Tên đề tài:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ TRONG THỜI KỲ HẬU WTO

MỞ ĐẦU


Trong cơ chế thị trường, kinh doanh luôn gắn liền với cạnh tranh. Mõi doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tự mình vận động thích nghi với cơ chế này.
Nền kinh tế thị trường phải vận hành, phải tuân thủ những quy luật kinh tế khách quan riêng của nó, trong đó có quy luật cạnh tranh. Cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất, thúc đẩy xã hội phát triển.
Trong những năm đổi mới nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, nền kinh tế đã có những bước tiến rõ rệt. Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã có những thuận lợi nhất định đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các doanh nghiệp từng bước thoát khỏi tình trạng trì trệ, kém năng động trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp trước đây và đã chủ động trong hoạt động kinh doanh, tìm ra hướng đi mới cho doanh nghiệp mình; từ đó không ngừng đổi mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Để đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp luôn phải cạnh tranh với nhau. Muốn làm được điều đó một cách hiệu quả, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Trải qua hơn 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tổng công ty Sông Đà không ngừng phát triển, tạo lập vị thế trên thị trường. Trong bối cảnh chung với sự cạnh tranh khốc liệt cả thị trường trong nước và quốc tế như vậy, Tổng công ty Sông Đà cũng phải tự đổi mới mình để đứng vững và phát triển trong tương lai. Vốn hoạt động trong lĩnh vực đã có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nên công ty cũng có nhiều thuận lợi về vốn đầu tư, thị trường .Tuy nhiên do đặc điểm của lĩnh vực mà Tổng công ty hoạt động là đầu tư lớn, chu kỳ sản xuất dài, vòng quay vốn chậm, đòi hỏi tổ chức, chuyên môn hoá, hợp tác hoá cao làm cho hiệu quả sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty đã được ban giám đốc, lãnh đạo công ty rất quan tâm. Phương châm, định hướng phát triển sản xuất trong thời gian tới của công ty là phát huy nội lực, tăng năng lực sản xuất, chủ động hội nhập kinh tế.
Sau khi nghiên cứu tài liệu tham khảo và tìm hiểu thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà , em đã chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Sông Đà trong thời kỳ hậu WTO" làm chuyên đề tốt nghiệp. Với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Ngọc Sơn cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô, bác, chú, các anh chị trong Tổng công ty nói chung và trong phòng kế hoạch nói riêng, em đã hoàn thành chuyên đề này.

Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Chương II: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Sông Đà
Chương III: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh trnah của Tổng công ty Sông Đà


MỤC LỤC Trang
MỞ ĐẦU 7
NỘI DUNG 9
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 9
1.1. Cơ sở lý luận về cạnh tranh 9
1.1.1 Khái niệm và vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 9
1.1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 9
1.1.1.2. Lợi thế cạnh tranh 11
1.1.1.3. Vai trò của cạnh tranh 12
1.1.2. Phân loại cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 15
1.1.2.1. Căn cứ vào chủ thể tham gia vào thị trường 15
1.1.2.2. Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế 15
1.1.2.3. Căn cứ vào thị trường 16
1.1.3. Các lý thuyết cạnh tranh 17
1.1.3.1. Lý thuyết cạnh tranh của trường phái cổ điển 17
1.1.3.2. Lý thuyết cạnh tranh không hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền 18
1.1.3.3. Lý thuyết cạnh tranh hiệu quả 19
1.2. Năng lực cạnh tranh và các tiêu chí đánh giá 20
1.3. Các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp 23
1.3.1 Chiến lược chi phí thấp 23
1.3.2. Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm 24
1.3.3. Chiến lược trọng tâm (tập trung) 25
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 25
1.4.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 25
1.4.1.1. Các yếu tố kinh tế 25
1.4.1.2. Các yếu tố công nghệ 27
1.4.1.3. Các yếu tố chính trị và pháp luật 27
1.4.1.4. Các yếu tố văn hóa, xã hội, dân số 27
1.4.1.5. Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế 28
1.4.2. Các yếu tố môi trường vi mô (môi trường ngành) 28
1.4.2.1. Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn 29
1.4.2.2. Sự cạnh tranh của sản phẩm thay thế 30
1.4.2.3. Sức ép về giá của người mua 31
1.4.2.4. Sức ép về giá của người cung cấp 31
1.4.2.5. Sự cạnh tranh giữa các công ty đang hoạt động trong ngành 31
1.5. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 33
1.5.1. Các hoạt động chính 34
1.5.1.1. Sản xuất 34
1.5.1.2. Marketing và tiêu thụ sản phẩm 35
1.5.2. Các hoạt động bổ trợ 36
1.5.2.1. Quản lý nguyên vật liệu 36
1.5.2.2. Nghiên cứu và phát triển 36
1.5.2.3. Quản trị nguồn nhân lực 36
1.5.2.4. Hệ thống thông tin 37
1.5.2.5. Cơ sở hạ tầng 37
1.6. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ hậu WTO 38
1.6.1. Thuận lợi và khó khăn khi gia nhập WTO 38
1.6.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế 39
1.6.2.1. Quá trình gia nhập WTO của Việt Nam 39
1.6.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện WTO 42
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 44
1.1. Giới thiệu tổng quan về Tổng công ty sông Đà 44
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty sông Đà 44
1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Tổng công ty sông Đà 46
1.1.3. Chức năng nhiệm vụ cụ thể của một từng bộ phận 48
1.2. Đánh giá các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Tổng công ty sông Đà 50
1.2.1. Yếu tố môi trường vĩ mô 50
1.2.1.1. Các yếu tố kinh tế 50
1.2.1.2. Các yếu tố công nghệ 51
1.2.1.3. Các yếu tố chính trị và pháp luật 52
1.2.1.4. Các yếu tố văn hóa, xã hội, dân số 52
1.2.1.5. Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế 52
1.2.2. Các nhân tố ngành 53
1.2.2.1. Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn 53
1.2.2.2. Sự cạnh tranh của sản phẩm thay thế 54
1.2.2.3. Sức ép của người mua (khách hàng) 54
1.2.2.4. Sức ép về giá của người cung cấp 54
1.2.2.5. Sự cạnh tranh giữa các công ty đang hoạt động trong ngành 55
1.3. Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty sông Đà 56
1.3.1.Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2001- 2007 56
1.3.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2001- 2007 56
1.3.1.2. Kết quả tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của Tổng công ty Sông Đà giai đoạn 2001 – 2007 62
1.3.1.3. Thị phần của Tổng công ty 64
1.3.1.4. Tỷ suất lợi nhuận của Tổng công ty 65
1.3.2. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của Tổng công ty 66
1.3.2.1. Các hoạt động trực tiếp 66
1.3.2.2. Các hoạt động bổ trợ 67
1.3.3. Đánh giá các công cụ cạnh tranh của Tổng công ty sông Đà 77
1.3.3.1. Chiến lược giá Tổng công ty sử dụng 77
1.3.3.2. Chất lượng công trình 78
1.3.3.3. Tình hình khai thác thiết bị công nghệ kỹ thuật của Tổng công ty 78
1.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Sông Đà 79
1.4.1. Mặt được 79
1.4.2. Tồn tại 80
1.4.3. Nguyên nhân 80
1.4.3.1. Công nghệ 80
1.4.3.2. Thiếu vốn 81
1.4.3.3. Trình độ lao động 82
1.4.3.4. Công tác nghiên cứu khai thác thị trường 83
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CANH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 84
1.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của Tổng công ty sông Đà đến 2015 84
1.1.1. Định hướng 84
1.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 84
1.1.2.1. Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp 84
1.1.2.2. Công tác đầu tư 85
1.1.2.3. Công tác quản lý 85
1.1.2.4. Phát triển nguồn lực 86
1.1.2.5. Tăng cường ứng dụng các thành tựu về khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 86
1.1.2.6. Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu Sông Đà 86
1.1.2.7. Thực hiện tốt mối quan hệ bình đẳng, cộng đồng trong Tập đoàn 86
1.1.3. Mục tiêu phát triển đến năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2006 – 2010) 87
1.1.3.1. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 và 2015 87
1.1.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2006 – 2010) 88
1.1.4. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 90
1.1.4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu (có điều chỉnh) 90
1.1.4.2. Mục tiêu, nhiệm vụ các công trình trọng điểm 90
1.2. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Tổng công ty sông Đà thông qua sơ đồ SWOT 92
1.2.1. Điểm mạnh và điểm yếu 92
1.2.1.1. Điểm mạnh 92
1.2.1.2. Điểm yếu 92
1.2.2. Cơ hội và thách thức 93
1.2.2.1. Cơ hội 93
1.2.2.2. Thách thức 94
1.2.3. Ma trận SWOT của Tổng công ty Sông Đà 94
1.3. Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho Tổng Công ty Sông Đà 96
1.4. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty sông Đà 98
1.4.1. Xây dựng chiến lược đa dạng hóa các hình thức đầu tư 98
1.4.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 101
1.4.3.Đổi mới công nghệ, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển 102
1.4.4. Giải pháp lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp 103
1.4.5. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động xây dựng và quảng bá thương hiệu của Tổng công ty ở trong nước và ra thị trường thế giới 105
1.4.6. Duy trì và đẩy mạnh công tác liên kết và hợp tác đầu tư với bạn hàng trong nước và với nước ngoài 106
1.4.7. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 107
1.5. Một số kiến nghị khác 109
1.5.1. Về phía nhà nước 109
1.5.2. Về phía ngành chủ quan (Bộ xây dựng) 112
KẾT LUẬN 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO 114Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Sông Đà trong thời kỳ hậu WTO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Sông Đà trong thời kỳ hậu WTO sẽ giúp ích cho bạn.