Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
LỜI NÓI ĐẦU 4
NỘI DUNG 7
PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 7
1.1. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xí nghiệp Sông Đà 11-3 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của xớ nghiệp Sụng Đà 11-3 7
1.1.1.1. Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành của xớ nghiệp Sụng Đà 11-3 7
1.1.1.2. Quỏ trỡnh phỏt triển của xớ nghiệp Sụng Đà 11-3 7
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp Sông Đà 11-3 11
1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Sông Đà 11-3: 12
1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 13
1.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 16
1.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 22
1.2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 22
1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 22
1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 33
1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 45
1.2.2.4) Kế toán chi phí sử dụng máy thi công : 58
1.2.2.5) Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 62
1.2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3: 65
1.2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 65
1.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 67
PHẦN 2: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂP LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 69
2.1. Đánh giá chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3: 69
2.1.1. Những ưu điểm: 69
2.1.1.1. Về tổ chức quản lý: 69
2.1.1.2. Về tổ chức hoạt động kinh doanh: 70
2.1.1.3. Về tổ chức bộ máy kế toán: 70
2.1.1.4. Về tổ chức công tác kế toán: 71
2.1.1.5. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp : 71
2.1.2. Những hạn chế cũn tồn tại: 73
2.1.2.1. Về công tác kế toán: 73
2.1.2.2. Về kế toán tập hợp chi phí sẩn xuất và tính giá thành sản phẩm: 74
2.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3: 76
2.2.1. Về công tác kế toán: 76
2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 76
2.2.1.2. Về phương thức giao khoán: 77
2.2.1.3. Về công tác luân chuyển chứng từ 77
2.2.1.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động thu vốn 77
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 77
2.2.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp: 77
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : 78
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 78
2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 78
2.2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ 79
2.2.2.6. Tính giá thành sản phẩm: 79
KẾT LUẬN 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá các nền kinh tế hiện nay, Việt Nam đó và đang là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trên thế giới. Ở nước ta, xây dựng dân dụng đó và đang là một nghành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân và là một trong những mục tiêu phát triển mang tính chiến lược, lâu dài của Đảng và nhà nước. Xuất phát từ thực tế trên, các đơn vị kinh doanh xây lắp đang trở thành một bộ phận cơ bản, giữ một vị trí hết sức quan trọng trong sụ nghiệp tạo dựng nền tảng kinh tế trong thời kỡ quá độ lên chủ nghĩa xó hội của một nước có xuất phát điểm là một quốc gia nghèo, bị đô hộ lâu dài như Việt Nam.
Đi sâu vào thực tiễn chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng trong các tổ chức của nghành kinh tế, nhất là tại các đơn vị thuộc loại hỡnh xây lắp. Căn cứ vào những đặc điểm chung nhất như đây là nghành có sản phẩm là những cụng trỡnh, hang mục cụng trỡnh có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài có thể thấy được phần nào sự phức tạp trong vấn đề tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của các công ty, xí nghiệp thuộc loại hỡnh kinh doanh này.
Xí nghiệp Sông Đà 11-3 là một đơn vị trực thuộc công ty cổ phần Sông Đà 11- Tổng công ty xây dựng Sông Đà- một trong những đơn vị có thời gian hoạt động lâu nhất và cũng phát triển mạnh nhất trong bộ phân xây dựng dân dụng của nước ta hiên nay. Được thực tập tại đây là một cơ hội tốt với bất kỡ sinh viên chuyên nghành kế toán nào. Nhận thức đầy đủ điều đó, cùng với sự định hướng của giáo viên hướng dẫn, em đó lựa chon đề tài “ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3” cho chuyên đề tốt nghiệp của mỡnh. Để trỡnh bày những kiến thức lý thuyết do các thầy cô trong khoa Kế toán- Kiểm toán giảng dạy kết hợp với những vấn đề thực tế tỡm hiểu được trong thời gian thực tập tại xí nghiệp Sông Đà 11-3, ngoài các danh mục cần thiết, em chia nội dung chuyên để làm 2 phần chính như sau:

- Phần 1: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3
- Phần 2: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3.

Em xin chân thành cảm ơn TS.Trần Quý Liên cùng các anh, chị trong ban tài chính kế toán xí nghiệp Sông Đà 11-3 đó tận tỡnh chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành nội dung chuyên đề này!


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 sẽ giúp ích cho bạn.