Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1.Một số lý luận cơ bản về chiến lược .t rang 1
1.1.1 Khái niệm và vai trò của chiến lược .1
1.1.2 Chiến lược phát triển ngành 3
1.1.3 Quy trình hoạch định chiến lược .4
1.1.3.1 Xác định mục tiêu 4
1.1.3.2 Phân tích môi trường hoạt động .4
1.1.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .4
1.1.3.4 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) . 5
1.1.3.5 Ma trận SWOT . 5
1.1.3.6 Lựa chọn chiến lược . 6
1.2 Đặc điểm của ngành du lịch .6
1.2.1 Khái niệm du lịch 6
1.2.2 Sản phẩm du lịch 6
1.2.3 Vai trò của ngành du lịch trong nền kinh tế 7
1.3 Một số bài học kinh nghiệm phát triển ngành du lịch 8
Kết luận 9
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG NGÀNH DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
2.1.Tiềm năng phát triển ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 10
2.1.1. Tài nguyên tự nhiên . 10
2.1.2. Tài nguyên nhân văn 12
2.2. Thực trạng ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .15
2.2.1. Khách du lịch 15
2.2.2. Doanh thu du lịch 17
2.2.3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 18
2.2.4. Hoạt động lưu trú . .18
2
2.2.5. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch .19
2.2.6. Các dịch vụ hỗ trợ . 22
2.2.7. Đầu tư cho ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .23
2.2.8. Nguồn nhân lực du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 24
2.2.9. Các yếu tố khác 24
2.3. Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với
ngành du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .28
2.3.1. Những điểm mạnh (S) 28
2.3.2. Những điểm yếu (W) 29
2.3.3. Những cơ hội để phát triển ngành du lịch (O) 30
2.3.4. Những thách thức (T) 31
Kết luận 32
CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH BR-VT ĐẾN NĂM 2015
3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển ngành du lịch
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến 2015 33
3.1.1. Một số chỉ tiêu dự báo cho giai đoạn 2005-2015 33
3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành du lịch Tỉnh BR-VT đến năm 2015 34
3.1.3. Định hướng phát triển du lịch Tỉnh BR-VT đến năm 2020 .34
3.1.3.1. Định hướng phát triển du lịch theo ngành 35
3.1.3.2. Định hướng phát triển du lịch theo lãnh thổ 35
3.2. Xây dựng chiến lược ngành du lịch Tỉnh BR-VT 36
3.2.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 36
3.2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 37
3.2.3. Ma trận SWOT . 38
3.3. Lựa chọn chiến lược phát triển ngành du lịch
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .40
3.3.1. Chiến lược xâm nhập thị trường theo hướng thu hút khách trong và
ngoài nước . 40
3.3.2. Chiến lược tăng trưởng tập trung theo hướng phát triển sản phẩm .41
3
3.3.3. Chiến lược liên doanh, liên kết phát triển du lịch .42
3.3.4. Chiến lược giữ gìn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch .43
3.4. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện chiến lược .44
3.4.1. Giải pháp về đầu tư 44
3.4.2. Giải pháp về vốn 45
3.4.3. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực
cạnh tranh 46
3.4.4. Giải pháp về thị trường, xúc tiến phát triển du lịch .47
3.4.5. Giải pháp về cơ chế chính sách 48
3.4.6. Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực .49
3.4.7. Giải pháp ổn định trật tự an toàn xã hội, an toàn cho khách du lịch 51
3.4.8. Giải pháp phát triển du lịch bền vững 52
3.5. Kiến nghị 54
3.5.1. Kiến nghị đối với Trung Ương .54
3.5.2. Kiến nghị đối với địa phương 55
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.