Nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà” làm luận văn của mình
Lời nói đầu​
Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Đảng ta. Đặc biệt là từ đại hội lần thứ VI của Đảng được ghi nhận như một bước ngoặt trong quá trình phát triển của đất nước. Với sự chuyển đổi cơ chế đó thì việc phát triển giao lưu thương mại giữa các nước như là một điêù tất yếu. Từ khi nước ta chuyển đổi cơ chế thì vai trò của hoạt đông xuất nhập khẩu đóng một vai trò to lớn trong việc phát triển đất nước. Cùng với những thuận lợi khi đất nước mở cửa thì các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng đang gặp một áp lực rất lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh, sự suy kém về vốn, kinh nghiệm, công nhân viên cũng như trang thiết bị cơ sở đã tạo nên một khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu.
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, đẩy mạnh xuất khẩu như là một xu hướng tất yếu để thúc đẩy đất nước phát triển. Để hoạt đông xuất khẩu đạt hiệu quả cao thì một bước rất quan trọng và đầu tiên đó là công tác tạo nguồn hàng phải được thực hiện tốt.
Trong quá trình thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà (HAFOREXIM), qua một thời gian tìm hiểu, học hỏi cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên trong công ty, cùng với sự hướng dẫn và định hướng của thầy giáo và tự bản thân thấy được sự quan trọng của công tác tạo nguồn hàng nên tôi đã chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà” làm luận văn của mình.
Nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về công tác tạo nguồn hàng .
Chương II: Thực trạng hoạt động tạo nguông hàng cho xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà.
Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà.Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Lý luận chung về công tác tạo nguồn hàng 2

I,Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu nói chung và công tác tạo nguồn hàng nói riêng 2
1. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 2
2. Vai trò của công tác tạo nguồn hàng trong xuất khẩu 3
2.1.Khái niệm nguồn hàng xuất khẩu 3
2.2.Tạo nguồn hàng trong xuất khẩu 3
2.3.Thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 4
2.4. vai trò của công tác tạo nguồn hàng trong xuất khẩu 5
II, Phân loại nguồn hàng và các hình thức tạo nguồn hàng 6
1.Phân loại nguồn hàng 7
2.Các hình thức tạo nguồn hàng 9
III, Nội dung của công tác thu mua tạo nguồn hàng cho xuất khẩu 13
1.Nghiên cứu nguồn hàng xuất khẩu 13
2.Tổ chức hệ thống thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 14
3.Ký kết hợp đồng trong thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 15
4.Xúc tiến khai thác nguồn hàng 21
5.Tiếp nhận bảo quản và xuất kho giao hàng xuất khẩu 22
VI. Các nhân tố ảnh hương tới tạo nguồn hàng xuất khẩu 25
1.Khả năng nghiên cứu và tiếp cận thị trường của Công ty 25
2.Khả năng tài chính và uy tín của Công ty 26
3.Đội ngũ cán bộ công nhân viên tham gia tạo nguồn hàng xuất khẩu 26
4.Sự cạnh tranh trong thu mua 26
5.Các chính sách liên quan tới tạo nguồn hàng xuất khẩu 27
6.Tình hình xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua 27
Chương II:Thực trạng thu mua tạo nguồn hàng ở Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 30
I.Đặc điểm kinh doanh của Công ty 30
1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 30
2.Chức năng, nhiệm vụ chính của Công ty 32
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 34
II.Thực trạng công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 37
1.Công tác nghiên cứu thị trường của Công ty 38
2.Về dự trữ hàng hoá 42
3.Công tác tổ chức cán bộ 43
4.Tình hình tài chính hiện tại 46
5.Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu 49
6.Những kết quả đạt được từ năm 1998 đến năm 2001 51
III.Đánh giá công tác thu mua tạo nguồn hàng của Công ty 53
1.Những mặt làm được 53
2.Những khó khăn tồn tại 57
3.Nguyên nhân 60
Chương iii:Những giảI pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu mua tạo nguồn hàng ở Công ty xuất nhập khẩu thanh hà 61
I. Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong những năm tới 61
II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà 62
1.Nhận rõ những điều kiện của nền kinh tế thị trường để tạo cho mình một chiến lược hợp lý trong công tác thu mua tạo nguồn hàng 62
2.Tăng cường công tác nghiên cứu và mở rộng thị trường 64
3.Các biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu 69
4.Biện pháp đầu tư tạo nguồn hàng ổn định lâu dài 71
5.Các biện pháp khuyến khích hỗ trợ 72
6.Một số vấn đề khác 73
Kết luận 75
TàI liệu tham khảo 76


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà làm luận văn của mình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng tại công ty xuất nhập khẩu Thanh Hà làm luận văn của mình sẽ giúp ích cho bạn.