Kế hoạch hoá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở việt nam và các giải pháp thực hiện

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ CHUYỂN DỊCH
CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 2

I. CƠ CẤU KINH TẾ VÀ PHÂN LOẠI CƠ CẤU KINH TẾ 2
1. Khái niệm cơ cấu kinh tế 2
2. Phân loại cơ cấu kinh tế 2
II. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 4
1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4
2. Sự cần thiết chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 4
3. Những lý luận cơ bản về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 5
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 18
I. NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH
KINH TẾ TRONG THỜI KỲ 1996-2000 18
1. Nông nghiệp 18
2. Công nghiệp 19
3. Chương trình phát triển kinh tế dịch vụ 20
II. THỰC TRẠNG QÚA TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
NGÀNH KINH TẾ THỜI KỲ 1996-2000 21
1. Thực trạng qúa trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 1996-2000 21
2. Thực trạng cơ cấu ngành kinh tế năm 2001 23
3. Những thuận lợi và khó khăn cho những năm tiếp theo 26
4. Nguồn lực chủ yếu cho qúa trình chuyển dịch cơ cấu ngành
trong thời kỳ 2001-2005 28
CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH
THỜI KỲ 2001-2005 29

I. QUAN ĐIỂM: 29
II. ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 32
1. Định dạng cơ cấu và lựa chọn một số ngành trọng điểm, mũi nhọn 32
2. Định hướng chuyển dịch cơ cấu các ngành 34
3. Định hướng phát triển các ngành dịch vụ 38
III. CÁC GIẢI PHÁP: 39
1. Giải pháp nâng cao chất lượng các quy hoạch, chương trình dự án
phát triển ngành 39
2. Về vốn đầu tư: 39
3. Đào tạo nguồn nhân lực: 40
4. Giải pháp về thị trường: 40
5. Chính sách thúc đẩy, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu ngành: 41
6. Xác định các bước đi cho qúa trình chuyển dịch: 42
KẾT LUẬN 43
Tài liệu tham khảo 44


Xem Thêm: Kế hoạch hoá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở việt nam và các giải pháp thực hiệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch hoá chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở việt nam và các giải pháp thực hiệ sẽ giúp ích cho bạn.