Tổng quan về hệ chuyên gia

A/ Giới thiệu chung về hệ chuyên gia :
​Trong cuộc sống, thông thường các chuyên gia có thể giải quyết vấn đề ở một mức độ cao vì họ có một kiến thức sâu rộng trên một lĩnh vực nào đó mà họ hoạt động .Thực tế hiển nhiên và đơn giản này chính là cơ sở nền tảng cho việc thiết kế các máy giải quyết vấn đề dựa trên tri thức mà người ta thường gọi là hệ chuyên gia. Một hệ chuyên gia sử dụng tri thức của một lĩnh vực cụ thể để cung cấp việc giải quyêt vấn đề với “ chất lượng chuyên gia “ trong lĩnh vực đó .
Thông thường các nhà thiết kế HCG thu thập tri thức này bao gồm cả lý thuyết đến các kinh nghiệm, kĩ xảo, phương pháp làm tắt, chiến lược heuristic đã được tích luỹ của các chuyên gia con người trong quá trnhf họ làm việc trong một lĩnh vực chuyên môn .Từ tri thức này người ta cố gắng cài đặt chung vào hệ thống để hệ thống có thể mô phỏng cách thức các chuyên gia làm việc. Tuy nhiên không giống với con người, hệ thống không biết cách tự học lấy kinh nghiệm : mà tri thức của máy là do con người cung cấp được tích luỹ dưới dạng ngôn ngữ máy. Đây là nhiệm vụ mà các nhà thiết kế HCG phải đương đầu .


MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
A/ Giới thiệu chung về hệ chuyên gia : 2
I/ Tổng quan về hệ chuyên gia : 4
1. Thiết kế một hệ chuyên gia : 4
2.Các vấn đề phù hợp để xây dựng HCG : 6
3.Quy trình công nghệ tri thức : 7
4.Hệ chuyên gia dựa trên LUẬT : 8
6.Hệ chuyên gia dựa trên MÔ HÌNH : 10
B/Hệ chuyên gia sửa chữa sự cố máy tính (ESRC): 12
a/ Khả năng sử dụng và cấu trúc hệ thống : 12
b/ Biểu diễn tri thức : 16
c/ Bộ phận giải thích : 18
d/ Quản trị tri thức : 20
Kết luận chung : 21
C/Ví dụ về một số hệ chuyên gia khác : 21
A/Kết hợp hệ chuyên gia và nơron nhân tạo để chuẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực: 21
Tóm tắt : 21
1. Đặt vấn đề 21
2. Hệ chuyên gia dự báo MBA dựa vào phương pháp phân tích khí hoà tan (DGA) – xây dựng dữ liệu nhân tạo cho quá trình luyện mạng nơron dựa trên cơ sở hệ chuyên gia (HCG) 22
3. Ứng dụng mạng MLP chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong MBA 23
4. Xây dựng hệ chuyên gia dựa trên các hướng dẫn của Viện Năng lượng Liên Xô (cũ) [5] 24
5. Kết hợp hệ chuyên gia và mạng nơron để chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong MBA 25
6. Kết luận 25
B/Hệ chuyên gia đánh giá năng lực thiết kế giải thuật cho các bài toán lập trình : 26
1. Giới thiệu 26
2. Cơ sở lý thuyết 26
3. Hệ chuyên gia đánh giá năng lực thiết kế giải thuật cho các bài toán lập trình 26


Xem Thêm: Tổng quan về hệ chuyên gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng quan về hệ chuyên gia sẽ giúp ích cho bạn.