Ước lượng giá trị kinh tế vận tải Thủy, nghiên cứu điển hình sông Thị Vải
CHƯƠNG I - GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI


I.1. Những nét chung về sông Thị Vải . 1

I.2. Những vấn đề ô nhiễm sông Thị Vải . 4

I.3. Vấn đề nghiên cứu . 8

CHƯƠNG II – CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II.1. Giới thiệu các phương pháp đánh giá giá trị môi trường . 13

II.2. Phương pháp chi phí thay thế áp dụng cho nghiên cứu 18

II.3. Qui trình thực hiện một nghiên cứu đánh giá giá trị môi trường

CHƯƠNG III – THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

III.1. Phương pháp đánh giá đề nghị cho nghiên cứu . 22

III.2. Phương pháp khảo sát - Lựa chọn đám đông và mẫu 36

III.3. Thiết kế bảng câu hỏi và phỏng vấn thử 38

CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH KINH TẾ

IV.1. Nhận xét kết quả khảo sát định tính . 46

IV.2. Kết quả phân tích định lượng . 46

CHƯƠNG V – CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU

V.1. Lợi ích các doanh nghiệp hưởng được và những tác hại các doanh nghiệp

gây ra cho môi trường sông Thị Vải 51


V.2. Những vấn đề chính sách rút ra từ nghiên cứu . 51

KẾT LUẬN . 54

TÀI LI ỆU THAM KHẢO . 56


PHỤ LỤCTóm tắt kết quả nghiên cứu :


Đề tài đã vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đã ứng dụng được lý thuyết kinh tế môi trường để lượng hoá thiệt hại của các doanh nghiệp khi không thể sử dụng vận tải thủy qua sông Thị Vải.

Từ đó, tạo cơ sở cho các giải pháp chính sách để bảo vệ môi trường sông để phục vụ cho phát triển công nghiệp trong lưu vực sông Thị Vải. Các giải pháp chính sách đề nghị mang tính khả thi do dựa trên cơ sở phân tích lợi ích và chi phí của các đối tượng bị ảnh hưởng hay bị chi phối liên quan đến sự ô nhiễm của dòng sông.

Tác giả cũng đề nghị việc thành lập một tổ chức thực hiện việc thu lệ phí đường sông để làm tạo kinh phí cho việc thực hiện các giải pháp chính sách liên quan đến việc bảo vệ môi trường sông cho sự phát triển công nghiệp, đây là một điểm mới của đề tài.

Đề tài mang tính điển hình, phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng để ước lượng giá trị vận tải thủy cho các dòng sông khác, và cũng là cơ sở để xác định toàn bộ giá trị kinh tế của một dòng sông nói chung cho các quyết định chính sách liên quan đến môi trường và kinh tế.


Xem Thêm: Ước lượng giá trị kinh tế vận tải Thủy, nghiên cứu điển hình sông Thị Vải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ước lượng giá trị kinh tế vận tải Thủy, nghiên cứu điển hình sông Thị Vải sẽ giúp ích cho bạn.