Thực trạng về công tác kế hoạch hóa của công ty cổ phần lâm sản nam định-nafoco

LỜI MỞ ĐẦU
​Để đi từ nhà đến trường chúng ta luôn định hình trước mình phải đi con phố, nào lần lượt ra sao đến đâu thì rẽ phải đến đâu thì rẽ trái để đến được đích cuối cùng là ngôi trường chúng ta học. Đó chính là kế hoạch. Trong cuộc sống hàng ngày dù chỉ là một cá nhân bình thường – đơn vị nhỏ nhất của xã hội hay đến những cấu trúc phức tạp hơn như một gia đình, một doanh nghiệp hay một quốc gia đều làm việc theo một kế hoạch đã định trước dù họ có ý thức được điều đó hay không. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường - một môi trường đầy tính cạnh tranh, để tồn tại phát triển mỗi doanh nghiệp phải có một chiến lược nhất định và kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động của mình để thực hiện mục tiêu trong chiến lược đã đề ra. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp chưa thực sự được nhìn nhận hết tầm quan trọng của nó vì thế mà lập kế hoạch trong doanh nghiệp không tuân thủ theo những quy trình và phương pháp tính cũng như không có sự liên kết giữa các kế hoạch chức năng và kế hoạch với thị trường. Kế hoạch hiện nay thông thường được lập, thực hiện một cách chủ quan mang tính ước lệ tượng trưng và thủ công theo kiểu năm sau cao hơn năm trước, phát triển hơn năm trước Với cách thức như vậy kế hoạch không thể phát huy được tính hiệu quả to lớn của nó. Vậy giải pháp gì cho những yếu kém trong kế hoạch hóa của doanh nghiệp ? Không có câu trả lời chung cho tất cả các doanh nghiệp, vì thế để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu công tác kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể: Công ty cổ phần lâm sản Nam Định (NAPOCO) để xem xét xem họ lập kế hoạch như thế nào, thực hiện ra sao, có những điểm mạnh, yếu kém gì và giải pháp, phương hướng gì để hoàn thiện công tác kế hoạch của công ty này.


MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2
I. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2
1, Khái niệm về kế hoạch kinh doanh 2
2, Các nội dung của kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp 2
A, Một số nội dung cơ bản 2
B, Quy trình kế hoạch hóa 5
II. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH 6
PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH-NAFOCO 8
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 8
1, Giới thiệu chung 8
2, Cơ cấu bộ máy 9
3, Các vấn đề liên quan 9
II. CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 11
1, Đặc điểm khái quát 11
A, Nguyên tắc chung 11
B, Các cấp kế hoạch của công ty 12
2, Công tác kế hoạch hóa 12
A, Các chỉ tiêu kế hoạch 12
B, Cơ sở lập kế hoạch 14
C, Quy trình kế hoạch 14
D, Các hoạt động tác nghiệp 15
III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA CỦA CÔNG TY 17
1, Đánh giá về quy trình và việc đảm bảo quy tắc trong kế hoạch 17
2, Đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch 18
3, Đánh giá nội dung kế hoạch 19
4, Đánh giá về phương pháp hiệu quả công tác lập, thực hiện kế hoạch 19
PHẦN 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 22
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2006-2010 22
II. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 22
1, Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược 22
2, Hoàn thiện kế hoạch tác nghiệp 22
3, Hoàn thiện công tác dự báo 23


Xem Thêm: Thực trạng về công tác kế hoạch hóa của công ty cổ phần lâm sản Nam Định-Nafoco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về công tác kế hoạch hóa của công ty cổ phần lâm sản Nam Định-Nafoco sẽ giúp ích cho bạn.