TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ
Lời mở đầu
Việc chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường là xu hướng tất yếu bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá, tiền tệ, quan hệ thị trường với các quy luật khắt khe ngày càng chi phối mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, đến mọi mặt hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất nói riêng. Đứng trước những yêu cầu của nền kinh tế thị trường như vậy thì đòi hỏi cơ chế quản lý và hệ thống quản lý phải có sự thay đổi sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động kinh doanh, là một khâu của hạch toán kế toán, hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng. Giá thành là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, thiết bị, trình độ tổ chức, công nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ở chỗ tính đúng, tính đủ mà còn phải tính đến việc cung cấp thông tin cho quản trị doanh nghiệp.
Đây là một đòi hỏi khách quan của công tác quản lý nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trường, thông tin về hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là một thông tin chủ yếu mang tính quyết định đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để phát huy tốt chức năng đó thì công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được cải tiến và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong nền kinh tế thị trường.
Công ty công ty Nhựa Y Tế là một doanh nghiệp sản xuất ,sản phẩm sản xuất theo kế hoạch, quy trình công nghệ hết sức phức tạp phải trải qua nhiều giai đoạn, ở các công đoạn khác nhau. Do đặc điểm công nghệ sản xuất như vậy nên công ty Nhựa Y Tế rất quan tâm đến việc xây dựng, tổ chức công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, coi đây là vấn đề cơ bản gắn liền với kết quả cuối cùng trong sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính
giá thành trong doanh nghiệp, qua thời gian học tập tại trường cùng với sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Nguyễn Ngọc Tỉnh ,sau thời gian thực tập tại Công ty Nhựa Y Tế, được các cán bộ phòng Kế Toán của Công ty giúp đỡ, em chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Nhựa Y Tế” làm đề tài viết luận văn tốt nghiệp.
Luận văn bao gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
Chương II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Nhựa Y Tế.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Nhựa Y Tế.
Trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này mặc dù đã có sự cố gắng của bản thân nhưng do thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu cũng như thực tiễn còn hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong các thầy, cô giáo thông cảm, cho ý kiến đóng góp để bài luận văn hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
chương I 3
lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 3
1.Chi phí và các cách phân loại chi phí 3
1.1Khái niệm chi phí 3
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 4
2.Giá thành và các loại giá thành 7
2.1. Khái niệm, bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm 7
2.2. Phân loại giá thành 7
3.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 8
3.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 8
3.2 Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 9
3.3.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
4.trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
4.1.Tài khoản sử dụng 11
4.2.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương pháp kê khai thường xuyên: 12
4.3.Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 13
4.4.Các bước tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành : 13
5. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) 14
5.1.Tài khoản sử dụng: 14
5.2.Hạch toán CP NVLTT theo phương pháp kê khai thường xuyên: 14
5.3.Hạch toán CP NVLTT theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 15
6. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) 16
6.1.Tài khoản sử dụng: 16
6.2. Nội dung hạch toán: 17
7. Hạch toán chi phí sản xuất chung (CPSXC) 18
7.1.Tài khoản sử dụng: 18
7.2.Nội dung hạch toán: 18
8. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 20
8.1.Tổng hợp chi phí sản xuất: 20
8.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 21
9.Tính giá thành sản phẩm (ZTP) 23
9.1. Phương pháp giản đơn (trực tiếp) 23
9.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 24
9.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng (ĐĐH) 26
9.4.Tính giá thành sản phẩm theo giá thành định mức 27
chương II 29
thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa y tế 29
I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY NHỰA Y TẾ 29
1.Quá trình hình thành và phát triển. 29
2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty 29
2.1.Chức năng 29
2.2.Nhiệm vụ 29
3.Tình hình về vốn của công ty 30
4.Đặc điểm tổ chức quản lý và đặc điểm tổ chức sản xuất 31
4.1. Đặc điểm tổ chức quản lý 31
4.2.Đặc điểm quy trình công nghệ 32
4.3.Tổ chức công tác kế toán của công ty. 33
II.THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY NHỰA Y TẾ. 38
1.Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản suất ở công ty 38
1.1.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 38
1.2.Kế toán tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 39
1.3.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 43
1.4.Kế toán chi phí sản xuất chung 46
1.5.Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn Công ty 48
1.6. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở tại Công ty. 49
2.Tổ chức công tác tính giá thành tại công ty 50
2.1.Đối tượng tính giá thành. 50
2.2. Kỳ và đơn vị tính giá thành sản phẩm. 50
2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 50
Chương III 52
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa y tế 52
1. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 52
1.1.Những ưu điểm 53
1.2. Những mặt hạn chế 54


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty nhựa y tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty nhựa y tế sẽ giúp ích cho bạn.