Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại Thuốc lá
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế, tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày một cao hơn, mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải tự chịu trách nhiệm với kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là phải kinh doanh có lãi.
Muốn vậy, các doanh nghiệp phải nhận thức được rõ về vị trí của khâu tiêu thụ sản phẩm, nó quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp các chi phí đã bỏ ra.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của các doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn và chính xác kết quả kinh doanh nói chung và kết quả bán hàng nói riêng cũng rất quan trọng. Do đó bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa các quyết định kinh doanh đúng đắn.
Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng, vận dụng lý luận đã học tập và nghiên cứu tại trường, kết hợp với thực tế thu nhận được từ tổ chức công tác kế toán tại công ty Thương mại Thuốc lá, tôi đã chọn đề tài: “Tổ chức công tác kế toán bán hàng vµ xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại Thuốc lá” để nghiên cứu và viết luận văn của mình.
Nội dung luận văn gồm 3 phần:

Chưong I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.
Chương II: Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại Thuốc lá.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.1 Đặc điểm, vai trò của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2 Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 5
1.2 Kế toán bán hàng 6
1.2.1 Các phương thức bán hàng 6
1.2.1.1 Phương thức bán hàng trực tiếp 6
1.2.1.2 Phương thức gửi hàng 6
1.2.1.3 Bán hàng qua đại lý 7
1.2.1.4 Bán hàng trả góp 7
1.2.1.5 Phương thức hàng trao đổi hàng 7
1.2.1.6. Các trường hợp được coi là tiêu thụ khác. 7
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng hóa 7
1.2.2.1. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng hóa. 7
1.2.2.1.1. Phương pháp xác định giá vốn thực tế hàng xuất kho 8
1.2.2.1.2 Phương pháp tính trị giá vốn của hàng hóa đã bán 10
1.2.2.2.Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 11
1.2.3 Kế toán tổng hợp bán hàng 14
1.2.3.1 Chứng từ kế toán 14
1.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 15
1.2.3.3 Trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 17
1.3.2 Kế toán chí phí quản lý doanh nghiệp 20
1.4 Kế toán xác định kết quả bán hàng 21
1.4.1 Nội dung và tài khoản sử dụng 21
1.4.2 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 23
1.5 Hệ thống sổ kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 23
1.6. Sự cần thiết của việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán. 24
CHƯƠNG II 26
THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 26
2.1 Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty th*¬ng m¹i thuèc l¸ 26
2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 26
2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 26
2.1.2.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô tæ chøc kinh doanh. 26
2.1.2.2.ThuËn lîi vµ khã kh¨n . 26
2.2 §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty 26
2.2.1 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty Th*¬ng m¹i thuèc l¸. 26
2.2.2 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty: 26
2.2.3 Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh: 26
2.3 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n : 26
2.3.1 Ph*¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ xuÊt kho b¸n: 26
2.3.2 KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n. 26
2.3.6 KÕ to¸n doanh thu: 26
2.4.1 KÕ to¸n doanh thu. 26
2.4.2 KÕ to¸n thanh to¸n víi ng*êi mua: 26
2.5 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 26
2.5.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng: 26
2.4.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: 26
2.6 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng: 26
CHƯƠNG III 26
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI THUỐC LÁ 26
4.1.Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty. 26
4.1.1.Nhận xét chung: 26
4.1.2. Một số tồn tại cần khắc phục: 26
4.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện. 26
4.2.2. Một số ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 26


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại Thuốc lá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Thương mại Thuốc lá sẽ giúp ích cho bạn.