Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm Phát triển t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm Phát triển t


  MỤC LỤC


  LỜI CẢM ƠN 1

  TÓM LƯỢC . 2

  MỤC LỤC . 3

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6

  DANH MỤC BẢNG BIỂU 7

  DANH MỤC HÌNH VẼ 8

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 9

  1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài 9

  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài 11

  1.3. Các mục tiêu nghiên cứu 11

  1.4. Phạm vi nghiên cứu .

  1.5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp 11

  12

  CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH NHÀ

  CUNG ỨNG NỘI DUNG TRÊN WEBSITE . 13

  2.1. Một số khái niệm cơ bản . 13

  2.1.1. Thương mại điện tử . 13

  2.1.2. Website 13

  2.1.3. Mô hình kinh doanh 14

  2.1.4. Mô hình nhà cung ứng nội dung 14

  2.2. Một số lý thuyết về mô hình nhà cung ứng nội dung trên

  website 15

  2.2.1. Các yếu tố cơ bản của mô hình cung ứng nội dung

  trên website . 15

  2.2.2. Điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình nhà cung ứng

  nội dung trên website 19

  2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu về mô hình nhà cung ứng

  nội dung trên website . 19

  2.4. Phân định nội dung vấn đề nghiên cứu của đề tài . 21

  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ

  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG

  NỘI DUNG TRÊN WEBSITE ECOMVIET.VN 22

  3.1. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu 22

  3.1.1. Hệ thống phương pháp thu thập dữ liệu 22

  3.1.2. Hệ thống phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 23

  3.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi

  trường đến mô hình nhà cung ứng nội dung trên

  website ecomviet.vn


  24

  3.2.1. Tổng quan tình hình liên quan đến mô hình nhà

  cung ứng nội dung trên website . 24

  3.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến

  mô hình nhà cung ứng nội dung trên website 25

  3.2.3. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong đến

  mô hình nhà cung ứng nội dung trên website 27

  3.3. Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp . 29

  3.4. Kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp . 32

  3.4.1. Kết quả điều tra vấn đề nghiên cứu 32

  3.4.2. Kết quả tổng hợp đánh giá của chuyên gia 35

  CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ PHÁT TRIỂN

  MÔ HÌNH NHÀ CUNG ỨNG NỘI DUNG TRÊN

  WEBSITE ECOMVIET.VN 37

  4.1. Các phát hiện và kết luận qua quá trình nghiên cứu 37

  4.1.1. Những kết quả đã đạt được . . 37

  4.1.2. Một số vấn đề còn tồn tại . 39

  4.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại

  4.1.4. Vấn đề cần giải quyết 40

  41

  4.2. Dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết vấn đề phát triển

  mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn . 41

  4.2.1. Dự báo tình hình trong thời gian tới . 41

  4.2.2. Định hướng phát triển của Trung tâm phát triển TMĐT . 42

  4.2.3. Phạm vi đề tài giải quyết . 42

  4.3. Một số đề xuất, kiến nghị về phát triển mô hình nhà cung ứng

  nội dung trên website ecomviet.vn . 43

  4.3.1. Một số đề xuất, giải pháp phát triển mô hình nhà cung ứng

  nội dung trên website ecomviet.vn . 43

  4.3.2. Một số kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước 50

  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 53

  CÁC PHỤ LỤC 54


  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  B2B Business to business

  CBNV Cán bộ nhân viên

  CNTT Công nghệ thông tin

  CSDL Cơ sở dữ liệu

  EcomViet Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

  ECVN Cổng thương mại điện tử quốc gia

  GIF Định dạng trao đổi hình ảnh

  GTGT Giá trị gia tăng

  HTML Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

  JPEG Nén dữ liệu thất thoát

  KDĐT Kinh doanh điện tử

  SPSS Phần mềm phân tích thống kê dữ liệu

  TCKT Tài chính kế toán

  TMĐT Thương mại điện tử

  UNCITRAL Luật thương mại quốc tế

  VN Việt Nam

  WTO Tổ chức thương mại thế giới

  XHTML Ngôn ngữ dánh dấu siêu văn bản mở rộng  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1 : Năng lực nhân sự . 62

  Bảng 2 : Kết quả hoạt động năm 2008 63

  Bảng 3 : Mục đích sử dụng Internet của doanh nghiệp 67

  Bảng 4 : Yếu tố cần thiết trang thông tin TMĐT 67

  Bảng 5 : Đối tượng sử dụng website . 67

  Bảng 6 : Lợi thế cạnh tranh . 68

  Bảng 7 : Hiệu quả xây dựng mô hình . 68  CHƯƠNG 1

  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

  Có thể nói cách đây 5 năm, thương mại điện tử (TMĐT) vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng đến bây giờ, bức tranh thương mại điện tử Việt Nam hiện tại đã có rất nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, các doanh nghiệp bây giờ rất quan tâm tới việc ứng dụng thương mại điện tử, đặc biệt là trong cái bối cảnh kinh doanh hiện tại rất khó khăn và nhiều sự cạnh tranh. TMĐT Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và dần trở thành phương thức kinh doanh không thể thiếu của doanh nghiệp.

  Theo Báo cáo Thương mại điện tử năm 2008, sau khi điều tra 1600 doanh nghiệp trên cả nước, hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng thương mại điện tử ở những mức độ khác nhau. Đầu tư cho thương mại điện tử đã được chú trọng và mang lại hiệu quả rõ ràng cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã quan tâm tới việc trang bị máy tính, đến nay, hầu như 100% doanh nghiệp đều có máy tính. Tỷ lệ doanh nghiệp có từ 11-20 máy tính tăng dần qua các năm và đến năm 2008 đạt trên 20%. Tỷ lệ các doanh nghiệp đã xây dựng mạng nội bộ năm 2008 đạt trên 88% so với 84% của năm 2007. Đến nay, có tới 99% số doanh nghiệp đã kết nối Internet, trong đó kết nối băng thông rộng chiếm 98%. Tỷ lệ doanh nghiệp có website năm 2008 đạt 45%, tăng 7% so với năm 2007. Tỷ lệ website được cập nhật thường xuyên và có chức năng đặt hàng trực tuyến đều tăng nhanh.

  Doanh nghiệp Việt Nam rất cần các công cụ, phương thức mới để làm sao có thể tồn tại trong cái môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Và để tiếp tục duy trì hoạt động và mục tiêu kinh doanh của mình thì thương mại điện tử là một phương thức mới. Còn nhiều doanh nghiệp chưa thấy cái hiệu quả ngay nhưng mà chỉ trong vòng một vài năm nữa, trong tương lai gần, họ sẽ thấy được cái lợi thế của thương mại điện tử. Bởi lẽ, đây cũng là trào lưu chung của các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Chính vì vậy Nhà nước cần có nhiều chính sách hỗ trợ cũng như sự quan nhiều hơn nữa của người tiêu dùng để các doanh nghiệp TMĐT ngày càng phát triển hơn nữa.

  Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin là cơ quan thuộc Bộ Công Thương, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước về thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành Công Thương; có nhiệm vụ: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án quy chế quản lý về Thương mại điện tử và công nghệ thông tin; quản lý hệ thống, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, thẩm định các dự án công nghệ thông tin; chủ trì hợp tác quốc tế về thương mại điện tử, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án tài trợ của nước ngoài, các tổ chức quốc tế về phát triển thương mại điện tử và công nghệ thông tin .

  Với sự phát triển mạnh mẽ và vai trò quan trọng của Thương mại điện tử trong bối cảnh đất nước tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã mang lại nhiều bước tiến sáng cho bức tranh Thương mại điện tử đầy sôi động tại Việt Nam, đặc biệt là sự ra đời của Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (EcomViet). Là đơn vị đầu mối thực hiện kế hoạch phát triển Thương mại điện tử, thời gian qua Trung tâm Phát triển thương mại điện tử đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về thương mại điện tử, đào tạo, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu. Website www.ecomviet.vn của Trung tâm Phát triển thương mại điện tử- Bộ Công Thương là 1 website hữu hiệu trong việc trợ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng TMĐT vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

  Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng sâu sắc và tính phi biên giới của thương mại điện tử, hợp tác quốc tế và các vấn đề liên quan đến TMĐT được các quốc gia và các tổ chức quốc tế quan tâm. Chính vì vậy thông tin về TMĐT có vai trò hết sức quan trọng, không chỉ là thông tin trong nước mà bao gồm cả thông tin nước ngoài. Người tham gia TMĐT luôn có nhu cầu nắm bắt được nhiều thông tin về TMĐT để được cập nhật, chủ động trong các hoạt động sắp tới của mình. Hiện tại ở Việt Nam chưa có trang thông tin chính thức và đầy đủ nào để hỗ trợ các doanh nghiệp về TMĐT, nên cần có nhiều hoạt động nghiên cứu hơn nữa để phát triển mô hình này.

  1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI

  Trên cơ sở nhận thức, tổng hợp kiến thức chuyên ngành và xét từ điều kiện thực tế, em quyết định nghiên cứu vấn đề: “Phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Bộ Công Thương)” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.

  1.3. CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  - Hệ thống hoá lý luận cơ bản về mô hình cung ứng nội dung.

  - Khảo sát và đánh giá về việc triển khai mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn.

  ___________________________________  Xem Thêm: Nghiên cứu phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm Phát triển t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phát triển mô hình nhà cung ứng nội dung trên website ecomviet.vn (Trung tâm Phát triển t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status