Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty giấy Lửa Việt
LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh có tác dụng kích thích sản xuất và tieêu dùng, thúc đẩy doanh nghiệp năng động vươn lên trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ngày càng trở nên quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Tiêu thụ sản phẩm là một khâu rất quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nó là quá trình thực hiện giá trị của sản phẩm, làm cho sản phẩm ra khỏi quá trình sản xuất và bước vào lưu thông sang lĩnh vực tiêu dùng, kết thúc một quá trình sản xuất kinh doanh.
Công ty giấy Lửa Việt là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở công nghiệp Phú Thọ. Công ty có cả một bề dày kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh của gần 60 năm qua. Công ty đã duy trì được sản xuất, từng bước phát triển đi lên, không ngừng đổi mới công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày càng cao, mẫu mã sản phẩm ngày càng đa dạng, khối lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường ngày càng nhiều. Do chuyển từ hoạt động theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường nên trong hoạt động quản trị kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường đầy năng động của Công ty giấy Lửa Việt gặp nhiều khó khăn và đang đứng trước những thách thức lớn.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiêu thụ trong điều kiện hiện nay, em quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty giấy Lửa Việt” để thực hiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
Là hoạt động trong khâu tiêu thụ sản phẩm trong chu kỳ kinh doanh của Công ty.
2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Đề tài được tập trung nghiên cứu hoạt động tiêu thụ một số mặt hàng chủ yếu của Công ty trong khoảng thời gian 3 năm gần đây (từ 2004 – 2006). Các số liệu và dữ liệu được thu thập từ các nguồn thứ cấp, được xử lý và tổng hợp làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
3. Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Tổng quan về Công ty giấy Lửa Việt và vấn đề tiêu thụ sản phẩm tại Công ty.
Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty giấy Lửa Việt.
Chương III: Phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty giấy Lửa Việt.MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY GIẤY LỬA VIỆT VÀ VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GIẤY LỬA VIỆT


3
1.1. Tổng quan về Công ty Giấy Lửa Việt
1.1.1. Thông tin chung về Công ty giấy Lửa Việt 3
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty giấy Lửa Việt 3
1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 5
1.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban giám đốc 6
1.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và phân xưởng 6
1.1.4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của Công ty 8
1.1.4.1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 8
1.1.4.2. Quy trình công nghệ 9
1.1.4.3. Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất 10
1.1.4.4. Đặc điểm sản phẩm 11
1.1.4.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm 11
1.1.5. Đánh giá tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 12
1.2. Mục đích và yêu cầu đối với công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Giấy Lửa Việt 16
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Giấy Lửa Việt 17
1.3.1. Đặc điểm của sản phẩm giấy 17
1.3.2. Vai trò của sản phẩm giấy trong nền kinh tế 18
1.3.3. Thói quen tiêu dùng giấy của con người 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GIẤY LỬA VIỆT 19
2.1. Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Giấy Lửa Việt 19
2.1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Giấy Lửa Việt 19
2.1.2. Đặc điểm kênh tiêu thụ sản phẩm của Công ty Giấy Lửa Việt 22
2.1.3. Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Giấy Lửa Việt 27
2.1.4. Hình thức thanh toán, cơ chế bán hàng và chế độ giá cả 32
2.2. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác tiêu thụ sản phẩm 35
2.2.1. Công tác nghiên cứu thị trường của Công ty chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và nhận định chủ quan của các cán bộ thị trường 35
2.2.2.Chính sách giá cả sản phẩm còn cứng nhắc 37
2.2.3. Chất lượng sản phẩm của Công ty còn thấp 38
2.2.4. Phương thức tiêu thụ sản phẩm còn gây nhiều khó khăn cho khách hàng 39
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔN TY GIẤY LỬA VIỆT 40
3.1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr*êng 40
3.2. Đưa ra chính sách giá cả linh hoạt 42
3.3. Từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 42
3.4. Một số định hướng đa dạng hoá sản phẩm 47
3.5. Mở rộng quy mô sản xuất 49
3.6. Hoàn thiện phương thức tiêu thụ sản phẩm 52
3.7. Một số kiến nghị về quản lý vĩ mô của Nhà nước 55
KÕt luËn 58
Tµi liÖu tham kh¶o 59


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty giấy Lửa Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty giấy Lửa Việt sẽ giúp ích cho bạn.