Nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT

Lời nói đầu

Đại hội Đảng lần thứ IX vừa qua đã khẳng định đẩy mạnh Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Trong bối cảnh thế giới khoa học công nghệ phát triển như vũ bão Việt nam không thể nằm ngoại lệ, muốn đạt mục tiêu thì phải có trình độ công nghệ nhất định và liên tục được nâng cao. Năng lực nội sinh hiện tại của Việt nam còn thấp, không thể chỉ tự phát huy nội lực mà cần phải học hỏi bạn bè các nước. Có nhiều cách học hỏi nhưng lựa chọn cách thích hợp và có hiệu quả thì mới đem lại thành công. Đối với Việt nam hiện nay, những mặt hàng chứa hàm lượng khoa học công nghệ cao như máy vi tính và phụ kiện máy vi tính có tính năng tiện dụng cao nhưng trong nước chưa đủ khả năng sản xuất mặc dù nhu cầu trên thị trường Việt nam lớn thì nhập khẩu là tất yếu và rất cần thiết.
FPT (Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ) là công ty công nghệ lớn của Nhà nước, có nhiệm vụ là một trong những doanh nghiệp đi đầu, tiên phong trong lĩnh vực tin học. Trong 13 năm hình thành và phát triển, công ty đã đóng góp phần không nhỏ trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ cho nước nhà. Nhập khẩu mặt hàng máy vi tính và phụ kiện máy vi tính đã được FPT thực hiện ngay từ khi thành lập, cho đến nay vẫn được duy trì, phát triển và có hiệu quả.
Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, tất cả các thành phần kinh tế được tham gia vào thị trường một cách bình đẳng, công ty FPT ngoài nhiệm vụ phục vụ cho các dự án của Nhà nước còn phải tự tìm kiếm đối tác và khách hàng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công ty vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận đã được học tại trường kết hợp với cơ sở thực tiễn đã được quan sát tại Công ty FPT cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo, Thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Mai và các cô chú tại phòng Kế hoạch Kinh doanh của công ty, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là “Hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT: Thực trạng và giải pháp”.
Mục đích của luận văn là:
-Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về hoạt động nhập khẩu để phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động nhập khẩu nói chung và hoạt động nhập khẩu hai mặt hàng nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính tại công ty FPT trong những năm gần đây. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn hiện hoạt động nhập khẩu của công ty nói chung và hai mặt hàng chính trên nói riêng trong thời gian tới.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Vấn đề nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính tại công ty FPT.
Phạm vi nghiên cứu: công ty FPT hoạt động trong cả lĩnh vực nhập khẩu và xuất khẩu. Về hoạt động nhập khẩu, công ty nhập khẩu khá nhiều mặt hàng, tuy nhiên trong đề tài luận văn tốt nghiệp này em chỉ đề cập đến vấn đề “Nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT”.
Phương pháp nghiên cứu của luận văn: Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh thông qua các số liệu thu được để thấy sự tăng giảm qua các năm của từng chỉ tiêu trong từng thời kỳ.
Kết cấu của luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương chính:
Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu
Chương II: Thực trạng hoạt động hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT trong thời gian qua
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty fpt


Mục lục
Lời nói đầu 4

Chương I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu 6
I. Khái niệm và vai trò nhập khẩu 6
1. Khái niệm: 6
2. Vai trò nhập khẩu: 6
II. các hình thức nhập khẩu chủ yếu 10
1. Nhập khẩu tư doanh: 10
2. Nhập khẩu liên doanh: 11
3. Nhập khẩu uỷ thác: 11
4. Buôn bán đối lưu: 12
5. Nhập khẩu tái xuất: 13
III. Nội dung của hoạt động nhập khẩu 13
1. Nghiên cứu thị trường: 14
2. Đàm phán và kí kết hợp đồng nhập khẩu: 16
3. Tổ chức và thực hiện hợp đồng nhập khẩu: 18
4. Tổ chức khiếu nại và giải quyết tranh chấp (nếu có): 20
IV. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu 20
1. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: 20
2. Nhân tố bên trong doanh nghiệp: 23
V. Quan điểm của Đảng và nhà nước về cơ chế quản lý đối với hoạt động nhập khẩu 24
VI. sự phát triển vàvai trò nhập khẩu của máy vi tính và phụ kiện 28
1. Sự phát triển của máy vi tính, phụ kiện máy vi tính: 28
2. Vai trò nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính: 30
Chương II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT Trong thời gian qua 33
I. KháI quát chung về công ty 33
1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển: 33
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty FPT: 35
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty FPT: 36
4. Các hoạt động kinh doanh của FPT: 39
II. Thực trạng về hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT trong thời gian qua 41
1. Kim ngạch và các mặt hàng nhập khẩu: 41
2. Cơ cấu nhập khẩu: 45
3. Thị trường nhập khẩu: 46
4. Hình thức nhập khẩu: 51
5. Giao dịch, thực hiện hợp đồng nhập khẩu: 53
III. Đánh giá chung về hoạt động nhập khẩu máy vi tính và 62
1. Kết quả đạt được: 62
2. Những tồn tại và nguyên nhân: 68
Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT 74
I. Phương hướng nhập khẩu của công ty trong thời gian tới 74
1. Cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ: 74
2. Phương hướng kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2005: 79
II. Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT 82
1. Giải pháp từ phía công ty: 83
2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước và các Bộ, Ngành liên quan: 94
Kết luận 97
Tài liệu tham khảo 98


Xem Thêm: Nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty FPT sẽ giúp ích cho bạn.