Tên đề tài:
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

MỞ ĐẦU


Trong thời kì trước,ở nước ta cũng như các nước trong hệ thón XHCN trước đây,chế độ sở hữu dường như đã được giải quyết .Đó là chúng ta đã xây dựng XHCN với hai hình thức sở hữu toàn dân và tập thể. Cùng với chế độ công hữu ,mô hình kế hoạch hoá ttập trung ra đời và thống trị trong suốt quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam. Đa dạng hoá các hình thúc sở hữu không chỉ diễn ra trên phạm vi các nước XHCN mà còn trên toàn thế giới . Xu hướng vận động sự đa dạng hoá này có khác nhau ,song nó cùng chung một mục đích là tạo ra sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX nhằm đẩy mạnh phát triển hơn nữa kinh tế xã hội ở mỗi nước
Để thực hiện đa dạng hoá các hình thức sở hữu có thể có nhiều cách thức khác nhau,với mỗi loại hình kinh tế ,mỗi nước lại có những biện pháp khác nhau. Nhìn trên phương diện tổng thể có thể khẳng định: cổ phần hoá là một trong những phương tiện cơ bản để thực hiện sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu
Trong quá trình đổi mới kinh tế ở Việt Nam đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay thì cỏ phần hoá doanh nghiệp nhà nước không chỉ là một nhiêm vụ quan trọng ma còn là nhiệm vụ cấp thiết cấn phải đưa lên hàng đầu nếu như muốn phát triến kinh tế theo loại hình kinh tế thị trường nhiều thành phần,định hướng XHCN


MỤC LỤC Trang
MỞ ĐẦU 1
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGIỆP NHÀ NƯỚC 2
1. Khái niệm 2
2.Tác dụng và sự cần thiết của CPHDNNN 5
II.THỰC TRẠNG CPHDNNN Ở VIỆT NAM 8
1.Quá trình CPHDNNN 8
1.1. Thực trạng về doanh nghiệp nhà nước(DNNN) 8
1.2. Một vài nhận xét về thực hiện CPHDNNN trong thời gian qua 9
2.Thành tựu và hạn chế 10
2.1 Thành tựu 10
2.2 Cổ phần hoá -một chủ trương đúng đắn nhưng cũng còn có hạn chế 13
III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHO CPHDNNN 14
1. Định hướng cho CPHDNNN 14
2. Giải pháp cho CPHDNNN 15
KẾT LUẬN 16
TÀI LIỆU THAM KHẢO 17


Xem Thêm: Định hướng và giải pháp cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và giải pháp cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.