Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Chương 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH
1.1. Giới thiệu về du lịch 4
1.1.1. Khái niệm về du lịch . 4
1.1.2. Đặc điểm và định hướng phát triển sản phẩm du lịch 5
1.1.3. Vị trí của du lịch trong nền kinh tế quốc dân . 7
1.2. Khái quát về du lịch Việt Nam . 9
1.2.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngành du lịch
Việt Nam 9
1.2.2. Vai trò, vị trí của du lịch Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân . 10
1.2.2.1. Khách du lịch 11
1.2.2.2. Thu nhập xã hội từ du lịch 12
1.2.2.3. Hiệu quả kinh tế . 12
1.2.2.4. Du lịch phát triển thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển . 13
1.2.3. Quan điểm của du lịch Việt Nam về phát triển du lịch
trong thời kỳ đổi mới . 13
1.2.4. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
du lịch ở Việt Nam 14
1.2.4.1.Những thuận lợi . 14
1.2.4.2.Những khó khăn 15
Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 1996 – 2006
2.1.Tiềm năng về tự nhiên, văn hoá – xã hội phát triển du lịch Lâm Đồng 19
2.1.1.Tài nguyên thiên nhiên 19
2.1.2. Tài nguyên nhân văn 19
2.1.3. Tài nguyên về dân số và văn hóa . 20
2.2. Vai trò, vị trí du lịch Lâm Đồng 23
2.3. Thực trạng kết cấu cơ sở hạ tầng du lịch Lâm Đồng . 24
2.3.1. Cơ sở lưu trú 24
2.3.2. Khu vui chơi giải trí . 24
2.3.3. Hệ thống cấp thoát nước 25
2.3.4. Hệ thống cấp điện . 25
2.3.5. Hệ thống dịch vụ viễn thông 25
Trang
2.3.6. Hệ thống giao thông 25
2.4. Hoạt động kinh doanh du lịch Lâm Đồng 26
2.4.1. Khách du lịch . 26
2.4.1.1. Khách du lịch quốc tế . 26
2.4.1.2. Khách du lịch nội địa 27
2.4.1.3. Thời gian lưu trú 27
2.4.1.4. Mức chi tiêu trung bình của khách 28
2.4.2Khai thác tài nguyên du lịch và phát triển loại hình sản phẩm du lịch 29
2.4.2.1. Khai thác tài nguyên du lịch . 29
2.4.2.2. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch 30
2.4.3. Xúc tiến quảng bá du lịch . 30
2.4.4. Lao động và đào tạo nguồn nhân lực du lịch . 31
2.4.4.1. Lao động ngành du lịch . 31
2.4.4.2. Đào tạo nguồn nhân lực 32
2.4.5. Đầu tư và phát triển du lịch . 32
2.4.5.1. Đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng du lịch 32
2.4.5.2. Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 32
2.4.6. Tổ chức không gian lãnh thổ và kinh doanh du lịch . 33
2.4.6.1. Tổ chức không gian lãnh thổ du lịch . 33
2.4.5.2. Tổ chức kinh doanh du lịch . 34
2.4.7. Quản lý nhà nước về du lịch . 35
2.5. Khảo sát đánh giá của du khách về du lịch Lâm Đồng 35
2.5.1. Khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng 35
2.5.1.1. Thiết kế bảng câu hỏi . 35
2.5.1.2. Phương pháp thu thập thông tin 36
2.5.1.3. Phân tích dữ liệu sau khi thu thập . 37
2.5.1.4. Kết quả thu thập được từ những thông tin cá nhân . 38
2.5.1.5. Đánh giá của du khách về mức độ quan trọng của các yếu tố
sản phẩm du lịch . 40
2.5.1.6. Đánh giá của du khách về mức độ quan trọng của
sản phẩm du lịch 41
2.5.1.7. Đánh giá của du khách về thực trạng của các yếu tố sản phẩm
du lịch Lâm Đồng 42
2.5.1.8. Đánh giá của du khách về thực trạng của các sản phẩm du lịch
Lâm Đồng . 43
2.5.1.9. So sánh chênh lệc giữa giá trị trung bình mức độ quan trọng và
thực trạng các yếu tố sản phẩm du lịch 44
Trang
2.5.1.10. So sánh chênh lệch giữa giá trị trung bình mức độ trọng và thực
trạng các sản phẩm du lịch Lâm Đồng . 45
2.5.1.11. Đánh giá độ tin cậy các thang đo 46
2.6. Đánh giá chung về du lịch Lâm Đồng 47
2.6.1. Những thành tựu đạt được 47
2.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 48
2.6.2.1. Hạn chế . 48
2.6.2.2. Nguyên nhân . 48
Chương 3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH
LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020
3.1. Định hướng phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 52
3.1.1. Quan điểm phát triển 52
3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể . 52
3.1.2.1. Lượng khách du lịch 52
3.1.2.2. Thu nhập từ du lịch . 53
3.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 53
3.1.2.4. Lao động và việc làm . 53
3.1.3. Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu . 54
3.1.3.1. Khách du lịch 54
3.1.3.2. Thu nhập từ du lịch . 55
3.1.3.3. Tổng sản phẩm GDP du lịch và nhu cầu đầu tư . 55
3.1.3.4. Nhu cầu về khách sạn . 56
3.1.3.5. Nhu cầu về lao động du lịch . 56
3.1.4. Phát triển thị trường và sản phẩm du lịch 56
3.1.4.1. Vị trí du lịch 56
3.1.4.2. Khả năng cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng trên thị trường 57
3.1.4.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng . 57
3.1.4.4. Tài nguyên du lịch 57
3.1.5. Phát triển thị trường khách du lịch của Lâm Đồng . 58
3.1.5.1. Thị trường trọng điểm . 58
3.1.5.2. Thị trường tiềm năng 59
3.1.6. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch . 59
3.1.6.1. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch theo lãnh thổ 59
3.1.6.2. Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch theo thị trường 60
3.1.6.3. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch . 61
3.1.6.4. Chiến lược về sản phẩm và thị trường 61
Trang
3.2. Các giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 63
3.2.1. Giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường du lịch . 63
3.2.2. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch . 64
3.2.3. Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá du lịch 65
3.2.4. Giải pháp nguồn nhân lực du lịch . 66
3.2.5. Giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư . 67
3.2.6. Giải pháp tổ chức quản lý nhà nước về du lịch 70
3.3. Một số kiến nghị . 72
3.3.1. Đối với Chính phủ và cơ quan Trung ương 72
3.3.2. Đối với chính quyền địa phương 73
KẾT LUẬN . 74


Xem Thêm: Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.