Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp In Tổng hợp Khí tượng Thuỷ Văn
Lời nói đầu
Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sụ chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp quốc doanh. Trong giai đoạn đầu mới chuyển sang cơ chế thị trường do chưa quen với cơ cấu kinh tế mới nên hầu hết các doanh nghiệp đều tỏ ra rất lúng túng, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thậm chí đi đến phá sản. Song bên cạnh đó có nhiều doanh nghiệp sau những bỡ ngỡ ban đầu đã tìm ra phương hướng đi thích hợp nên không những đứng vững trước những thử thác của thị trường mà còn ngày càng phát triển đi lên. Xí nghiệp In Tổng cục Khí tượng Thuỷ Văn là một trong số đó.
Trong thời gian thực tập tại xí nghiệp In Khí tượng Thuỷ văn được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn và toàn thể cán bộ công nhân viên của xí nghiệp, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Sử dụng hợp lý vốn lưu động của xí nghiệp In Khí tượng Thuỷ Văn” và em quyết định chọn đề tài này cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Nội dụng luận văn gồm 4 phần.
Phần I: Giới thiệu về xí nghiệp In Tổng cục Khí tượng Thuỷ Văn.
Phần II: Một số cơ sở lý luận về vốn lưu động.
Phần III: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp In Tổng cục Khí tượng Thuỷ Văn.
Phần IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp In Tổng hợp Khí tượng Thuỷ Văn.
Em xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Trần Trọng Phúc và các bác, các cô trong toàn xí nghiệp đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu này.

mục lục
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I - GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP IN TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 2
I-/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. 3
1-/ Lịch sử hình thành và phát triển. 3
2-/ Chức năng nhiệm vụ của Xí nghiệp In Khí tượng Thuỷ Văn 5
II-/ CÔNG TÁC MARKETING CỦA XÍ NGHIỆP. 16
PHẦN II - MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG 18
I-/ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG. 19
II-/ VAI TRÒ VÀ TÁC DỤNG CỦA VỐN LƯU ĐỘNG. 20
III-/ PHÂN LOẠI VÀ KẾT CẤU VỐN LƯU ĐỘNG. 22
1-/ Phân loại và kết cấu vốn lưu động. 22
2-/ Phương pháp lập kế hoạch vốn lưu động. 24
3-/ Vốn lưu động. 24
IV-/ NGUỒN TẠO VỐN LƯU ĐỘNG. 26
V-/ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VỐN LƯU ĐỘNG. 27
1-/ Hệ thống các chỉ tiêu xây dựng theo nguyên tắc. 27
2-/ Các chỉ tiêu đánh giá vốn lưu động. 31
VI-/ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI VỐN LƯU ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 33
1-/ Quan hệ giữa các chỉ tiêu năng suất và doanh lợi. 33
2-/ Quan hệ giữa hiệu quả lao động và hiệu quả vốn. 35
3-/ Quan hệ giữa hiệu quả vốn và hiệu quả giá thành. 36
VII-/ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VỐN LƯU ĐỘNG ĐỊNH MỨC HỢP LÝ. 37
1-/ Xác định vốn lưu động ở khâu dự trữ. 38
2-/ Xác định vốn lưu động ở khâu sản xuất. 39
3-/ Xác định vốn định mức ở khâu lưu động. 40
4-/ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 40
VIII-/ TÌM CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU
ĐỘNG. 43
1-/ Lựa chọn phương án kinh doanh, chính sách sản phẩm trong nền kinh tế
thị trường. 43
2-/ Sử dụng hợp lý các nguồn vốn. 44
3-/ Tổ chức tốt quá trình kinh doanh. 44
4-/ Đổi mới công nghệ áp dụng tiến độ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. 45
5-/ Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 46
PHẦN III - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG
CỦA XÍ NGHIỆP IN TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 48
I-/ PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP: 49
1-/ Ý nghĩa của việc phân tích: 49
2-/ Phân tích nguồn vốn của Xí nghiệp In Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn: 50
II-/ PHÂN TÍCH VỀ MỨC ĐỘ ĐẢM BẢO CHO NGUỒN VỐN SẢN XUẤT
KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP: 53
III-/ PHÂN TÍCH CƠ CẤU NGUỒN VỐN LƯU ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP: 55
IV-/ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP: 56
1-/ Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 60
2-/ Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động: 61
3-/ So sánh các chỉ tiêu của năm 1998 với 1999. 62
PHẦN IV - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG VỐN
LƯU ĐỘNG Ở XÍ NGHIỆP IN KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 65
KẾT LUẬN 73Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp In Tổng hợp Khí tượng Thuỷ Văn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp In Tổng hợp Khí tượng Thuỷ Văn sẽ giúp ích cho bạn.