Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các DN sản xuất giày dép ở TP HCM
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng
Danh mục hình vẽ, đồ thị
Danh mục sơ đồ
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG
VIỆC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
(TOTAL QUALITY CONTROL – TQC) TRONG
DOANH NGHIỆP
1
1.1. Khái quát kế toán quản trị 1
1.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị 1
1.1.2. Định nghĩa về kế toán quản trị 2
1.1.3. Mục tiêu của kế toán quản trị 3
1.1.4. Thông tin kế toán quản trị 4
1.2. Chất lượng và kiểm soát chất lượng trong doanh nghiệp 6
1.2.1. Khái niệm về chất lượng 6
1.2.2. Khái niệm về kiểm soát chất lượng 9
1.2.3. Khái niệm về kiểm soát chất lượng toàn diện (Total
Quality Control – TQC)
11
1.2.4. Tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng 12
1.3. Kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control –
TQC)
14
1.3.1. Các quan điểm tiếp cận về chất lượng: 14
1.3.1.1. Cách tiếp cận truyền thống về chất lượng 14
1.3.1.2. Cách tiếp cận hiện đại về chất lượng 15
1.3.2. Các phương pháp đánh giá chất lượng 18
1.3.2.1. Phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các
yếu tố phi tài chính
19
1.3.2.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp 19
1.3.2.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sx 20
1.3.2.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng 20
1.3.2.2. Phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm
chất lượng
21
1.3.2.2.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm
(Prevention costs)
21
1.3.2.2.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phẩm
(Appraisal costs)
22
1.3.2.2.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong
(Internal Failure costs)
23
1.3.2.2.4. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài
(External Failure costs)
26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TẠI
CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH SẢN
XUẤT GIÀY DÉP Ở TP.HỒ CHÍ MINH
31
2.1. Giới thiệu tổng quan về các doanh nghiệp trong ngành sản
xuất giày dép ở Tp. Hồ Chí Minh
31
2.1.1. Tình hình sản xuất giày dép tại Tp. Hồ Chí Minh 31
2.1.2. Công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giày dép
ở Tp.Hồ Chí Minh
32
2.1.3. Quy trình sản xuất chủ yếu tại các doanh nghiệp sản xuất
giày dép ở Tp.Hồ Chí Minh
33
2.2. Thực trạng kiểm soát chất lượng tại các doanh nghiệp sản
xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh
37
2.2.1. Mục tiêu kiểm soát chất lượng 37
2.2.2. Qui trình kiểm tra chất lượng tại các doanh nghiệp sản
xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh
37
2.2.3. Khảo sát chất lượng tại các doanh nghiệp sản xuất giày
dép tại TP. Hồ Chí Minh
40
2.2.3.1. Chất lượng nhà cung cấp 40
2.2.3.2. Chất lượng trong dây chuyền sản xuất 42
2.2.3.3. Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng 46
2.2.3.4. Chi phí bảo đảm chất lượng tại các doanh nghiệp
sản xuất giày dép tại Tp.Hồ Chí Minh
47
2.2.3.5. Nguyên nhân tồn tại về kiểm soát chất lượng tại
các doanh nghiệp sản xuất giày dép ở TP. Hồ Chí
Minh
50
2.3. Sự cần thiết kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh
nghiệp sản xuất giày dép ở TP. Hồ Chí Minh:
51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52
CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO VIỆC
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TOTAL
QUALITY CONTROL – TQC) TẠI CÁC DOANH
NGHIỆP SẢN XUẤT GIÀY DÉP Ở TP. HCM
53
3.1. Vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các
yếu tố phi tài chính
53
3.1.1. Đánh giá chất lượng nhà cung cấp 53
3.1.2. Đánh giá chất lượng trong dây chuyền sản xuất 57
3.1.3. Đánh giá chất lượng dựa vào khách hàng 59
3.2. Vận dụng phương pháp đánh giá dựa trên chi phí bảo đảm
chất lượng
60
3.2.1. Phân loại chi phí bảo đảm chất lượng 60
3.2.1.1. Chi phí phòng ngừa sai hỏng sản phẩm 60
3.2.1.2. Chi phí cho sự kiểm soát sản phầm 61
3.2.1.3. Chi phí cho những sai hỏng bên trong 61
3.2.1.4. Chi phí cho những sai hỏng bên ngoài 61
3.2.2. Chỉ tiêu đánh giá chi phí bảo đảm chất lượng 62
3.2.2.1. Hệ số chi phí bảo đảm chất lượng trên doanh thu 63
3.2.2.2. Tỷ trọng các loại chi phí trong tổng chi phí bảo
đảm chất lượng
67
3.2.2.3. Tỷ trọng chi phí bảo đảm chất lượng phát sinh tại
các bộ phận trong tổng chi phí bảo đảm chất lượng
70
3.3. Một số kiến nghị về công tác kế toán 71
3.3.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 71
3.3.2. Hệ thống chứng từ, tài khoản 72
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 75
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các DN sản xuất giày dép ở TP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các DN sản xuất giày dép ở TP sẽ giúp ích cho bạn.