HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HÀ TÂY
Lời mở đầu

Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường.
Vai trò của tài sản cố định và tốc độ tăng tài sản cố định trong sự nghiệp phát triển kinh tế quyết định yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao của công tác quản lý và sử dụng taì sản cố định. Muốn vậy cần tổ chức tốt công tác hạch toán để thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tăng giảm tài sản cố định về số lượng và giá trị, tình hình sử dụng, tình hình hao mòn và khấu hao TSCĐ. Việc tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả năng lực sản xuất hiện có, nâng cao và sử dụng tối đa công suất tối đa máy móc thiết bị là biện pháp quan trọng để tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất, trang bị đổi mới TSCĐ. Từ đó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, từng bước cải thiện đời sống của mọi thành viên trong xã hội.
Do vậy để tồn tại và phát triển cùng với việc phát triển sản xuất, quy mô trang bị TSCĐ cho các doanh nghiệp đòi hỏi một doanh nghiệp phải tự nâng cao và hoàn thiện công tác quản trị, công tác kế toán và tổ chức sản xuất kinh doanh để sản phẩm sản xuất ra có chỗ đứng vững chẳc trên thị trường.
Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây là một doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Sở Thương mại Hà Tây. Có trụ sở chính đóng trên địa bàn phường Văn Mỗ thị xã Hà Đông Hà Tây. Nhiệm vụ chính của Công ty là mua hàng hoá của các ngành sản xuất trong nước và địa phương nhằm mục đích phục vụ nhân dân trong tỉnh và các tỉnh khác.
Trong khối nội thương của Tỉnh Hà Tây. Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây là một công ty lớn vì vậy chức năng và nhiệm vụ của Công ty là một trong những công ty giữ vai trò chủ đạo và quan trọng của ngành thương nghiệp Hà Tây. Trong những năm qua Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây đã trưởng thành và phát triển điều đó có thể xem đó là một trong các chỉ tiêu mà Công ty đã đạt được.
Chính vì có vai trò quan trọng như vậy tài sản thường là những tài sản có giá trị lớn và việc hạch toán TSCĐ là rất phức tạp nên việc hiểu sâu hiểu kỹ về TSCĐ trên góc độ kế toán là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp nhưng với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Hà Ngọc Hà và sự giúp đỡ nhiệt tình các cô chú cán bộ ở phòng kế toán của Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây em đã mạnh dạn chọn đề tài:

“ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HÀ TÂY”.

Kết cấu đề tài gồm các phần chính sau:
PHẦN I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán TSCĐ hữu hình trong các Doanh nghiệp.
PHẦN II: Thực trạng tố chức hạch toán TSCĐ tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây.
PHẦN III: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây.
Do thời gian và trình độ có hạn, đặc biệt trong quá trình tiếp cận với vấn đề mới, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán và sự hướng dẫn trực tiếp của Cô giáo: Lê Thị Hồng Phương và các thầy cố giáo trong khoa kinh tế Viện Đại học Mở Hà Nội, để em hoàn thành tốt chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn.
MỤC LỤC TRANG

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP. 3
I. Vị trí của TSCĐ hữu hình và nhiệm vụ hạch toán. 3
1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của TSCĐ hữu hình. 3
2. Phân loại TSCĐ. 4
3. Tính giá TSCĐ. 7
4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ. 9
II. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình. 10
III. Hạch toán tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình. 11
1. Tài khoản sử dụng. 11
2. Phương pháp hạch toán. 13
IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình. 19
1. Tài khoản sử dụng. 19
2. Phương pháp hạch toán. 21
V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình. 23
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HÀ TÂY. 26
I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có liên quan đến hạch toán TSCĐ hữu hình. 26
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 26
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 2
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy và bộ sổ kế toán tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây. 29
1. Đặc điểm tổ chức mộ máy kế toán ở Công ty. 29
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán. 31
III. Hạch toán chi tiết TSCĐ hữu hình. 34
IV. Hạch toán tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình. 35
V. Hạch toán khấu hao TSCĐ hữu hình tại Công ty. 42
VI. Hạch toán sửa chữa TSCĐ hữu hình. 46
PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ PHẨM HÀ TÂY. 53
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây. 53
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Công nghệ phẩm Hà Tây. 55
Kết luận 61


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tscđ hữu hình tại công ty công nghệ phẩm hà tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tscđ hữu hình tại công ty công nghệ phẩm hà tây sẽ giúp ích cho bạn.