Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Hà Nội
Lời nói đầu

Từ đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đến nay Đảng ta chủ trương xây dựng mô hình kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với đường lối đổi mới kinh tế của Đảng các thành phần kinh tế cùng song song phát triển mạnh mẽ phát huy được tiềm năng to lớn và tính năng động sáng tạo của mình góp phần tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.
Đất nước đang chuyển mình bước vào thế kỷ 21, Toàn Đảng toàn dân đang ra sức thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, các doanh nghiệp nhà nước đang tiến hành đổi mới công tác tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy được tiềm năng to lớn và tính năng động sáng tạo của mình góp phần tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.
Công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta đang hướng tới một nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với kinh tế khu vực và trên thế giới, tránh nguy cơ tụt hậu nền kinh tế. Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách khuyến khích đẩy mạnh nền kinh tế trọng điểm, mũi nhọn nhằm dần từng bước thực hiện công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, trong đó xuất khẩu là một trong các ngành được nhà nước đặc biệt chú trọng quan tâm bởi lẽ xuất khẩu mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, cân bằng cán cân thanh toán, tạo công ăn việc làm trong nước, phục vụ phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy rằng trong những năm qua (từ năm 1991-2002) kim ngạch xuất khẩu trung bình chiếm khoảng 30,1% GDP của cả nước.
Xuất phát từ thực tế đất nước được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết khí hậu nhiệt đới, đất đai phì nhiêu, nguồn nhân lực dồi dào ( với 75,2 % dân số sống ở vùng nông thôn), nhân dân ta cần cù chịu khó. Những điều kiện đó rất phù hợp cho sự phát triển ngành nông nghiệp và Việt Nam đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhằm tạo nguồn thu ban đầu cần thiết để nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước.
Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Hà Nội là một trong những doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản- thực phẩm. Là một trong những Công ty hàng đầu về kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam, trong những năm qua Công ty luôn khẳng định được vai trò vị trí của mình trong hoạt động xuất khẩu nông sản thực phẩm, có nhiều thành tích đóng góp trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Xuất phát từ thực tiễn trên và qua thực tế thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu nông sản- thực phẩm Hà Nội tôi nhận thấy Công ty đã tìm ra hướng đi đúng trong hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên bên cạnh những thành công mà Công ty đã đạt được thì vẫn còn những hạn chế tồn tại nhất định làm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty. Vì vậy đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm Hà Nội. ” được chọn để nghiên cứu. Đề tài tổng kết những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu, hiệu quả kinh doanh từ đó phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản của Công ty AGREXPORT Hà Nội. Trên cơ sở đó đề tài đưa ra những giải pháp và kiến nghị cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu mặt hàng nông sản của Công ty.
Đề tài tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề liên quan đến hiệu quả kinh doanh xuất khẩu mặt hàng nông sản của Công ty AGREXPORT Hà Nội giai đoạn 1999 - 2002, trong nền kinh tế mở cửa, hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Trên cơ sở tổng kết những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động xuất khẩu, hiệu quả kinh doanh từ đó phân tích thực trạng, các mặt ơưu - nhơược điểm của hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của mặt hàng nông sản của Công ty AGREXPORT Hà Nội giai đoạn 1999 - 2002. Qua đó nói lên những quan điểm, đề xuất các giải pháp mới nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty AGREXPORT Hà Nội theo yêu cầu của nền kinh tế mở với xu hươớng hội nhập, toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay.
Với mục đích đặt ra như trên, nội dung của luận văn tốt nghiệp ngoài lời nói đầu, kết luận, tài liệu tham khảo ra được trình bày chính ở 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh của hoạt động xuất khẩu.
Chương II: Thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại Công ty AGREXPORT Hà Nội.
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản tại Công ty AGREXPORT Hà Nội.

Để cho chương II và chương III có thể đưa ra những phân tích, đánh giá và các giải pháp khắc phục có hiệu quả, tính khả thi cao thì chương I thực sự có một vai trò rất to lớn không thể thiếu. Tuy rằng đây chỉ là một chương lý thuyết về hoạt động xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh nhưng nó lại là cơ sở, tiền đề cho chương II và chương III dựa vào đó mà phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp khắc phục áp dụng vào thực tiễn hoạt động nâng cao hiệu quả xuất khẩu của Công ty AGREXPORT Hà Nội.
mục lục

Chương I: Lý luận chung về xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh của hoạt động xuất khẩu 9
I. Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu 9
1. Khái niệm 9
2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 10
2.1 Đối với nền kinh tế thế giới 10
2.2 Đối với nền kinh tế mỗi quốc gia 11
2.3 Đối với doanh nghiệp 11
3. Các hình thức xuất khẩu 12
4. Nội dung của hoạt động xuất khẩu 14
4.1 Nghiên cứu thị trường 14
4.2. Lựa chọn đối tác kinh doanh 15
4.3 Xây dựng chiến lược và kế hoạch xuất khẩu 15
4.4 Tổ chức tạo nguồn và mua hàng xuất khẩu 16
4.5. Đàm phán - kí kết - thực hiện hợp đồng 16
5. Các nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu hàng nông sản 18
5.1 Các nhân tố khác quan 18
5.2 Các nhân tố chủ quan 20
II. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 21
1. Khái niệm 21
2. Phân loại hiệu quả kinh doanh 23
2.1. Hiệu quả kinh doanh cá biệt và hiệu quả kinh tế xã hội 24
2.2. Hiệu quả của chi phí bộ phận và tổng hợp 24
2.3. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận 25
2.4. Hiệu quả tương đối và hiệu quả so sánh 25
2.5 Hiệu quả trước mắt và lâu dài 26
2.6. Hiệu quả trực tiếp và hiệu quả gián tiếp 27
3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 27
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu 28
4.1. Các chỉ tiêu tổng quát 28
4.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh xuất khẩu (chỉ tiêu bộ phận) 30
Chương II : Thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất khẩu tại công ty agrexport hn 33
I. Khái quát về Công ty agrexport hN 32
1. Quá trình hình thành và phát triển 32
2. Chức năng, nhiệm vụ của Công Ty 34
3. Phạm vi kinh doanh của Công ty 35
4. Cơ cấu tổ chức và chức năng của bộ máy Công ty gồm 35
4.1 Sơ đồ bộ máy Công ty 35
4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 36
II. Khái quát tình hình xuất khẩu của công ty trong thời gian qua 40
1. Kim ngạch xuất khẩu qua các năm 40
1.2. Mặt hàng xuất khẩu 42
1.3. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 46
1.4. Thị trường xuất khẩu 47
4. Quy trình thực hiện xuất khẩu của Công ty 48
4.1 Công tác nghiên cứu thị trường 48
4.2. Công tác đàm phán và ký kết hợp đồng 50
4.3. Phương thức xuất khẩu 50
4.4. Công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 52
4.5. Công tác quản lý chất lượng, số lượng hàng hoá 53
4.6. Phương thức giao hàng và thanh toán: 54
III. Thực trạng hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty agrexport Hà Nội 55
1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp 55
1.1. Hiệu quả sử dụng vốn 55
1.2 Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 55
2. Hiệu quả kinh doanh xuất khẩu ( hiệu quả bộ phận ) 56
3. Hiệu quả kinh tế- xã hội 59
4. Những biện pháp Công ty áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu 60
5. Đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của Công ty 61
5.1 Thành tích đạt được và nguyên nhân 61
5.2 Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 62
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại Công ty AGREXPORT HN 66
I. Phương hướng - nhiệm vụ nhằm phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới 66
1. Phương hướng nhiệm vụ chung của toàn Công ty 66
2. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh xuất khẩu năm 2003: 67
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty agrexport Hà Nội 70
1. Giải pháp về phía Công ty 70
2. Kiến nghị đối với Nhà nước 76


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản của Công ty xuấ sẽ giúp ích cho bạn.