nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cơ Điện Công Trình
MỤC LỤC

* Lời nói đầu 4
Chương 1 : Cơ sở lý luận và phương pháp luận về vồn kinh doanh của
doanh nghiệp 6
1.1 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp 6
1.1.1 Khái niệm về vốn 6
1.1.2 Những đặc trưng cơ bản của vốn 7
1.1.3 Kết cấu vốn kinh doanh của doanh nghiệp 10
1.1.3.1 Phân loại vốn dưới góc độ tài sản 10
a.Vốn lưu động 10
b.Vốn cố định 12
1.1.3.2 Phân loại vốn dưới góc độ nguồn hình thành 16
a. Vốn chủ sở hữu 16
b. Công nợ phải trả 16
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn 18
1.2.1 Khái niệm về hiệu quả -hiệu quả sử dụng vốn 18
1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 19
1.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 20
1.3.1 Quan điểm và tiêu thức xác định hiệu quả sử dụng vốn
kinh doanh 20
1.3.2 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 22
1.3.2.1 Các chỉ tiêu tổng hợp 22
1.3.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 24
1.4 Phương pháp đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả
sử dụng vốn 27
1.4.1 Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 27
1.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn 28
1.4.2.1 Các nhân tố lượng hoá 28
1.4.2.2 Các nhân tố phi lượng hoá 29
a. Các nhân tố khách quan 29
b. Các nhân tố chủ quan 30
Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cơ Điện Công
Trình 31
2.1 Giới thiệu khái lược về Công ty Cơ Điện Công Trình 31
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 31
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 32
2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 35
2.2 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại Công ty Cơ Điện Công Trình 35
2.2.1 Khái quát về vốn và sử dụng vốn tại Công ty Cơ Điện Công
Trình trong một số năm gần đây. 36
2.2.2 Nguồn vốn và tình hình tài chính của Công ty 46
2.2.2.1 Cơ cấu nguồn vốn của Công ty 46
2.2.2.2 Tình hình tài chính của công ty trong những năm qua 50
2.3 Hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cơ Điện
Công Trình 52
2.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 52
2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Cơ Điện
Công Trình 56
2.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cơ Điện Công
Trình 59
2.4 Đánh giá khái quát về tình hình sử dụng vốn kinh doanh tại Công
ty Cơ Điện Công Trình trong những năm qua 66
2.4.1 Những kết quả tiêu biểu 66
2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân 68
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại
Công ty Cơ Điện Công Trình 72
3.1 Những giải pháp nhằm tạo cho công ty một nguồn vốn vững chắc 72
3.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cơ
Điện Công Trình 74
3.2.1 Thực hiện một cơ cấu vốn hợp lý tại Công ty Cơ Điện Công
Trình 74
3.2.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại
Công ty Cơ Điện Công Trình 74
3.2.3 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lưu động tại
Công ty Cơ Điện Công Trình 76
3.2.4 Trích lập quỹ dự phòng tài chính và dự toán ngân quỹ 78
3.3 Một số kiến nghị về các giải pháp vĩ mô để tạo điều kiện thuận
lợi cho việc sử dụng vốn của Công ty 79
3.3.1 Thực hiện ưu đãi trong cơ chế chính sách về tài chính 79
3.3.2 Tạo ra một môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho
việc đầu tư vốn có hiệu quả 80
Kết luận 81
Tài liệu tham khảo 83
Lời nói đầu
Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta hiện nay, có rất nhiều loại hình kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, các doanh nghiệp luôn lấy mục tiêu hàng đầu là lợi nhuận, do vậy việc cạnh tranh diễn ra rất phức tạp và quyết liệt “ Thương trường như chiến trường”, không ngoại trừ đối với bất cứ một đơn vị kinh tế nào.
Để đạt được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trong đó quản lý và sử dụng vốn có ý nghĩa quyết định. Thực tiễn kinh doanh chỉ ra rằng, phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh đều có nguyên nhân từ vấn đề hiệu quả sử dụng vốn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ tạo cơ sở để doanh nghiệp đứng vững trên thương trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động. Hiệu quả sử dụng vốn cao hay thấp sẽ quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại Công Ty Cơ Điện Công Trình, tôi đã chọn đề tài “Hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cơ Điện Công Trình - Thực trạng và giải pháp phát triển” để thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tình hình kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cơ Điện Công Trình trong ba năm gần đây. Từ đó đưa ra sự phân tích và những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Với mục đích và phạm vi nghiên cứu trên, tôi đã sử dụng các phương pháp cụ thể là tổng hợp, phân tích, so sánh giữa lý luận và thực tiễn, .
Ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung chính của luận văn được chia thành ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận về vốn kinh doanh của doanh
nghiệp.
Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn tại công ty Cơ Điện Công
Trình.
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công
ty Cơ Điện Công Trình.
Tôi xin chân thành cám ơn thầy hướng dẫn TS Đinh Quang Ty và các cán bộ phòng Tài Vụ công ty Cơ Điện Công Trình đã giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.


Xem Thêm: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cơ Điện Công Trình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty Cơ Điện Công Trình sẽ giúp ích cho bạn.