Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty

LỜI MỞ ĐẦU
​ Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta có những biến chuyển rất nhanh chóng và sâu sắc, đã thực hiện những đổi mới quan trọng có ý nghĩa quyết định tới bộ mặt đất nước. Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất đó là sự thay đổi trong cơ chế của nền kinh tế : chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường dưới sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công tác lập kế hoạch trong các doanh nghiệp vì thế cũng có sự chuyển biến căn bản. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của kế hoạch trong doanh nghiệp vẫn tiếp tục được khẳng đinh. Tuy nhiên, nhận thức, tư duy cho tới cách thức, phương pháp và cả nội dung của kế hoạch trong doanh nghiệp đã khác trước rất nhiều. Doanh nghiệp lập kế hoạch trong nền kinh tế không có kế hoạch đòi hỏi càng khó hơn, phức tạp hơn. Đặc biệt trong các công ty nhà nước hậu cổ phần hóa, sự thay đổi của công tác kế hoạch càng rõ nét. Trong khả năng tìm hiểu, nhóm nghiên cứu số 8 xin trình bày những kiến thức thu thập được sau quá trình tìm hiểu công tác lập kế hoạch sản xuất tại một doanh nghiệp như vậy.MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
I / GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY NHÓM THỰC TẬP 3
1 / Thông tin chung 3
2 / Cơ cấu tổ chức 6
3 / Sản phẩm, thị trường 7
II / THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY. 8
1 / Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất 9
2 / Nội dung kế hoạch sản xuất của công ty 11
3 / Phương pháp lập kế hoạch sản xuất của công ty 15
III / ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ 16
1 / Những đổi mới trong công tác lập kế hoạch tại công ty 16
2/ Nhận xét đánh giá công tác kế hoạch tại doanh nghiệp: 18
2.1.Những ưu điểm: 18
2.2.Những yếu điểm của công ty trong công tác lập kế hoạch sản xuất 19
3 / Kiến nghị, đề xuất của nhóm: 20
TỔNG KẾT ĐỀ TÀI 22
PHỤ LỤC 23


Xem Thêm: Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.