Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long
MỤC LỤC

Phần mở đầu 3
1. Tính cấp thiết của đề tài 3
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
4. Phương pháp nghiên cứu 4
5. Đóng góp của luận văn 4
6. Tên đề tài và kết cấu của luận văn 4
Chương 1:Tổng quan về phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại 5
1.1. Dịch vụ ngân hàng và sự phát triển dịch vụ ngân hàng 5
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ ngân hàng 5
1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 5
1.1.1.2. Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 6
1.1.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ của NHTM 7
1.1.2.1. Khái niệm về phát triển dịch vụ ngân hàng 7
1.1.2.2. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng 8
1.1.3. Các dịch vụ NH và tình hình phát triển dịch vụ NH tại Việt Nam 9
1.1.3.1. Các dịch vụ ngân hàng thương mại 9
1.1.3.2. Tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam 16
1.2. Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng 18
1.2.1. Từ nhu cầu của thị trường 18
1.1.2. Từ yêu cầu phát triển của ngân hàng thương mại 19
1.2.3. Từ yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế 20
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng 21
1.3.1. Ngân hàng chủ quan 21
1.3.2. Nhân tố khách quan 25
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 30
2.1. Tổng quan về chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 30
2.1.2. Các dịch vụ chủ yếu của chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 32
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 33
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 35
2.2.1. Kết quả thực hiện một số dịch vụ ngân hàng chủ yếu 36
2.2.2. Tình hình thực hiện các dịch vụ khác 49
2.2.3. Giá cả dịch vụ 51
2.2.4. Hệ thống phân phối dịch vụ 53
2.3. Đánh giá tình hình phát triển dịch vụ tại chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 53
2.3.1. Những kết qủa đạt được 53
2.3.2. Hạn chế 55
2.3.3. Nguyên nhân của tình trạng trên 60
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 60
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 64
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT thăng long 66
3.1. Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ của NHNo & PTNT Việt Nam 66
3.1.1. Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2010 của NHNo & PTNT Việt Nam 66
3.1.2. Định hướng chiến lược phát triển dịch vụ của NHNo & PTNT Việt Nam 67
3.2. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHNo & PTNT Thăng Long 69
3.2.1. Hoàn thiện định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng 70
3.2.2. Tích cực khai thác mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ giữa các dịch vụ ngân hàng. 72
3.2.3. Mở rộng thời gian phân phối dịch vụ 73
3.2.4. Thực hiện dịch vụ tư vấn cho khách hàng 73
3.2.5. Tăng cường quảng bá khuyến khích dịch vụ ngân hàng 74
3.2.6. Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, thực hiện khuyến mãi, tạo các dịch vụ đi kèm 76
3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo phải đi đôi với sử dụng cán bộ sau đào tạo. 77
3.2.8. Tổ chức nghiên cứu thị trường 79
3.2.9. Kiểm soát thực hiện dịch vụ và quản lý phòng ngừa rủi ro 82
3.3. Một số kiến nghị 83
3.3.1. Đối với Nhà nước Việt Nam 83
3.3.2. Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 84
3.3.3. Đốiv ới NHNo & PTNT Việt Nam 86
Kết luận 94
Tài liệu tham khảo 96
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển các dịch vụ ngân hàng đang là xu hướng tất yếu trong lộ trình hội nhập của hệ thống NHTM Việt Nam. Để tồn tại, phát triển trong cạnh tranh đòi hỏi các NHTM ngoài việc phải chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, hiện đại hoá hệ thống thanh toán còn đặc biệt chú trọng phát triển các dịch vụ. Bởi việc cung cấp các dịch vụ mới với chất lượng cao, có nhiều tiện ích cho khách hàng là cơ sở chủ yếu để thắt chặt mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng, là một trong những thành tố quan trọng để quyết định đến khả năng sinh lời, độ phân tán rủi ro, vị thế, uy tín và sự thành công của ngân hàng. Do đó, việc thường xuyên cải tiến, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các ngân hàng thương mại.
Chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long là một ngân hàng lớn nằm trên địa bàn Hà Nội, trực thuộc hệ thống NHN0 & PTNT Việt Nam, với lợi thế về mạng lưới hoạt động rất thuận lợi trong việc triển khai các dịch vụ. Tuy nhiên dịch vụ của chi nhánh còn nghèo nàn, đơn điệu, chưa hấp dẫn, tính tiện ích chưa cao, chưa tạo thuận lợi và cơ hội bình đẳng cho các khách hàng. Do vậy, đã làm hạn chế khả năng cạnh tranh, thu hút khách hàng và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của chi nhánh. Là người trực tiếp triển khai thực hiện các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long do vậy tôi chọn đề tài: "Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long" làm luận án thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng.
2. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Một là: Nghiên cứu các dịch vụ ngân hàng để thấy được vai trò của nó đối với sự phát triển của ngân hàng.
Hai là: Từ việc nghiên cứu thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long để rút ra những mặt được và hạn chế trong phát triển dịch vụ ngân hàng và tìm hiểu nguyên nhân của những mặt tồn tại đó.
Ba là: Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
+ Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ ngân hàng
+ Phạm vi nghiên cứu: Phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, làm cơ sở phương pháp luận. Sử dụng phương pháp Phân tích thống kê kinh tế, tổng hợp và tư duy lôgic để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đặt ra.
5. Đóng góp của luận văn
Hệ thống hoá các dịch vụ ngân hàng thương mại
Phân tích, đánh giá tình hình phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long
Đề xuất các giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh NHN0 & PTNT Thăng Long
6. Tên đề tài và kết cấu của luận văn
+ Tên đề tài luận văn: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long
+ Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long
Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long.


Xem Thêm: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn T
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn T sẽ giúp ích cho bạn.