Một số vấn đề về phương pháp cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệpLời Mở Đầu.
​Ngày nay trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, phải tự quyết định từ khâu sản xuất cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển do đó nó ngày càng tạo ra các loại máy móc, thiết bị hiện đại, các loại dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến đòi hỏi các nhà quản lý phảI nắm bắt kịp thời và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp phải được xây dựng phù hợp với một nền kinh tế thị trường đầy biến động .Vì vậy yêu cầu đòi hỏi đặt ra cho doanh nghiệp là phải xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp mình sao cho phù hợp để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường đầy những khó khăn và biến động. Bộ máy quản lý của một doanh nghiệp được coi là một bộ phận đầu não cho sự ra đời những chủ trương, chiến lược, chính sách của doanh nghiệp đó. Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp được tạo lập để thực hiện các kế hoạch, chiến lược của doanh nghiệp đó nên nó luôn luôn phải được xây dựng để phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu mới. Việc xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp mà hợp lý, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì nó sẽ góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp Quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý không phải là một việc làm đơn giản mà nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Chính vì những lý do đó nên em xin chọn đề tài : “Một số vấn đề về phương pháp cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp "


Mục lục
lời mở đầu.
Tầm quan trọng của vấn đề và lý do chọn vấn đề lý luận .
nội dung
I- Tổng quan về cơ cấu tổ chức.
1- Khái niệm cơ cấu tổ chức.
2- Đặc điểm, vai trò của cơ cấu tổ chức.
2.1. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức.
2.2. Vai trò của cơ cấu tổ chức.
3- Các nhân tố ảnh hưởng
3.1. Nhóm các nhân tố thuộc đối tượng quản lý
3.2. Nhóm nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý
II– Các phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp.
1- Bốn phương pháp thiết kế cơ cấu tổ chức của các nhà khoa học nghiên cứu về quản lý.
1.1. Phương pháp loại suy.
Ưu đIểm.
Nhược đIểm.
Điều kiện, phạm vi áp dụng.
1.2. Phương pháp kết cấu hoá các mục tiêu.
Ưu điểm.
Nhược điểm.
Điều kiện phạm vi áp dụng.
1.3. Phương pháp chuyên gia.
Ưu điểm.
Nhược điểm.
Điều kiện, phạm vi áp dụng
1.4. Phương pháp mô hình hoá
Ưu điểm.
Nhược điểm.
ĐIều kiện, phạm vi áp dụng.
2- Theo một cách khái quát hơn người ta phân ra làm hai phương pháp.
2.1. Phương pháp tương tự
2.2. Phương pháp phân tích theo yếu tố.
III - áp dụng xây dựng cơ cấu tổ chức ở Việt Nam.
1 - Đặc đIểm văn hoá, kinh tế Việt Nam.
2 - Đề xuất mô hình xây dựng cơ cấu tổ chức ở Việt Nam.
Kết luận.
Tóm tắt lại vấn đề lý luận.


Xem Thêm: Một số vấn đề về phương pháp cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về phương pháp cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.