Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải P

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải P


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN . i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vii
  DANH MỤC HÌNH VẼ viii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  1.1. TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 3
  1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử 3
  1.1.1.1. Khái niệm thương mại điện tử 3
  1.1.1.2. Đặc trưng của thương mại điện tử . 3
  1.1.2. Lợi ích của thương mại điện tử . 5
  1.1.2.1. Đối với tổ chức . 5
  1.1.2.2. Đối với khách hàng . 6
  1.1.2.3. Đối với xã hội . 7
  1.1.3. Những phương tiện kỹ thuật trong thương mại điện tử . 7
  1.1.3.1. Điện thoại . 7
  1.1.3.2. Thiết bị kỹ thuật thanh toán điện tử . 7
  1.1.3.3. Mạng nội bộ và mạng ngoại bộ 8
  1.1.3.4. Internet và Web . 9
  1.1.4. Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử . 10
  1.1.4.1. Thư điện tử (Electronic Mail: Email) . 10
  1.1.4.2. Thanh toán điện tử ( Electronic payment) 10
  1.1.4.3. Trao đổi dữ liệu truyền điện tử EDI 11
  1.1.4.4. Truyền dữ liệu . 11
  1.1.4.5. Mua bán hàng hóa hữu hình . 12
  1.1.5. Mô hình hoạt động của thương mại điện tử . 12
  1.1.5.1. Mô hình Doanh nghiệp - Doanh nghiệp ( Business to Business.) . 12
  1.1.5.2. Mô hình Doanh nghiệp - Người tiêu dùng ( Business to Customer). 13
  1.1.5.3. Mô hình Người tiêu dùng - Người tiêu dùng (Customer to Customer) 13
  1.1.5.4.Mô hình Doanh nghiệp - Cơ quan nhà nước ( Business to Government) 13
  1.2. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ MA TRẬN SWOT . 13
  1.2.1. Nguồn gốc ma trận SWOT 13
  1.2.2. Khái niệm ma trận SWOT . 15
  1.2.3. Nội dung phân tích ma trận SWOT . 16
  1.2.3.1. Điểm mạnh ( Strengths) . 16
  1.2.3.2. Điểm yếu (Weaknesses) . 16
  1.2.3.3. Cơ hội (Opportunities) . 17
  1.2.3.4. Thách thức (Threats) 17
  1.2.4. Ưu điểm, nhược điểm của ma trận SWOT . 17
  1.2.4.1. Ưu điểm của ma trận SWOT . 17
  1.2.4.2. Nhược điểm của ma trận SWOT . 18
  CHƯƠNG II : TÌNH HÌNH KINH DOANH BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA . 19
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA 19
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 19
  2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty . 20
  2.1.3. Mục tiêu phát triển của công ty . 21
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty 21
  2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 21
  2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 22
  2.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẰNG HÌNH THỨC TMĐT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA . 24
  2.2.1. Tình hình kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha. năm 2008-2010 24
  2.2.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung 24
  2.2.1.2. Cơ cấu doanh thu năm 2008-2010 . 26
  2.2.2. Tình hình tài chính của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha năm 2008-2010 27
  2.2.2.1. Tình hình tài sản . 27
  2.2.2.2. Tình hình nguồn vốn . 29
  2.2.3. Tình hình ứng dụng thương mại điên tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha năm 2008-2010 . 30
  2.2.3.1. Cơ sở hạ tầng thương mại điện tử 30
  2.2.3.2. Nguồn nhân lực . 31
  2.2.3.3. Hoạt động thanh toán, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến tại công ty . 33
  2.2.3.4. Mô hình hoạt động thương mại điện tử . 33
  2.2.3.5. Quy trình hoạt động thương mại điện tử . 34
  2.2.3.6. Kết quả áp dụng mô hình thương mại điện tử 35
  2.2.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha 36
  2.2.4.1. Môi trường vi mô 36
  2.2.4.2. Môi trường vĩ mô 38
  CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA QUA MA TRẬN SWOT 41
  3.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUA MA TRẬN SWOT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA 41
  3.1.1. Điểm mạnh 41
  3.1.2. Điểm yếu 42
  3.1.3. Cơ hội . 43
  3.1.4. Thách thức 44
  3.2. MA TRẬN SWOT CHO HOẠT ĐỘNG TMĐT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA 45
  3.3. ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC TRONG MA TRẬN SWOT TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA . 46
  3.3.1. Nhóm S - O . 46
  3.3.2. Nhóm W - O 47
  3.3.3. Nhóm S - T . 48
  3.3.4. Nhóm W - T . 49
  3.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC . 51
  3.4.1. Mục tiêu phát triển chiến lược của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha 51
  3.4.2. Lựa chọn chiến lược . 52
  3.4.2.1. Giới thiệu các chiến lược . 52
  3.4.2.2. Quyết định lựa chọn . 53
  3.5. GIẢI PHÁP CHO CÁC CHIẾN LƯỢC 55
  3.5.1. Giải pháp chung . 55
  3.5.1.1. Giải pháp nguồn nhân lực . 55
  3.5.1.2. Giải pháp công nghệ thông tin . 57
  3.5.2. Giải pháp cho chiến lược thâm nhập thị trường . 58
  3.5.2.1. Giải pháp cho khách hàng 58
  3.5.2.2. Giải pháp cho marketing . 59
  3.5.3. Giải pháp cho chiến lược hội nhập về phía sau . 61
  3.5.3.1. Giải pháp về chiết khấu . 61
  3.5.3.2. Giải pháp về chương trình marketing . 62
  KẾT LUẬN 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Cùng với sự phát triển ngày càng vượt bậc trên toàn thế giới, khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO, nước ta đã bước vào giai đoạn Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa thứ hai theo kế hoạch 10 năm với nhịp độ nhanh chóng và quy mô mạnh mẽ nhằm thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của Nghị Quyết Đại Hội Đảng lần VIII là “đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020 Cho thấy Nhà nước ta đã và đang quan tâm đến vấn đề công nghệ thông tin trong việc phát triển đất nước đặt biệt là những vấn đề liên quan đến thương mại điện tử. Tuy đây là một vấn đề còn khá mới mẻ nhưng nó đã trở thành một xu thế tất yếu và thu hút không ít các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và áp dụng, giúp họ đáp ứng được yêu cầu phát triển xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Công việc kinh doanh đều liên quan đến việc áp dụng thương mại điện tử. Nhưng để làm được điều này thì không dễ chút nào đặc biệt là vấn đề áp dụng nó ra sao, như thế nào cho phù hợp với từng doanh nghiệp.Thành công có, thất bại có nhưng nó cũng đủ chứng minh tầm quan trọng của thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh. Để vận dụng có hiệu quả, nhiều doanh nghiệp đã áp dụng nhiều công cụ khác nhau nhằm hoạch định những vấn đề thiết yếu, đáng quan tâm cho hoạt động của mình như công cụ SWOT, Xuất phát sự quan trọng đó, tôi đã chọn đề tài “Đánh giá hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha qua ma trận SWOT” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình, từ đó đánh giá hoạt động kinh doanh qua ma trận SWOT vào trong doanh nghiệp và đưa ra giải pháp tốt hơn cho công ty.
  Đồ án tốt nghiệp gồm có 3 phần:
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KINH DOANH BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA
  CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẰNG HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHI HA QUA MA TRẬN SWOT.
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
  - Nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình áp dụng thương mại điện tử và hình thức hoạt động của thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha
  - Phân tích tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha.
  - Đánh giá tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha qua ma trận SWOT.
  - Đưa ra một số giải pháp từ việc phân tích ma trận SWOT trên vào hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu: công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha.
  - Phạm vi nghiên cứu:Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha bằng hình thức thương mại điện tử
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  - Sử dụng phương pháp thu thập thông tin qua internet, sách báo .về hoạt động thương mại điện tử
  - Sử dụng các phương pháp tổng hợp
  - Phương pháp phân tích, so sánh .
  5. Dự kiến kết quả.
  - Trình bày tình hình hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trong kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Chi Ha.
  - Đề xuất một số giải pháp phát triển kinh doanh của công ty thông qua ma trận SWOT.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
  - Đề tài giúp cho chúng ta hiểu được vai trò hoạt động thương mại điện tử rất quan trọng đối với chiến lược phát triển công ty TNHH Công Nghệ và Giaỉ Pháp Chi Ha trong xu thế toàn cầu hóa nền công nghệ thông tin hiện nay.
  - Thấy rõ tầm quan trọng của việc vận dụng công cụ Swot trong việc áp dụng thương mại điện tử vào quá trình hoạt động kinh doanh và đưa ra các giải pháp giúp công ty TNHH Công Nghệ và Giaỉ Pháp Chi Ha phát triển kinh doanh hiệu quả.


  Xem Thêm: Đánh giá hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải P
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử tại công ty TNHH Công Nghệ và Giải P sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status