Phân tích tình hình tài chính của công ty cơ khí ô tô 3 -2 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

lời nói đầu
​Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, từng bước phát triển theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Bản chất của việc phát triển đó là đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế kết hợp với phát triển các tiềm năng trong nước, cụ thể là: nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được phải chủ động tìm ra các biện pháp thích ứng với cơ chế mới, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo hướng có hiệu quả hơn, tạo ra sự tăng trưởng về mọi mặt, phải nhanh chóng thích nghi, giành thế chủ động trong môi trường cạnh tranh đầy sôi động và quyết liệt. Trong sản xuất kinh doanh, các hoạt động của doanh nghiệp phải được đặt trên cơ sở của việc hoạch định chiến lược phát triển lâu dài. Phải xác định cho được những biện pháp cụ thể phục vụ cho kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, trước hết phải xác định rõ mục tiêu kinh doanh, các hoạt động dài hạn, ngắn hạn nhằm phát triển doanh nghiệp một cách toàn diện. Một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng và hữu hiệu nhất, đó là chính sách tài chính doanh nghiệp.
Đối với các doanh nghiệp, khó khăn nổi bật và là đòi hỏi cấp thiết hiện nay là làm sao sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất, đem lại lợi nhuận cao nhất, trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại kết hợp các nguồn lực khai thác từ bên ngoài. Việc sử dụng và phân tích minh bạch và tốt nhất các số liệu và báo cáo tài chính thường kỳ sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc duy trì, ổn định và phát triển doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng đặc biệt của công tác tài chính trong các doanh nghiệp mà việc phân tích chính xác kết quả hoạt động tài chính lại càng trở lên quan trọng. Tính quan trọng đó được thể hiện ở việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc hoạch định chiến lược phát triển, ra quyết định và lập kế hoạch, tính toán hiệu quả của các dự án đầu tư của nhà quản lý.
Trong quá trình thực tập tại công ty cơ khí ô tô 3-2 thuộc Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam, nhận thức đựơc vai trò quan trọng của việc phân tích tài chính của doanh nghiệp, em đã nghiên cứu, tìm hiểu và nắm bắt các số liệu của công ty để thực hiện luận văn theo đề tài:
Phân tích tình hình tài chính của công ty cơ khí ô tô 3 -2 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.”

Mục lục
Lời mở đầu 1
Chương 1: lý luận chung về phân tích tình hình tcdn 3
1.1 Tổng quan về TCDN và phân tích TCDN 3
1.1.1. Khái niệm và vai trò của TCDN 3
1.1.2. Khái niệm, mục đích của phân tích TCDN 4

1.2. Tài liệu và phương pháp phân tích TCDN 5
1.2.1. Tài liệu phân tích TCDN 5
1.2.2. Phương pháp phân tích TCDN 5

1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 7
1.3.1. Khái quát về tình hình tài chính 7
1.3.2. Phân tích các hệ số khả năng thanh toán 8
1.3.3. Phân tích các hệ số kết cấu tài chính 9
1.3.4. Phân tích các hệ số hoạt động kinh doanh 10
1.3.5. Phân tích các hệ số khả năng sinh lời 12

Chương 2 : phân tích tình hình tàI chính của công ty cơ khí ô tô 3 – 2 14
2.1. Khái quát về Công ty 14
2.1.1. Quá trình hình thành và phat triển của Công ty 14
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 15
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy Quản lý – kinh doanh 15
2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 16

2.2. Phân tích tình hình tài chính doanh của Công ty cơ khí ô tô 3 -2 17
2.2.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn 17
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 19
2.2.3. Phân tích tình hình tài chính của Công ty 20
2.2.4. Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty 21
2.2.4.1. Tình hình công nợ của Công ty 21
2.2.4.2. Đánh giá khả năng thanh toán của Công ty 22
2.2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 24
2.2.6. Đánh giá mức sinh lời 27
2.2.6.1. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 27
2.2.6.2. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh 28
2.2.6.3. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu 28

Chương 3 :Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cơ khí ô tô 3 – 2 30
3.1. Kết quả đạt được 30
3.2. Những tồn tại 31
3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cơ khí ô tô 3 – 2 31
Kết luận 34


Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính của công ty cơ khí ô tô 3 -2 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính của công ty cơ khí ô tô 3 -2 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doan sẽ giúp ích cho bạn.