Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện Việt Nam gấp rút đàm phán để gia nhập WTO vào
tháng 12/2005. Đây là một vận hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung
và nền thương mại nói riêng nhưng sự hội nhập với tổ chức thương mại
quốc tế cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Những đe doạ là không nhỏ, đối
với ngành dịch vụ như công ty Điện thoại Hà Nội 2. Trong bối cảnh đất
nước đang mở cửa, những ngành dịch vụ xưa nay vẫn được độc quyền sẽ
không còn độc quyền nữa. Đặc biệt là dịch vụ bưu chính viễn thông, một
ngành mới có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây. Sự phát triển
này đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn cả về vốn và nhân lực có trình độ cao.
Mà cả 2 nguồn lực này chúng ta đều yếu hơn những nước có nền kinh tế
phát triển hơn chúng ta. Chính vì vậy phát triển nguồn nhân lực có trình độ
quản lý, chuyên môn nghiệp vụ có trình độ cao là hết sức cần thiết. Bằng
những giải pháp cấp thiết cần được thực thi đúng hướng và chính sách.
Nâng cao trình độ người lao động trong Công ty chính là phải đào tạo đội
ngũ lao động có đạt được những trình độ nhất định. Đồng thời phải có
chính sách tuyển dụng, sử dụng, trả lương phù hợp nhằm giữ được những
người có trình độ năng lực cao làm việc lâu dài cho công ty cũng như để thu
hút được những người có trình độ cao trong nước cũng như nước ngài làm
việc cho công ty là một vấn đề rất phức tạp cần được nghiên cứu khoa
học, tỉ mỉ. Có như vậy mới đưa ra được những quyết sách về QTNL phù
hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.
Sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân lực dồi dào với trình độ và năng suất
lao động cao sẽ là một nhân tố tích cực tăng cường sức cạnh tranh của
công ty.
Tuy nhiên để công ty có thể phát triển bền vững nhiều giải pháp đang
được thực hiện. Đặc biệt quản trị nhân lực là một vấn đề then chốt cho sự
tồn tại và phát triển của công ty trong tương lai.
Sinh viên: Đỗ Xuân Tuấn 1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Chính vì vậy tôi chọn đề tài: "Nâng cao hiệu quả sử dụng người
lao động của công ty điện thoại Hà Nội".
Chuyên đề gồm 4 chương:
Chương I: Giới thiệu tổng quan về Công ty Điện thoại Hà Nội II.
Chương II: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao
động
1. Thực trạng chung
2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực của công ty và giải pháp
thực hiện.
2.1. Quản lý thời gian và khoán sản phẩm những mâu thuẫn và giải
pháp khắc phục.
2.2. Cách tính lương và phương thức trả
2.3.Cách tính phạt và hình thức phạt.
2.4. Tham quan - khen thưởng
Chương III: Đào tạo - sử dụng - tuyển dụng
1. Đào tạo
2. Sử dụng
3. Tuyển dụng.
4. Đánh giá tổng quan và kiến nghị.


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động của công ty điện thoại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.