Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi xuất tại Eximbank
​MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN VÀ NGHIÊN C ỨU TỔNG QUAN . 7

1.1 Lý luận tổng quan: 7
1.1.1 Định nghĩa rủi ro l ãi suất: . . 7
1.1.2 Nguyên nhân của rủi ro lãi suất 7
1.1.3 Tác động của rủi ro l ãi suất: . 8
1.1.3.1 Khía cạnh lợi nhuận . 8
1.1.3.2 Khía cạnh giá trị kinh tế : . 9
1.1.3.3 Thiệt hại ẩn: 9
1.2 Nghiên cứu tổng quan : . 10
1.2.1 Rủi ro lãi suất tại các ngân h àng ở Ấn Độ: . 10
1.2.2 Rủi ro lãi suất tại ngân hàng ở các quốc gia thuộc Châu Phi: . 15
1.2.3 Tại Việt Nam . 17

CHƯƠNG 2: TH ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO L ÃI SUẤT TẠI VIỆT NAM EXIMBANK 21
2.1 Giới thiệu chung về Việt Nam Eximbank: . 21
2.1.1 Lịch sử hình thành: 21
2.1.2 Quy mô hoạt động 21
2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ: . 21
2.1.4 Cơ cấu tổ chức: . 23
2.2 Chính sách lãi su ất của Viet Nam Eximba nk trong thời gian qua: . 24
2.2.1 Lãi suất huy động: 24
2.2.2 Lãi suất cho vay: 26
2.3 Thực trạng công tác quản lý rủi ro l ãi suất tại Viet Nam Eximbank: 27

CHƯƠNG 3: Đ Ề XUẤT XÂY DỰNG QUY TR ÌNH QUẢN LÝ RỦI RO L ÃI SUẤT TẠI VIET NAM EXIMBANK . 28
3.1 Xây dựng chính sách quản lý rủi ro l ãi suất: . 28
3.1.1 Nhiệm vụ của Hội Đồng Quản trị: 28
3.1.2 Nhiệm vụ của Ban Giám Đốc: 29
3.1.3 Nhiệm vụ của phòng quản lý rủi ro: . 30
3.1.4 Nhiệm vụ của kiểm tra nội bộ: . 31
3.1.5 Quy định các hạn mức hoạt động . 31
3.1.6 Quy định về việc duy tr ì vốn chủ sở hữu: . 33
3.2 Quy trình quản lý rủi ro: 33
3.2.1 Nhận dạng rủi ro 33
3.2.1.1 Rủi ro định giá lại: . 34
3.2.1.2 Rủi ro cơ bản: 34
3.2.1.3 Rủi ro đường cong lợi nhuận: . 35
3.2.1.4 Rủi ro quyền chọn: . 35
3.2.2 Đo lường rủi ro 36
3.2.2.1 Thu thập dữ liệu . 39
3.2.2.2 Thực hiện các kịch bản v à giả định: . 42
3.2.2.3 Tính toán các mức độ rủi ro . 45
3.2.3 Giám sát rủi ro . 47
3.2.3.1 Chiến lược đánh giá . 48
3.2.3.2 Báo cáo rủi ro lãi suất 48
3.2.4 Kiểm soát rủi ro . 50
3.2.4.1 Kiểm toán quá trình quản lý rủi ro lãi suất 50
3.2.4.2 Hạn mức rủi ro: 51
3.3 Phương pháp đo lư ờng rủi ro lãi suất: . 53
3.3.1 Báo cáo Gap: . 53
3.3.1.1 Gap dương . 54
3.3.1.2 Gap âm 54
3.3.1.3 Cách xây dựng báo cáo Gap . 56
3.3.1.4 Xây dựng hạn mức Gap: 59
3.3.2 Mô hình mô phỏng : . 60
3.3.2.1 Các thuận lợi của mô h ình mô phỏng . 60
3.3.2.2 Cách xây dựng mô hình mô phỏng . 60
3.3.2.3 Đo lường rủi ro với mô h ình mô phỏng 61
3.3.3 Giá trị kinh tế của tài sản có – nợ: 63
3.3.4 Báo cáo giá trị một điểm cơ bản (BVP) 65
3.3.4.1 Cách tính BPV . 66
3.3.4.2 Quản lý rủi ro bằng BPV: . 66
3.4 Các bước trong quá tr ình kiểm toán 70
3.4.1 Các thủ tục chung . 71
3.4.2 Xác định phạm vi kiểm tra rủi ro l ãi suất 71
3.4.2.1 Bước 1. 71
3.4.2.2 Bước 2. 71
3.4.2.3 Bước 3. 72
3.4.2.4 Bước 4. 73
3.4.2.5 Bước 5: 73
3.4.2.6 Bước 6. 73
3.4.3 Đánh giá chất lượng của quá trình quản lý rủi ro lãi suất . 76
3.4.4 Đánh giá chất lượng báo cáo đo l ường rủi ro lãi suất đang sử dụng 77
3.4.5 Đánh giá chất lượng giám sát rủi ro l ãi suất: 78
3.4.6 Đánh giá các cán b ộ trong Ban điều h ành và Hội đồng quản trị 79
3.4.7 Đánh giá mức độ rủi ro lãi suất qua các tiêu chí kiểm toán: 79


Xem Thêm: Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi xuất tại Eximbank
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng quy trình quản lý rủi ro lãi xuất tại Eximbank sẽ giúp ích cho bạn.