Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu COTOLIMEX


Lời nói đầu
Kinh tế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế xã hội mà các quan hệ kinh tế phân phối sản phẩm, phân chia các lợi ích do các quy luật của thị trường điều tiết chi phối.
Với việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường, nền kinh tế của ta được mở cửa và đang từng bước kết nối với nền kinh tế thế giới. Hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng giữ một vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế, nó là hoạt động kinh doanh trên phạm vi quốc tế, là lĩnh vực sôi động nhất trong nền kinh tế hiện nay. Kinh doanh xuất nhập khẩu là mối quan hệ trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa một quốc gia với các quốc gia khác, là một bộ phận của quan hệ kinh tế quốc tế của một nước với các nước khác trên thế giới.
Trong thời đại hiện nay việc phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia có sự tác động to lớn của quan hệ kinh tế quốc tế nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng. Xuất nhập khẩu là một nguồn lực của nền kinh tế quốc dân mỗi nước, là nguồn tiết kiệm ngoài nước (M - X) và là một nhân tố kích thích phát triển lực lượng sản xuất, khoa học công nghệ tiên tiến và năng suất lao động cao. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật công nghệ trên thế giới, với sự bùng nổ thông tin, không một quốc gia nào phát triển kinh tế mà lại không lợi dụng các yếu tố trên để thúc đẩy nhanh sự phát triển của chính mình. Xuất nhập khẩu vừa là cầu nối nền kinh tế của mỗi quốc gia với các quốc gia khác trên thế giới, vừa là người hậu cần cho sản xuất và đời sống của toàn xã hội văn minh, thịnh vượng hơn.
Nhưng hiện nay, khi mà các bạn hàng trên thương trường quốc tế đã hết sức sành sỏi, trình độ kinh doanh cũng như hiện đại hoá kinh doanh của họ vượt xa hơn mình rất nhiều, để làm ăn, buôn bán bình đẳng với họ, không bị thua thiệt so với họ là điều không dễ dàng. Điều này đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhà nước ở nước ta còn khó khăn hơn nữa do sự thụ động, cơ cấu cồng kềnh còn tồn tại từ cơ chế cũ. Vì vậy tìm hiểu về hoạt động xuất nhập khẩu trong cơ chế thị trường tại các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhà nước để nhận thức một cách đầy đủ, từ đó rút ra những luận chứng hữu ích là công việc hàng ngày hàng giờ hết sức cần thiết và cấp bách.
Hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu COTOLIMEX cũng cho thấy những vấn đề nan giải, những vướng mắc được đưa lên giải quyết hàng đầu chính là việc làm sao nắm bắt được một cách đầy đủ, thuần thục mọi khía cạnh của nghiệp vụ kinh doanh, từ đó quản lý và áp dụng hoạt động nghiệp vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả nhất trên cơ sở Pháp luật Nhà nước.
Với những nhận thức trên cùng với sự ham thích tìm hiểu của bản thân trong quá trình thực tập tại Công ty du lịch và xuất nhập khẩu COTOLIMEX em nhận thấy rằng đề tài: “Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu COTOLIMEX” là một đề tài hết sức hấp dẫn và có ý nghĩa trong cơ chế hiện nay, em đã chọn đề tài trên làm chuyên đề thực tập và làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Với những kiến thức đã được trang bị tại trường, vận dụng vào thực tế ở nơi thực tập, em mong muốn tìm hiểu để củng cố, nắm vững kiến thức và mở mang tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình trong lĩnh vực này, đồng thời nêu lên một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty COTOLIMEX. Đó là mục tiêu của bản luận văn.
Ngoài phần lời nói đầu và kết luận, kết cấu của đề tài này được chia thành ba chương như sau:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu
Chương II: Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của
công ty COTOLIMEX.
Chương III: Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu của công ty COTOLIMEX.
Mục lục

Lời nói đầu 1
Chương i - một số vấn đề cơ bản về hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu 3

I-/ đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty chuyên doanh
xuất nhập khẩu 3
1-/ Công ty Xuất nhập khẩu và hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế
quốc dân 3
2-/ Nội dung cơ bản của hoạt động xuất nhập khẩu 7
II-/ Các nhân tố cơ bản tác động đến hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu của doanh nghiệp 19
1-/ Nhóm nhân tố khách quan: 20
2-/ Nhóm nhân tố chủ quan 22
III-/ Phương hướng cơ bản nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 24
1-/ Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi 24
2-/ Phương hướng cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp 26
Chương iI - Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
của công ty cotolimex 32

I-/ Sự hình thành và phát triển của công ty COTOLIMEX 32
1-/ Quá trình hình thành Công ty COTOLIMEX 32
2-/ Môi trường kinh doanh 33
3-/ Chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Công ty 35
II-/ Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
của COTOLIMEX trong những năm gần đây 38
1-/ Tình hình xuất khẩu trong những năm gần đây: 38
2-/ Tình hình nhập khẩu của Công ty trong những năm gần đây: 49
3-/ Đánh giá tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua 58
Chương III - Một số giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu của công ty cotolimex 62

I-/ Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 62
II-/ Các biện pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu của cotolimex 64
1-/ Phải có những quy chế phù hợp trong kinh doanh 64
2-/ Giảm bớt những bộ phận quản lý kém hiệu quả: 67
3-/ Không ngừng đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ các phòng kinh doanh 68
4-/ Xác định đúng đắn mục tiêu xuất nhập khẩu 69
5-/ Giải pháp về tạo vốn 70
6-/ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường 71
7-/ Mở rộng mặt hàng kinh doanh 72
9-/ Củng cố và quan hệ tốt với bạn hàng cũ, mở rộng phát triển với các bạn hàng mới 73
10-/ Phải chặt chẽ hơn trong việc xác định điều khoản của hợp đồng về: 75
11-/ Công ty cần chuẩn bị mọi điều kiện và thủ tục để chuyển sang “cổ phần hoá” 76
III-/ Một số kiến nghị đối với Nhà nước về những vấn đề liên
quan đến quản lý vĩ mô 78
1-/ Chính sách thuế xuất nhập khẩu: 78
2-/ Về chính sách hạn ngạch xuất nhập khẩu: 78
3-/ Về chính sách quản lý ngoại tệ: 79
4-/ Nhà nước cần giúp đỡ công tác tiếp thị xuất khẩu và nhập khẩu 80
5-/ Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế 81
Kết luận 82
Tài liệu tham khảo 84


Xem Thêm: Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty Du lịch và Xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.