Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của chi nhánh công ty Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội - Tổng công ty Than Việt Nam

Lời mở đầu

Việt Nam, một quốc gia đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hoá, quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã giành được những thành tựu đáng kể. Một trong những nguyên nhân tạo nên sự thành công đó phải kể đến sự thành công trong việc tận dụng lợi thế của một quốc gia đi sau trong quá trình phát triển. Để khai thác triệt để lợi thế này hoạt đông kinh doanh nhập khẩu đã được mở ra và đạt được nhiều mục tiêu kinh tế quan trọng.
Song song với chủ trương mở cửa của nền kinh tế hoạt động kinh doanh nhập khẩu từng bước tháo gỡ được nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình phát triển nền kinh tế nước ta. Thông qua hoạt động nhập khẩu các ngành sản xuất trong nước có những cơ hội phát triển vượt trội hơn quá trình phát triển của nó. Từ việc nhập khẩu thu hút công nghệ máy móc thiết bị kết hợp với các nguồn lực sẵn có trong nước, sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu giải quyết công ăn việc làm, hạn chế các tệ nạn xã hội, đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên từng bước vững chắc. Xuất phát từ những vấn đề trên, và qua quá trình nghiên cứu thực tập tại cơ sở em xin chọn đề tài “ Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của chi nhánh công ty Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội - Tổng công ty Than Việt Nam .”
Đề tài bao gồm các nội dung sau:
Chương I: Một số lý luận cơ bản về hoạt động nhập khẩu hàng hoá
Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của chi nhánh Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Nội
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp Hà Nội
Mục lục

Trang
Lời mở đầu 1
Chương I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động nhập khẩu hàng hoá 2
I. Khái niệm, vai trò và các hình thức của hoạt động nhập khẩu hàng hoá 2
1. Khái niệm 2
2. Vai trò 3
3. Các hình thức nhập khẩu hàng hoá 4
a. Nhập khẩu uỷ thác 4
b. Nhập khẩu tự doanh 5
c. Nhập khẩu liên doanh 5
d. Nhập khẩu đổi hàng 6
e. Nhập khẩu tái xuất 7
II. Nội dung của hoạt động nhập khẩu hàng hoá 7
1. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu, đàm phán lựa chọn bạn hàng 7
1.1. Nhận biết thị trường 8
1.2. Dung lượng thị trường và các nhân tố ảnh hưởng 9
1.3. Nghiên cứu giá cả trên thị trường quốc tế 10
2. Giao dịch đàm phán trước khi ký kết hợp đồng 11
2.1. Hỏi hàng 11
2.2. Chào hàng 12
2.3. Đặt hàng 12
2.4. Hoàn giá 12
2.5. Chấp nhận 12
2.6. Xác nhận 13
3. Ký kết hợp đồng nhập khẩu 13
3.1. Khái niệm hợp đồng ngoại thương 13
3.2. Các điều khoản chính trong hợp đồng 14
4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 16
III. Nhứng nhân tố ảnh hưởng đến nhập khẩu hàng hoá 19
1. Chế độ chính sách, pháp luật 19
2. Tỷ giá hối đoái 19
3. Sự biến động thị trường trong nước và ngoài nước 20
4. Sự ảnh hưởng của sản xuất trong và ngoài nước 20
5. Hệ thống giao thông vận tải và liên lạc 20
6. Các nhân tố thuộc về môi trường của doanh nghiệp 21
Chương II Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá của chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 22
I- Giới thiệu chung về Công ty 22
1. Quá trình hình thành và phát triển 22
2. Sự hình thành chi nhánh của Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 23
2.1. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 23
2.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 24
II- Tình hình phát triển kinh doanh của chi nhánh thời kỳ 1998-2001 26
III- Thực trạng hoạt động nhập khẩu phục vụ ngành than của Chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 28
1. Thực trạng hoạt động nhập khẩu 28
1.1. Giá trị kim ngạch và mặt hàng nhập khẩu 28
1.2. Thị trường nhập khẩu của chi nhánh 30
1.3. Phương thức nhập khẩu của chi nhánh 21
1.4. Các nội dung khác của hoạt động nhập khẩu của chi nhánh 32
1.4.1. Nghiên cứu thị trường 32
1.4.2. Đàm phán ký kết hợp đồng 32
1.4.3. Thực hiện hợp đồng 32
2. Đánh giá chung về hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 34
2.1. Ưu điểm 34
2.2. Tồn tại và nguyên nhân 35
Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 37
I. Định hướng và kế hoạch phát triển kinh doanh của chi nhánh tại Hà Nội trong thời kỳ 2002-2005 37
1. Định hướng phát triển kinh doanh thời kỳ 2002-2005 37
2. Kế hoạch phát triển hoạt động nhập khẩu của chi nhánh thời kỳ 2002-2005 38
2.1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch 38
2.2. Xây dựng kế hoạch, tổng doanh thu và cơ cấu tổng doanh thu 38
II- Những giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu hàng hoá của chi nhánh Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội 41
1. Biện pháp thu hút và sử dụng vốn có hiệu quả 41
2. Quan tâm công tác nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước 42
2.1. Nghiên cúu thị trường nhập khẩu ở nước ngoài 42
2.2. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ ở trong nước 43
3. Xây dựng chiến lược cạnh tranh 43
4. Mở rộng quan hệ với bạn hàng và khách hàng 45
III- Kiến nghị đối với Nhà nước 45
Kết luận 49
Tài liệu tham khảo 50


Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của chi nhánh công ty Thương Mại và Dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu của chi nhánh công ty Thương Mại và Dịch sẽ giúp ích cho bạn.