Nhân tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

Lời Nói Đầu
​Những thành tựu nổi bật trong sự phát triển kinh tế từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX là kết quả thay đổi chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong nền kinh tế trí thức ngày nay, việc đầu tư cho phát triển nguồn lực là quan trọng hơn các lĩnh vực đầu tư khác, kinh nghiệm phát triển của khu vực Châu á trong vài thập kỷ vừa qua đã cho thấy, sự cất cánh phát triển của họ là ở chiến lược con người. Có thể nói, chìa khoá của sự thành công nằm ngay trong chân lý đơn giản: chiến lược trồng người.
Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã nêu ra một giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương lần thứ hai ( khoá VIII ) của Đảng ta còn khẳng định rõ thêm chủ trương coi con người là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta; “ Để thực hiện mục tiêu chiến lược mà Đại hội VIII đã đề ra, cần khai thác và sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó nguồn lực con người là quý báu nhất, có vai trò quyết định, đặc biệt đối với nước ta, khi nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp”.
Xuất phát từ mục tiêu, lợi ích của các doanh nghiệp Việt Nam, với việc nghiên cứu về thuyết quản lý của trường phái “Nhân tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam”. Để đúc kết lại những mặt được và những mặt chưa được nhằm đưa ra những giải pháp thúc đẩy nhanh hơn, hoàn thiện hơn quá trình hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam là một việc làm có ý nghĩa rất quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.


Mục lục
Lời Nói Đầu - 1 -
Chương I- 2 -: Vai trò trung tâm của con người trong hoạt động của doanh nghiệp. - 2 -
1. Những quan niệm sai lầm về vai trò của con người trong hoạt động của doanh nghiệp trước đổi mới. - 2 -
2. Đổi mới quan niệm về vai trò của con người trong hoạt động của doanh nghiệp. - 3 -
Chương ii: thực tiễn vận dụng quan điểm đã được đổi mới về vai trò của con người trong hoạt động của doanh nghiệp ở việt nam hiện nay. - 7 -
1. Sự quan tâm đến yếu tố con người trong doanh nghiệp từ phía doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của nhà nước. - 7 -
2. Đánh giá. - 9 -
Chương III: GIảI PHáP KHắC PHụC những vấn đề còn tồn đọng nhằm thúc đẩy tính tích cực của con người trong hoạt động của các doanh nghiệp hiện nay. - 10 -
1. Các cấp quản lý cần thường xuyên, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người lao động. - 10 -
2. Không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. - 10 -
3. Cần có quy định thống nhất về nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động. - 10 -
4. Nghiêm cấm các hành vi sai trái ảnh hưởng đến doanh nghiệp. - 11 -
5. Tăng cường vai trò của công đoàn trong các doanh nghiệp. - 11 -
KếT LUậN - 12 -
Tài liệu tham khảo - 13 -


Xem Thêm: Nhân tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhân tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.