nam 29
2.4.2.1. Thành lập Công ty Tài chính ngành Than 29
2.4.2.2. Thiết lập cơ chế điều hoà vốn trong tập đoàn qua Công ty Tài chính 29
Kết luận 30
Tài liệu tham khảo 31
Phụ lục 1: Mô hình tổ chức của Tổng công ty than Việt Nam 33


Xem Thêm: Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tổng công ty Than Việt Nam: Thực trạng - hướng ho
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Tổng công ty Than Việt Nam: Thực trạng - hướng ho sẽ giúp ích cho bạn.