Một số biện pháp phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty cổ phần vật tư nông sản

LỜI MỞ ĐẦU

Đối với các nước đang phát triển, để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đồng thời từng bước tham gia hội nhập với nền kinh tế toàn cầu hóa thì ngoài việc tập trung phát triển các ngành sản xuất trong nước nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho lao động trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng nhanh tích lũy nội bộ nền kinh tế, việc mở rộng sản xuất, giao lưu kinh tế với bên ngoài cũng góp phần không nhỏ vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế của nước ta.
Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, nền kinh tế thị trường mở tạo ra nhiêu thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn cho các ngành nghề sản xuất trong nước, và trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay thì hoạt động xuất nhập khẩu luôn là một phần không thể thiếu trong các hoạt động giao lưu với các nước trên thế giới.
XNK là hoạt động giao lưu buôn bán với các nước mà trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải áp dụng. Hoạt động xuất khẩu mang lại cho đất nước một lượng ngoại tệ rất lớn, tuy nhiên bên cạnh đó thì hoạt động nhập khẩu cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng không kém. Xuất khẩu và nhập khẩu là hai hoạt động luôn tồn tại song hành, có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ cho nhau, hoạt động xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ nhằm phục vụ cho các hoạt động nhập khẩu, còn hoạt động nhập khẩu cho phép chúng ta khai thác được tiềm năng, thế mạnh của các nước và bổ sung những mặt hàng trong nước chưa thể sản xuất được, góp phần tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Đất nước ta đang trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng đất nước mà trọng tâm là công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, trong đó công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nông nghiệp nông thôn đặc biệt được chú trọng. Hiện nay nông nghiệp nước ta vẫn là một ngành sản xuất chủ yếu của nền kinh tế nông thôn chiếm 80% dân số và trên 77% lực lượng lao động toàn xã hội. Mục tiêu của chương trình phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là đảm bảo an toàn lương thực trong mọi tình huống, tăng nhanh nguồn thực phẩm và rau quả. Để đạt được điều đó cần phải có vốn, kỹ thuật, công nghệ hiện đại để hiện đại hóa nền nông nghiệp. Hiện đại hóa trong nền sản xuất nông nghiệp cần kết hợp áp dụng các loại giống tốt, phân bón thích hợp và những kỹ thuật tiên tiến tạo ra năng suất chật lượng cao hơn. Như vậy sự tham gia của phân bón hóa học vào sản xuất nông nghiệp đã là một yếu tố quan trọng không thể thiếu.
Công ty cổ phần vật tư nông sản là một trong những đơn vị tham gia kinh doanh nhập khẩu phân bón. Phát triển thị trường nhập khẩu và đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh luôn là vấn đề được Công ty quan tâm phát triển, tuy nhiên với đặc điểm cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường hiện nay thì việc kinh doanh nhập khẩu phân bón của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy trên cơ sở những kiến thức đã học được trong đợt thực tập này, em xin chọn đề tài “Một số biện pháp phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty cổ phần vật tư nông sản” để có thể bổ xung thêm kiến thức thực tế cho mình đồng thời đề xuất một số biện pháp phát triển thị trường nhập khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần vật tư nông sản.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, được kết cấu thành 3 chương:
Chương I. Lý luận chung về phát triển thị trường nhập khẩu của doanh nghiệp.
Chương II. Thực trạng phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty cổ phần vật tư nông sản.
Chương III. Định hướng và một số biện pháp phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty cổ phần vật tư nông sản trong thời gian tới.
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1. THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 3
1.1.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của nhập khẩu hàng hóa ở nước ta 3
1.1.2. Khái niệm và phân loại thị trường nhập khẩu hàng hóa ở nước ta 6
1.1.3. Vai trò của thị trường nhập khẩu hàng hóa đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 7
1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 8
1.2.1. Sự cần thiết phải phát triển thị trường nhập khẩu của doanh nghiệp 8
1.2.2. Nội dung của hoạt động phát triển thị trường nhập khẩu 9
1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN HÓA HỌC VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 17
1.3.1. Đặc điểm của thị trường nhập khẩu phân bón 17
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường nhập khẩu phân bón của doanh nghiệp 19
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN 22
2.1 .KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN 22
2.1.1. Lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần vật tư nông sản 22
2.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty cổ phần vật tư nông sản 30
2.1.3. Đặc điểm nguồn lực của Công ty cổ phần vật tư nông sản 33
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN 34
2.2.1. Khái quát về tình hình nhập khẩu của Công ty 34
2.2.2. Thực trạng phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty 42
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN 45
2.3.1. Mức độ và khả năng phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty 45
2.3.2. Đánh giá những hạn chế trong phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty 46
CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 48
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 48
3.1.1. Thuận lợi và khó khăn của Công ty 48
3.1.2. Phương hướng sản xuất và kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 53
3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN 57
3.2.1. Biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu và dự báo thị trường nhập khẩu 57
3.2.2. Biện pháp bảo đảm khách hàng ổn định 62
3.2.3. Biện pháp phát triển thị trường theo chiều rộng 64
3.2.4. Biện pháp phát triển thị trường theo chiều sâu 67
3.2.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu 69
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 71
3.3.1. Đối với Công ty 71
3.3.2. Đối với các đơn vị thành viên 71
3.3.3. Đối với Nhà nước 72
KẾT LUẬN 73


Xem Thêm: Một số biện pháp phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty cổ phần vật tư nông sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp phát triển thị trường nhập khẩu của Công ty cổ phần vật tư nông sản sẽ giúp ích cho bạn.