Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam
​MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các hình, bảng sử dụng
1. CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1.Sự cần thiết của đề tài
1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.3.Phương pháp nghiên cứu
1.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5.Ý nghĩa thực tiễn
1.6.Kết cấu của đề tài
2. CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ, HÌNH THÀNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Phần A: Giới thiệu tổng quan về Thương mại điện tử, hình thành
vấn đề nghiên cứu
2.1. Tình hình và xu hướng phát triển Thương mại điện tử trên
thế giới
2.1.1. Sự phát triển của Internet
2.1.2. Sự phát triển của Thương mại điện tử và xu hướng
2.2.Giới thiệu tổng quan về Thương mại điện tử
2.2.1. Định nghĩa Thương mại điện tử
2.2.2. Các bộ phận cấu thành Thương mại điện tử
2.2.3. Các loại hình Thương mại điện tử
2.2.4. Các phương thức kinh doanh của Thương mại điện tử

2.2.5. Thanh toán trong Thương mại điện tử
2.2.6. Vai trò của Thương mại điện tử
Phần B: Một số mô hình nghiên cứu trước đây về Thương mại
điện tử
2.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance
Model - TAM)
2.3.1. Giới thiệu tổng quan về mô hình TAM
2.3.2. Các nhân tố chính cấu thành
2.3.2.1. Nhận thức sự hữu ích (Perceive Usefulness- PU)
2.3.2.2. Nhận thức tính dễ sử dụng (Perceive Easy of Use- PEU)
2.3.2.3. Thái độ hướng đến việc sử dụng
2.3.3. Mô hình TAM
2.4.Mô hình chấp nhận sử dụng Thương mại điện tử (ECommerce
Adoption Model – e-CAM)
2.4.1. Các nhân tố chính cấu thành
2.4.1.1. Nhận thức rủi ro liên quan đến sản phẩm/dịch vụ
(Perceived Risk with Product/Service - PRP)
2.4.1.2. Nhận thức rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến
(Perceived Risk in the Context of Online Transaction)
2.4.2. Kết luận
2.5.Nhận xét về 2 mô hình TAM và e-CAM
2.6.Xây dựng mô hình lý thuyết, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết
2.6.1. Xây dựng mô hình lý thuyết
2.6.2. Câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết
2.7.Tóm tắt chương 2
3. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế quy trình nghiên cứu
3.2. Giới thiệu tổng quan về đối tượng nghiên cứu, chọn mẫu và
xử lý dữ liệu
3.2.1. Giới thiệu tổng quan về đối tượng nghiên cứu
3.2.2. Quy trình chọn mẫu
3.2.3. Xử lý dữ liệu
3.3. Tóm tắt chương 3
4. CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Giới thiệu
4.2. Mô tả cơ cấu mẫu
4.2.1. Phân bố mẫu theo trình độ học vấn và công việc chuyên môn
4.2.2. Phân bố mẫu theo thu nhập và độ tuổi
4.3. Phát triển và xử lý thang đo chính thức
4.3.1. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha
4.3.2. Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám
phá (EFA)
4.3.3. Bổ sung giả thuyết cho thành phần mới
4.4. Đánh giá ảnh hưởng của từng yếu tố đối với thái độ mua
hàng của người dùng
4.4.1. Mô hình nghiên cứu
4.4.2. Kết quả tác động của các yếu tố đối với thái độ mua hàng của
người dùng
4.4.3. Phân tích sự khác biệt giữa hai nhóm nhân tố
4.4.4. Tóm tắt chương 4
5. CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

5.1. Đánh giá chung và nêu những đóng góp chính của đề tài
nghiên cứu
5.2. So sánh mô hình áp dụng ở Việt nam so với mô hình lý
thuyết đúc kết từ nghiên cứu của nước ngoài
5.2.1. So sánh mô hình
5.2.2. Giải thích sự không phù hợp của mô hình nước ngoài khi vận
dụng vào Việt nam
5.2.3. Các vấn đề đúc kết được từ kết quả nghiên cứu
5.3.Một số giải pháp gợi ý nhằm thúc đẩy hoạt động Thương mại
điện tử cho các doanh nghiệp
5.3.1. Nhóm giải pháp về hệ thống thanh toán trên mạng
5.3.2. Nhóm giải pháp về tính hữu ích liên quan đến sản phẩm
5.3.3. Nhóm giải pháp về tính hữu ích liên quan đến kinh tế và quy
trình
5.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ khác
5.4.Hạn chế và kiến hướng nghiên cứu tiếp theo
5.4.1. Hạn chế thứ nhất
5.4.2. Hạn chế thứ hai
5.4.3. Hạn chế thứ ba
5.4.4. Hạn chế thứ tư


Xem Thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng thay đổi thái độ sử dụng thương mại điện tử ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.