Một số biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty DETESCO Việt Nam
Lời nói đầu

Cùng với việc chuyển sang cơ chế thị trường, nền kinh tế mở cửa và đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới. Hoạt động xuất nhập khẩu chiếm một vị trí ngày càng quan trọng hơn trong nền kinh tế Việt Nam. Nó là hoạt động kinh doanh mang tính chất quốc tế làm cầu nối kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới. Hiện nay hoạt động XNK đang là lĩnh vực sôi động nhất trong nên kinh tế. Xuất nhập khẩu là hai hoạt động có tác động rất lớn đến nền kinh tế, nó có tính chất quyết định với quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước bởi hai hoạt động này đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì và phát triển văn hoá dân tộc, tiếp thu những tinh hoa của văn háo nhân loại. Chính vì vậy nắm bắt được nó chính là đã nắm bắt được điểm mấu chốt để phát triển sản xuất, phát triển đất nước.
Hiện nay trên thị trường các bạn hàng quốc tế hết sức sành sỏi về kinh nghiệm, giỏi về nghiệp vụ, hiện đại về cơ sở vật chất kỹ thuật trong khi chúng ta còn đang kém về mọi mặt thì việc luôn bất bình đẳng, không bị thiệt thòi với họ là rất khó khăn. Chính vì vậy nghiên cứu hoạt động xuất nhập khẩu để hiểu rõ, nhận thức được các vấn đề hữu ích và rút ra kinh nghiệm là điều cần thiết.
Với nhận thức trên cùng với mong muốn được học tập, tìm hiểu mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tôi quyết định chọn đề tài :
"Một số biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty DETESCO Việt Nam"
Là một đề tài hấp dẫn đối với tôi, bởi vậy kiến thức đã được trang bị trong nhà trường cũng như sự tìm hiểu qua sách báo vận dạng vào nơi thực tập, tôi mong muốn được tìm hiểu phần nào vấn đề nhằm củng cố mở mang kiến thức của mình trong lĩnh vực này.
Nội dung bài viết bao gồm các vấn đề sau:
Phần I: Những vấn đề cơ sở lý luận chung về hoạt động XNK.
Phần II: Nghiên cứu hoạt động XNK tại Công ty DETESCO Việt Nam.
Phần III: Một số biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty DETESCO Việt Nam.


Mục lục

Lời nói đầu
Phần I : Những vấn đề cơ sở lý luận chung về hoạt động xuất nhập khẩu
I. Khái niệm, vai trò, chức năng, các công cụ quản lý xuất nhập khẩu
1. Hoạt động xuất khẩu
2. Hoạt động nhập khẩu
II. Nội dung hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1. Chuẩn bị trước khi ký kết hợp đồng
2. Giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng
3. Thực hiện hợp dồng xuất nhập khẩu
4. Đánh giá kết quả hoạt động xuất nhập khẩu
III. Các yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1. Các yếu tố trong doanh nghiệp
2. Các yếu tố ngoài phạm vi doanh nghiệp
Phần II: Nghiên cứu hoạt động xuất nhập khẩu tại Công ty DETESCO VN
I. Khái quát về Công ty DETESCO VN
1. Lịch sử hình thành và phát triển củaCông ty
2. Chức năng, nhiệm vụ và hệ thống tổ chức bộ máy của Công ty
3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
II. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
1. Quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu
2. Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
a. Cơ cấu xuất nhập khẩu
b. Kim ngạch nhập khẩu theo mặt hàng
c. Kim ngqạch nhập khẩu theo thị trường
d. Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng
e. Kim ngqạch xuất khẩu theo thị trường
3. Phương thức xuất nhập khẩu của Công ty
III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty
1. Kết quả chung
2. Đánh giá hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ở Công ty DETESCO VN
2.1. Bộ máy tổ chức quản lý
2.2. Thị trường và nghiên cứu thị trường
2.3. Mặt hàng xuất nhập khẩu
2.4. Hoạt động xuất nhập khẩu
2.5. Đánh giá tổng kết hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Phần III : Phương hướng phát triển, một số biện pháp nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty DETESCO VN
I. Phương hướng phát triển của Công ty trong những năm tới
1. Phương hướng chung
2. Nhiệm vụ cụ thể
II. Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty DETESCO VN
1. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý cán bộ
2. Chú trọng đến nghiên cứu thị trường
3. Củng cố quan hệ với bạn hàng, khách hàng
4. Giải pháp giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng
5. Đối sách với đối thủ cạnh tranh
6. Xác định lượng xuất nhập khẩu tối ưu
7. Thay đổi cơ cấu nhập khẩu
8. Tăng cường xuất khẩu
III. Các tiền đề cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty
1. Vốn kinh doanh
2. Nguồn nhân lực
3. Một số kiến nghị đối với nhà nước


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty DETESCO Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty DETESCO Việt sẽ giúp ích cho bạn.