Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007LỜI MỞ ĐẦU
​Ngân sách nhà nước là một bộ phận trong hệ thống tài chính quốc gia, là khâu tài chính tập trung giữ vai trò chủ đạo với vai trò quan trọng là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội, định hướng phát triển sản xuất, điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, chống lạm phát và giải quyết các vấn đề xã hội. Ngân sách nhà nước gắn liền với chức năng nhiệm vụ của nhà nước, đồng thời là phương tiện vật chất cần thiết để hệ thống chính quyền nhà nước thực hiện nhiệm vụ của mình. Để thực hiện được các vai trò đó ngân sách nhà nước phải có các nguồn vốn được tập trung từ các tụ điểm vốn thông qua các chính sách thu thích hợp. Đồng thời ngân sách nhà nước thực hiện các khoản chi cho tiêu dùng thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển Như chúng ta đều biết, thu ngân sách nhà nước chủ yếu là thu từ thuế, phí, lệ phí. Tuy nhiên, trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, năm ngân sách 2007 sẽ chứng kiến việc cắt giảm thuế liên quan tới các cam kết WTO và tiếp tục cam kết trong khuôn khổ khu vực mậu dịch ASEAN (AFTA). Vì vậy, cần phải có các đánh giá, các chính sách thu chi và xử lý thâm hụt ngân sách phù hợp, tạo điều kiện để ngân sách nhà nước thực hiện tốt các vai trò của nó cũng như thúc đẩy hệ thống tài chính quốc gia phát triển. Chính vì lý do đó mà nhóm chúng tôi đi sâu nghiên cứu ngân sách nhà nước với đề tài:
Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007”.


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Nội dung
I. Lý luận chung 2
1. Khái niệm chung 2
1.1. Ngân sách 2
1.2. Kế hoạch ngân sách Nhà nước 3
2. Nội dung ( nhiệm vụ ) chủ yếu của ngân sách 4
II. Kế hoạch ngân sách năm 2007 5
1.Mục tiêu tổng quảt của ngân sách Nhà nước năm 2007 5
2. Nhiệm vụ chủ yếu của ngân sách Nhà nước năm 2007 5
3. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 7
3.1. Dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước 7
3.2. Dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước 8
3.3. Bội chi ngân sách Nhà nước và nguồn bù đắp 12
III. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007 13
1. Đánh giá thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 13
2. Đánh giá chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 16
3. Cân đối ngân sách 9 tháng đầu năm 2007 19
4. Giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách những tháng còn lại năm 2007 22
Kết luận 26
Tài liệu tham khảo 27
Mục lục 28


Xem Thêm: Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007 sẽ giúp ích cho bạn.