Quy trình tổ chức, thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu
LỜI NÓI ĐẦU
Với vị trí của một ngành xuất khẩu đang phát triển mạnh của Việt Nam trong những năm gần đây, cùng với tiềm năng và thế mạnh về thiên nhiên và con người, ngành sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ đang hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam trong những năm tới cho dù có rất nhiều khó khăn ở phía trước.
Công ty TNHH Hoàng Minh Anh là một công ty kinh doanh xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ và thị trường nước ngoài. Với tốc độ tăng trưởng hàng ngày càng nhanh. công ty đang chứng tỏ là mọt trong những công ty xuất khẩu đồ gỗ hoạt động có hiệu quả của ngành xuất nhập khẩu. nước nhà.
Với mục đích đi sâu nghiên cứu hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, em lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp của mình là: "Quy trình tổ chức, thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu".
Trên cơ sở phân tích, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu của công ty Hoàng Minh Anh trong những năm gần đây để tìm ra những mặt hạn chế, yếu kém cũng như những ưu điểm nổi bật. Em xin đề xuất các giải pháp và đưa ra một số định hướng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu của công ty, qua đó có thể tìm ra con đường phát triển bền vững cho mặt hàng thủ công mỹ nghệ của công ty trên thị trường.
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN I: NỘI DUNG BÁO CÁO 3
CHƯƠNG I: 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU 3

I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3
1. Khái niệm và đặc điểm. 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Đặc điểm 3
2. Phân loại hợp đồng thương mại xuất khẩu 3
2.1. Hợp đồng mua bán hàng hoá xuất khẩu 3
2.2. Hợp đồng gia công xuất khẩu 4
2.3. Hợp đồng liên doanh liên kết xuất khẩu 4
3. Nội dung của hợp đồng thương mại. 4
II/ QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT KHẨU 4
1. Ý nghĩa của việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu 4
2. Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu 5
2.1. Xin giấy phép xuất khẩu. 6
2.2. Giục người mua mở L/C. 6
2.3. Chuẩn bị hàng hoá. 6
2.4. Kiểm tra hàng hóa 7
2.5. Thuê tàu lưu cước (nếu có) 7
2.6. Mua bảo hiểm (nếu có) 7
2.7. Làm thủ tục hải quan 8
2.8. Giao hàng lên tàu 8
2.9. Làm thủ tục thanh toán 8
2.10. Khiếu nại và giải quyết 8
III/ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 9
1. Các yếu tố bên ngoài 9
2. Môi trường bên trong 10
CHƯƠNG II: 11
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ANH SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN 11

I/ TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ANH 11
1. Lịch sử hình thành của công ty 11
2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty 12
2.1. Chức năng của công ty 12
2.2. Nhiệp vụ của công ty 12
2.3. Tổ chức bộ máy của công ty 12
3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua 15
3.1. Kết qủa kinh doanh chung 15
3.2. Tình hình kinh doanh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty 16
II/ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY HOÀNG MINH ANH 20
1. Nghiên cứu thị trường 20
2. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Anh 22
2.1. Giục người mua mở L/C 23
2.2. Chuẩn bị hang xuất khẩu 24
2.3. Kiểm tra hàng hoá 25
2.4. Làm thủ tục hải quan 26
2.5. Giao hàng cho người vận tải 27
2.6. Làm thủ tục thanh toán 27
2.7. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) 28
III/ NHẬN XÉT QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY HOÀNG MINH ANH 28
1. Ưu điểm 28
2. Một số tồn tại 30
3. Nguyên nhân 31
CHƯƠNG III: 33
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG MINH ANH 33

I/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 33
1. Dự báo nhu cầu về hang thủ công mỹ nghệ trên thị trường Nhật Bản 33
2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới 34
II/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÔNG TY HOÀNG MINH ANH 35
1. Các giải pháp đối với công ty 35
2. Một số kiến nghị với nhà nước 43
KẾT LUẬN 45
PHẦN 2: BÁO CÁO CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47


Xem Thêm: Quy trình tổ chức, thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình tổ chức, thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.